X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48596
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
1. Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa Pearson, Oxford i innych na temat metodyki nauczania, wykorzystywania technologii w edukacji

Cały okres stażu
Zaświadczenia
Dyplomy

2
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
1.Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, Kahoot, Quizizz, Learning Apps,
2.Korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, smartphonów.
3. Wykorzystanie opracowanych prezentacji multimedialnych podczas lekcji.
Cały okres stażu
Prezentacje
Strony www

3.
Wykorzystanie technologii informatycznej jak źródła wiedzy
1.Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej na portalach internetowych.
2.Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych

Cały okres stażu
Wykaz interesujących książek.
Wykaz stron internetowych.
Materiały, pomoce, zdjęcia.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
1. Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Cały okres stażu
Referaty.
Potwierdzenie Dyrektora

2.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
1. Opracowanie scenariusza zajęć
2. Przeprowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
3. Omówienie przebiegu zajęć
1 godzina w każdym roku stażu
Scenariusze.
Lista obecności nauczycieli.
Potwierdzenie Dyrektora

3.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

1.Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, wychowawczych i komisjach szkolnych. Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez szkolnych.
2. Wymiana doświadczeń w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych
3. Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach. Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
Cały okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
Potwierdzenie Dyrektora .

4.
Sprawowanie opieki nad nauczycielami kontraktowymi
1.Przygotowanie stosownych dokumentów
2. Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego
3.Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczyciela.
Rok szkolny 2019/ 2020
Projekt oceny pracy

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku

1.Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach z języka angielskiego.

1.Angażowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,
2. Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych

3.Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole

1.Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach z języka angielskiego.
2. Udział w ogólnopolskim projekcie ,, Projektanci edukacji''.
4. Organizacja i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
5. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z podnoszeniem efektywności procesu kształcenia szkoły.
Wg harmonogramu imprez na dany rok szkolnyu
Dyplomy
Scenariusze

2.
Organizowanie wycieczek poszerzających wiedzę uczniów oraz kształtujących umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
1. Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych.
Cały okres stażu
Karta wycieczki

3.
Organizowanie szkolnych konkursów z języka angielskiego
1.Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnej edycji konkursu języka angielskiego (opracowanie zadań, pozyskanie nagród, przygotowanie dyplomów)
Cały okres stażu
Regulamin konkursów, zdjęcia, artykuły i na stronie internetowej szkoły

4.
Prowadzenie dodatkowych zajęć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych
1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klasy VIII, mających trudności w uczeniu, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
Rok szkolny 2019/ 2020
Dziennik zajęć dodatkowych.

5.
Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z podnoszeniem efektywności procesu kształcenia szkoły.
1. Przeprowadzanie testów diagnostycznych. Opracowanie analiz i wniosków do dalszej pracy.
2. Praca w zespole nauczycieli uczących w klasie VIII, konstruowanie analiz egzaminów próbnych ósmoklasisty oraz opracowywanie planów naprawczych.
3. Opracowanie raportu z badań osiągnięć edukacyjnych uczniów ( 2019)
4. Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji do spraw ewaluacji wewnętrznej ( 2019/ 2020)
5. Praca w zespole nauczycieli nad nowelizacją WSO.
Cały okres stażu
Dokumenty szkolne

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.
Opracowanie i wdrożenie programu własnego

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego Programu z zakresu profilaktyki uzależnień
Rok szkolny 2020/2021
Program i inna dokumentacja z nimi związana.

2.
Opracowanie programu zajęć dydaktyczno -wyrównujących
1.Optacowanie oraz realizacja programu zajęć dla uczniów klasy VIII mających trudności w nauce z języka angielskiego
Rok szkolny 20202021
Program zajęć

4.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego dla uczennicy z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym.
Cały okres stażu
Program

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
1. Przygotowanie stosownych dokumentów.
2. Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
3. Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.
Rok szkolny 2019/ 2020
Potwierdzenie współpracy z nauczycielem – stażystą.

2.
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli
1. Opracowanie planu pracy zespołu
2. Wdrożenie i realizacja zadań ujętych w planie
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji
Rok szkolny 2020/ 2021
Plan

3.
Koordynator projektu
1.Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu projektu ERASMUS +.
Rok szkolny 2019/ 2021
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Sprawozdania

Opracowała:
* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.