X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48880
Przesłano:

Program Zielonej Szkoły

PROGRAM ZIELONEJ SZKOŁY DO JAROSŁAWCA
8 – 18 CZERWCA 2021 ROKU

LICZBA UCZESTNIKÓW: 32 + 3 opiekunów
OPIEKUNOWIE:
KIEROWNIK WYCIECZKI: Beata Roszkowska

I. MIEJSCE POBYTU, TERMIN WYJAZDU, DŁUGOŚĆ POBYTU
MIEJSCE POBYTU - JAROSŁAWIEC
Jarosławiec jest wsią rekreacyjno-wypoczynkową i rybacką położoną na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, na Przylądku Jarosławiec. Leży między miejscowościami Wicko Morskie i Darłowo na zachód od jeziora Wicko. Przy wschodniej części wsi do Morza Bałtyckiego uchodzi rzeka Głównica.
Miejscowość otaczają sosnowe lasy (m.in. sosna czarna, modrzew, daglezja). Przeważa roślinność wydmowa (m.in. mikołajek nadmorski). Brzegiem, na odcinku ok. 2 km, ciągną się klify dochodzące do 45 m wysokości.

TERMIN WYJAZDU – 08.06.2021r
POBYT DO 18.06.2021r
POWRÓT 18.06.2021r

ADRES I TELEFONY KONTAKTOWE:
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ,,BARKA’’
ul. Bałtycka 67
76- 107 Jarosławiec
tel. 600 433 614

Telefony opiekunów:

II. ORGANIZACJA WYJAZDU NA ZIELONĄ SZKOŁĘ- SPOTKANIE Z RODZICAMI

Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczestników zielonej szkoły zaplanowano na 31maja

Tematyka zebrania:
- Dokąd jedziemy
- Gdzie i o której godzinie rozpoczyna się nasz wyjazd (zbiórka , godzina wyjazdu autokaru , godzina przyjazdu na miejsce)
- Adres i telefon ośrodka, telefony kontaktowe
- Program wyjazdu (plan lekcji, plan zajęć dodatkowych, czas i miejsce wycieczek)
- Zasady obowiązujące w czasie wyjazdu
- Planowany powrót ( godzina przyjazdu )
- Informacje o tym w co należy zaopatrzyć dziecko (ubranie - koniecznie ochrona przeciwdeszczowa, ciepła kurtka, dres, czapka, przybory toaletowe, obuwie pełne, piżama, pantofle, bielizna, przybory szkolne

Opiekunowie zgromadzili niezbędne informacje o dzieciach, zebrali numery telefonów rodziców, zebrali podpisy pod regulaminem zielonej szkoły.

WAŻNA INFORMACJA DO RODZICÓW!
Leki proszę zapakować do osobnej torebki i z dokładnym opisem sposobu dawkowania i nazwiskiem dziecka - przekazać NAUCZYCIELOWI /do rąk własnych najpóźniej na dzień przed wyjazdem/.
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE INFORMACJE USTNE!
Dzieci cierpiące na CHOROBĘ LOKOMOCYJNĄ zgłaszamy wychowawcy /jak wyżej i przekazujemy lek jak wyżej/.

DZIECI NIE MOGĄ MIEĆ ŻADNYCH LEKÓW PRZY SOBIE

III. CELE OGÓLNE:

- Integracja grupy i doskonalenie komunikacji i umiejętności pracy w zespole.
- Stworzenie uczniom możliwości poznania pasa pobrzeży poprzez obserwacje okolic nadmorskich.
- Kształtowanie postaw odpowiedzialności i dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
- Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu pobrzeży i zapoznanie
z bogactwem fauny i flory.
- Wykształcenie w uczniach odpowiedniej postawy i szacunku wobec świata roślin, zwierząt i dóbr kultury.
- Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
- Rozpoznawanie zachowań uczniów w sytuacjach pozaszkolnych.

IV.CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Wzbudzenie zainteresowania regionem Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem
jego walorów historycznych, kulturowych, turystycznych, przyrodniczych
i rekreacyjnych.
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem.
- Poznanie form terenu powstałych w wyniku działalności wiatru i morza.
- Zapoznanie z obszarami chronionymi, ich znaczeniem oraz zasadami zachowania na tych obszarach.
- Upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem bezpieczeństwa.
- Doskonalenie sprawności fizycznej uczniów poprzez gry i zabawy sportowe.
- Kształtowanie zasad współżycia w zespole, poczucia współodpowiedzialności za siebie i innych, pomaganie kolegom w trudnych sytuacjach.
- Kształtowanie nawyków dbania o higienę i zdrowy styl życia.
- Doskonalenie umiejętności orientowania się w terenie( zabawy w terenie).
- Wyrabianie trwałych zainteresowań historią, przyrodą danego obszaru.
- Przestrzeganie regulaminu zielonej szkoły oraz zasad obowiązujących w miejscu zakwaterowania i w czasie podróży.

