X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48999
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego

Anna Kiernożycka
Nauczyciel matematyki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2019r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

W związku ze zmianą zatrudnienia (ze: Szkoła Podstawowa nr 3 w Olsztynie na: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie – od 1 IX 2020) plan rozwoju zawodowego sporządzony przeze mnie i przyjęty do realizacji w 2019 r., ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. Niniejszy aneks zawiera nowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska – nauczyciel matematyki i wychowawca klasy 4c (od 1 IX 2020 r.)

Zadania jakie postawiłam sobie:

•Poznanie dokumentacji szkolnej określającej zasady funkcjonowania tejże szkoły.

•Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły, uzyskiwanie kwalifikacji, uprawnień, umiejętności, które umożliwią uzyskanie pozytywnych efektów pracy, doskonalenie warsztatu pracy o nowoczesne, efektywne metody i formy pracy oraz samokształcenie.

•Wzbogacanie swojego warsztatu pracy przy wykorzystaniu i doskonaleniu umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z problemami matematycznymi)

Uwaga:
Z uwagi na to, że uczę w klasach integracyjnych – 4b i 7a (r.szk.2020/21) będę starała się brać udział w szkoleniach organizowanych nt.: Poprawienia wydajności i efektywności w pracy z dziećmi z opiniami i orzeczeniami - dostosowanie metod, wymagań, form pracy, bieżące wsparcie ucznia.

Termin realizacji:
Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 3

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Organizowanie wyjść, wycieczek, wypoczynku dzieci (pomagających w realizacji podstawy programowej)
- Organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum (jako spotkania z kulturą).
- Wycieczki, wyjścia krajoznawcze, imprezy, zabawy (jako ciekawe formy spędzania czasu).

Uwzględnienie w pracy dydaktyczno – wychowawczej potrzeb uczniów. Prowadzenie zajęć dodatkowych:
- Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze czy inne specjalistyczne dla uczniów mających problemy w nauce, czy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych .

Prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym. - Przygotowanie dzieci do występów, imprez klasowych, szkolnych (według potrzeb szkoły i klasy )

Współpraca ze szkolną pielęgniarką.
- Pogadanki, prelekcje na temat zdrowego stylu życia, dbania o higienę. Fluoryzacja.

Współpraca z nauczycielem współorganizującym kształcenie i innymi nauczycielami.
- Korelacja działań i zadań dydaktyczno – wychowawczych.
- Integrowanie zespołu klasowego (poprzez zabawy, klasowe imprezy – organizowane wg możliwości i potrzeb szkoły)

Systematyczna i aktywna współpraca z rodzicami uczniów.
- Prowadzenie spotkań ogólnych i indywidualnych z rodzicami uczniów.
- Współpraca z rodzicami przy organizacji klasowych i szkolnych imprez i uroczystości.

Współpraca z lokalnymi instytucjami.
- Współpraca z pobliskim przedszkolem (prowadzenie zajęć w ramach dni otwartych).
- Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt

Termin realizacji:
Okres stażu

Plan rozwoju ma formę otwartego projektu i może ulec modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi , które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu ze względu na zaistniałe okoliczności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.