X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48604
Przesłano:
Dział: Języki obce

Je n'ai pas fait ça.- Czas przeszły dokonany w formie przeczącej. Scenariusz zajęć z języka francuskiego z zastosowaniem cyklu Kolba.1

Temat lekcji : Je n'ai pas fait ça.- Czas przeszły dokonany w formie przeczącej.

UZASADNIENIE WYBORU TEMATU
Gramatyka umożliwia używanie języka obcego we właściwych kontekstach a także naszą interakcję z innymi ludźmi w zwykłych codziennych sytuacjach. Reguły gramatyczne powinny więc być prawdziwe czyli odnosić się do realnych sytuacji, pokazane w przejrzysty sposób, odnosić się do sytuacji znanych uczniowi.
Zagadnienia gramatyczne nie zawsze są dla uczniów ciekawym tematem, a nawet wydają się być nudne. Celem tej lekcji jest poszerzenie wiedzy uczniów oraz uatrakcyjnienie zagadnień gramatycznych przy wykorzystaniu technologii informacyjno –komunikacyjnej.

UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII

Dzięki postępowi technologicznemu uczniowie mają dostęp do ciekawych informacji w języku obcym.
Zastosowanie TIK wpłynie na atrakcyjność lekcji i zachęci uczniów do aktywnego udziału.

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Celem ogólnym zajęć jest nabycie umiejętności użycia czasu passé composé ( przeszłego dokonanego ) oraz utrwalenie wiedzy w zakresie formy twierdzącej tego czasu przy wykorzystaniu technologii informacyjno –komunikacyjnej.
CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ
- Uczeń zna zasady tworzenia czasu passé composé w formie przeczącej i potrafi go rozróżnić w tekście
- Uczeń potrafi zastosować czas przeszły dokonany w sytuacji życia codziennego
- Uczeń rozróżnia formę twierdzącą od przeczącej czasu passé composé
- Uczeń korzysta z internetowych źródeł informacji w języku obcym
- Uczeń posługuje się TIK w celu sprawdzenia i utrwalenia swojej wiedzy

METODY I FORMY PRACY
Formy pracy:
indywidualna, grupowa
Metody:
burza mózgów, projekcja multimedialna, metoda praktyczna - ćwiczenia z wykorzystaniem TIK, cykl Kolba

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- platforma learningapps / https://learningapps.org/1595110
- https://learningapps.org/display?v=pbgmr2n5n20
- https://www.youtube.com/watch?v=1Aziz3QQM0g

WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
-dostęp do Internetu
-komputer

AKTYWNOŚĆ NR 1
Temat : Doświadczenie
Czas trwania : 10 min
Opis aktywności :
Uczniowie oglądają krótki filmik na youtube i spotykają zdania w czasie passé composé w formie twierdzącej i przeczącej. Uczniowie spostrzegają, że oprócz znanej im formy twierdzącej pojawiają się zdania w formie przeczącej. (DOŚWIADCZENIE)
AKTYWNOŚĆ NR 2
Temat : Refleksja
Czas trwania : 10 min
Opis aktywności
Uczeń odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące budowy zdania: np. Je ne suis pas allé à Paris. Nie pojechałem do Paryża. Il n’a pas vu le film. On nie obejrzał filmu.
-Jaki czasownik posiłkowy jest użyty? Czy zaprzeczony jest czasownik posiłkowy czy imiesłów?
(REFLEKSJA)
Aktywność nr 3 – Teoria
Czas trwania : 5 min.
Uczniowie formułują w myślach własną hipotezę na temat użycia czasu Passé composé w formie przeczącej: np. Czynności, które nie zostały wykonane. (GENERALIZACJA)- Teoria
Uczniowie zapisują przykładowe zdania w zeszycie.
Aktywność nr 4
Temat : Praktyka
Czas trwania : 20 min
1. Uczniowie stosują nowo poznaną strukturę. Testują na podstawie:
- Zdań podanych przez nauczyciela w formie twierdzącej, które należy przekształcić na formę przeczącą
-Tworzenia swoich hipotez, opisując własne przeżycie i wypowiadając zdanie dotyczące tego czego nie zrobili wczoraj: np. Hier, je ne suis pas allé au cinéma. Wczoraj nie poszedłem do kina.Hier, je n’ai pas téléphoné à mes grands- parents. Wczoraj nie zadzwoniłem do dziadków. ( Burza mózgów). Każdy uczeń zapisuje na karteczce 1 zdanie, które zostaje przypięte do tablicy. Po wykonaniu zadania wspólnie z nauczycielem zostają odczytane zdania i sprawdzona ich poprawność.
2. Nauczyciel prosi uczniów, aby skorzystali z platformy learningapps i wykonali zadania wybrane przez nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.