V. METODY I FORMY PRACY Z UCZNIAMI

• oparte na słowie (opis, opowiadanie, pogadanka, dyskusja, zajęcia w muzeum, krótkie wypowiedzi pisemne, również w języku obcym)
• oparte na obserwacji (zajęcia w terenie, na plaży, wycieczki)
• oparte na działaniu (zajęcia integracyjne grup, zajęcia praktyczne na plaży, praca z mapą, szkice i rzeźba w plenerze, działania twórcze, dokumentowanie)
• aktywizujące (praca twórcza w grupach -wycieczki, burza mózgów, drama, rzeźba z piasku, imprezy zorganizowane)

VI. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ – UZYSKANIE INFORMACJI ZWROTNEJ

Uczestnicy zielonej szkoły będą dokumentować wszystkie działania, obserwacje i spostrzeżenia w różnorodnej formie. Po powrocie nastąpi analiza materiałów edukacyjnych wypracowanych przez młodzież oraz ich prezentacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców w formie wystawy prac (plakaty, rysunki, zdjęcia, widokówki, pamiątki: muszle, kamienie, bursztyny, prace pisemne uczniów: wiersze, legendy, sprawozdania itp.)

VII. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA WYJEŹDZIE
Regulamin

Podróż autokarem

1.Wsiadanie i wysiadanie do pojazdu odbywa się tylko podczas postoju.
2.Uczestnicy wsiadają i wysiadają tylko na wyraźne polecenie opiekuna, pojedynczo, nie popychając się.
3.Opuszczenie pojazdu odbywa się tylko za zgodą opiekuna i pod jego opieką.
4.W czasie jazdy nie wolno:
a) wychylać się ani wystawiać rąk przez okna pojazdu;
b) wyrzucać z pojazdu żadnych przedmiotów;
c) otwierać drzwi;
d) stawać na siedzeniach;
e) wstawać z miejsc oraz chodzić po autokarze;
f) hałasować.

Pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym „Barka”

1.Zakwaterowanie:
a)uczniowie mają prawo głosu w sprawie doboru pokoju i współlokatorów, jednak ostateczna decyzja należy do opiekunów;
b)uczniowie mają obowiązek zapoznania się z regulaminem wewnętrznym ośrodka i bezwzględnego przestrzegania go;
2.W czasie pobytu w ośrodku uczniowie mają prawo do:
a) ośmiogodzinnego czasu snu;
b) warunków umożliwiających jak najlepsze wykonanie powierzonych zadań;
c) posiłków i odpowiedniej ilości czasu na jego konsumpcję w kulturalny sposób;
d) prywatności;
e) telefonicznego kontaktu z rodzicami.
3.W czasie pobytu w ośrodku uczniów obowiązuje:
a) przestrzeganie ustalonego dziennego harmonogram zajęć;
b) utrzymywanie ładu i porządku w zajmowanych pokojach;
c) wykonywanie przydzielonych zadań;
d) punktualne przychodzenie na posiłki i zajęcia;
e) użytkowanie wyznaczonych pomieszczeń i sprzętu, zgodnie z ich przeznaczeniem.
f) przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury.
4. W czasie pobytu w ośrodku uczniom nie wolno:
a) opuszczać ośrodka bez zgody opiekunów;
b) wychylać się przez okna i balkony;
c) zachowywać się hałaśliwie;
d) opuszczać domku w czasie obowiązywania ciszy nocnej;
e) psuć i niszczyć sprzętu;
f) narażać zdrowie i życie własne oraz cudze;
g) korzystać z urządzeń sportowo - rekreacyjnych bez zgody i nadzoru opiekunów.
5.Wykwaterowanie:
a) za dokonane zniszczenia uczniowie odpowiadają materialnie;
b) pokoje zostawiają czyste i posprzątane.

W czasie zajęć na turystycznych szlakach i w ośrodku
1.Uczestnik ma obowiązek:
a) mieć obuwie odpowiednie do wytyczonych tras;
b) w razie upałów mieć nakrycie głowy;
d) ubranie dostosowane do warunków pogodowych;
e) przestrzegać dyscypliny i słuchać poleceń prowadzącego zajęcia;
f) chodzić tylko szlakami wyznaczonymi przez opiekunów;
g) zachowywać się stosownie do miejsc, w jakich odbywają się zajęcia.
2.Uczestnik ma prawo:
a) wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami;
b) otrzymać oceny z przedmiotu, jeśli ta ocena jest zgodna z jego oczekiwaniami;
c) zdobywać punkty za postawę
d) otrzymać materiały pomocnicze i wskazówki do realizacji zadań dydaktycznych;
3.Uczestnikowi nie wolno:
a) oddalać się od grupy bez wyraźnego pozwolenie opiekuna;
b) niszczyć przyrody i znaków;
c) jeść „dzikich” owoców;
d) biegać i hałasować;
e) płoszyć ptaków i zwierząt;
f) przeszkadzać innym w zdobywaniu wiedzy;

Uczestnik ma prawo do opieki zdrowotnej i wsparcia ze strony opiekunów w trudnych sytuacjach.

Nagrody i kary
1.Za wzorowe przestrzeganie regulaminów i aktywną postawę uczestnik może otrzymać:
a) pochwałę wobec grupy, wobec rodziców po powrocie;
b) ocenę z zachowania;
2.W razie naruszania zasad dyscypliny pobytu uczestnik może być ukarany:
a) upomnieniem
b) naganą;
c) przeniesieniem do innego pokoju;
d) specjalnym nadzorem opiekunów;
e) ograniczeniem praw;
f) obniżeniem zachowania;
g) w szczególnie drastycznych sytuacjach, wezwaniem rodziców do odebrania z zajęć na własny koszt i bez zwrotu niewykorzystanej części opłaty.
Podczas podróży i pobytu obowiązują ponadto zasady Szkolnego Systemu Oceniania
W/w regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz stworzenie ciekawych i atrakcyjnych warunków do aktywnego wypoczynku, zdobywania i pogłębiania wiedzy.
VIII. HARMONOGRAM DNIA NA ZIELONEJ SZKOLE
W JAROSŁAWCU

7.30 POBUDKA
7.30- 9.00 PORANNA TOALETA, GIMNASTYKA PORANNA, SPRZĄTANIE POKOI,
SPRAWDZENIE CZYSTOŚCI
9.00- 9.30 ŚNIADANIE, OMÓWIENIE PROGRAMU DNIA
9.30- 12.30 ZAJĘCIA EDUKACYJNE, WYCIECZKI*
12.30-13.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
13.00-13.30 OBIAD
14.00-15.00 ODPOCZYNEK POOBIEDNI
15.00-16.00 ZAJĘCIA EDUKACYJNE*
16.15-17.15 BASEN
17.50-18.00 PRZYGOTOWANIE DO KOLACJI
18.00-18.30 KOLACJA
18.30-21.00 OGNISKO, DYSKOTEKA, SPACER, ZAJĘCIA SPORTOWE*
21.00-21.30 PRZYGOTOWANIE DO SNU, WIECZORNA TOALETA
21.30- 7.30 CISZA NOCNA

* zajęcia edukacyjne w zakresie matematyki, przyrody, języka polskiego i języków obcych, historii, wychowania fizycznego, plastyki, techniki, muzyki

IX. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

WTOREK 08.06.2021- dzień pierwszy
Temat dnia: WYJAZD - JEDZIE AUTOBUS DALEKO

- zbiórka 7:30, przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kościelniku (parking przy kościele),
- wyjazd z Kościelnika godz. 8:00,
- przyjazd do Jarosławca około godz. 17:00
- zakwaterowanie w pokojach, poznanie ośrodka i najbliższej okolicy
- powitanie morza, spacer po plaży
- kolacja, zajęcia na terenie ośrodka

ŚRODA 09.06.2021- dzień drugi
Temat dnia: POWITANIE MORZA
- zapoznanie uczniów z regulaminem ośrodka
- wyprawa nad morze
- zajęcia z języka polskiego i języka obcego - ustne opisy morza i wrażeń związanych z jego widokiem
- zajęcia plastyczne - prace plastyczne różnymi technikami
- rejs statkiem po morzu- podziwianie krajobrazu morskiego

CZWARTEK 10. 06.2021- dzień trzeci

Temat dnia: ZWIEDZAMY JAROSŁAWIEC
- spacer po Jarosławcu
- wejście na Latarnię Morską
- zajęcia plastyczne (zaprojektowanie widokówki z Jarosławca)
- zajęcia z języka polskiego (indywidualne pisanie listów, wypisywanie widokówek z pozdrowieniami, adresowanie kart i kopert)

PIĄTEK 11.06.2021-dzień czwarty

Temat dnia: SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
- całodniowa wycieczka:
* ruchome wydmy (Wydma Czołpińska)
* latarnia morska Czołpino
* Muzeum Wsi Słowiańskiej w Klukach
(edukacja przyrodnicza, historyczna, językowa)

SOBOTA 12.06.2021-dzień piąty

Temat dnia: NIE MA JAK NA PLAŻY
- gry i zabawy na świeżym powietrzu
- konkurs rzeźb piaskowych
- zbieranie okazów na plaży: muszelek, kamieni
- obserwacja zachodu słońca

NIEDZIELA 13.06.2021-dzień szósty

Temat dnia: GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE
- wyjście do kościoła pw. Św. Krzyża
- spacery brzegiem morza
- gry i zabawy na świeżym powietrzu

PONIEDZIAŁEK 14.06.2021-dzień siódmy

Temat dnia: WYCIECZKA DO DARŁOWA, DARŁÓWKA I USTKI
- zwiedzanie pobliskich miejscowości
- poznanie pojęć: trap, bandera, port, pirat, mesa, reda, baseny portowe, kanały portowe, falochrony, nabrzeże, molo.
- zwiedzanie portu rybackiego
- język polski ( opis miejsca, które najbardziej mnie zauroczyło)
- matematyka (rzymski i arabski system zapisywania liczb –rozwiązujemy krzyżówki)

WTOREK 15.06.2021-dzień ósmy

Temat dnia: LEGENDY O BAŁTYKU
- poznajemy najciekawsze legendy o Bałtyku (Legenda o Juracie, Legendy Rozewskie, Legendy Słowińskie, Legenda o Mikołajku)

- matematyka (gra w statki – prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie)

- spacer na plażę (plażowy turniej „Dwóch ogni”)

- zajęcia plastyczne (ramka na zdjęcie- wycinanie, zginanie, ozdabianie zebranymi muszelkami i kamieniami)

- śpiewamy szanty

ŚRODA 16.06.2021-dzień dziewiąty

Temat dnia: DOLINA CHARLOTTY
- wycieczka całodniowa w okolice Strzelina – Zoo Charlotty
* zajęcia przyrodnicze
* zwiedzanie zoo
* fokarium
* wodne zoo-safari

CZWARTEK 17.06.2021-dzień dziesiąty

Temat dnia: ŻEGNAMY JAROSŁAWIEC

- spacer nad morze
- ostatnie gry i zabawy na plaży
- zakup pamiątek
- dzielenie się swoimi wrażeniami z pobytu na zielonej szkole, wypełnianie ankiety ewaluacyjnej
- porządkowanie pokoi i pakowanie bagaży

PIĄTEK 18.06.2021-dzień jedenasty

Temat dnia: POWRÓT DO DOMU
- wyjazd około godz. 9.30
- przyjazd do Kościelnika około godz. 19 .00

ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIÓW

Ankieta ma charakter anonimowy. Odpowiedź zaznacz kółkiem.

1.Czy podobał Ci się pobyt na „Zielonej Szkole”?
Tak Nie

2.Czy pojechałbyś drugi raz ?
Tak Nie

3.Czy zajęcia na „Zielonej Szkole” były dla Ciebie atrakcyjne ?
Tak Nie

4. Czy forma prowadzonych zajęć ( wycieczki, spacery, pokazy )
pozwoliła Ci na łatwiejsze przyswojenie nowych wiadomości?
Tak Nie

5. Czy lepiej poznałeś swoich kolegów ?
Tak Nie

6. Czy „Zielona Szkoła” nauczyła Cie samodzielności ?
Tak Nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

ANKIETA SKIEROWANA DO RODZICÓW UCZNIÓW

Ankieta ma charakter anonimowy. Odpowiedź zaznacz kółkiem.

1.Czy „Zielona Szkoła” spełniła Państwa oczekiwania?

Tak Nie Nie wiem

2.Czy Wasze dzieci są zadowolone z pobytu?

Tak Nie Nie wiem

6.Czy jest potrzeba organizowania „Zielonych Szkół”

Tak Nie Nie wiem

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.