X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48591
Przesłano:

Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego - po nowemu

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 3 pkt 1.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin realizacji Forma dokumentacji realizacji zadania
Czynności organizacyjne
(Tabela)

 Opracowanie planu rozwoju zawodowego
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
 dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2019
Cały okres stażu
Notatki, sugestie
Poprawnie sformułowany wniosek
Poprawnie sformułowany plan rozwoju
Sprawozdania po każdym roku stażu, sformułowanie wniosków

Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy

 Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem aktywizujących metod takich jak burza mózgów, metoda projektu, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne itp.
 Stosowanie na lekcjach elementów oceniania kształtującego
 Udział w projektach edukacyjnych
Cały okres stażu
Dokumentacja nauczyciela
Wytwory uczniów, tj. materiały dydaktyczne, sprawdziany, karty pracy
Zaświadczenia/ certyfikaty udziału w projekcie

Stosowanie technik komputerowych w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 Prowadzenie dokumentacji uczniowskiej oraz dokumentacji własnej pracy w e- dzienniku
 Wykorzystywanie poczty elektronicznej do kontaktów z opiekunami uczniów oraz innymi nauczycielami w celu przekazywania wiadomości z życia szkoły, przekazywania informacji o uczniu
 Opracowanie dokumentacji nauczyciela i wychowawcy, przygotowanie rozkładów materiału, wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania, sprawdzianów, scenariuszy zajęć

 Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, kart pracy dostosowanych do potrzeb indywidualnych ucznia w oparciu o różnorodne programy komputerowe, które sprzyjają procesowi uczenia się
 Tworzenie oraz redagowanie za pomocą zestawu komputerowego oraz stron internetowych regulaminów konkursów plastycznych, ekologicznych, czytelniczych załączników do regulaminu, oświadczeń RODO, dyplomów
 Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu,
aplikacji, ciekawych portali edukacyjnych wspomagających proces uczenia się
 Korzystanie ze strony internetowej wydawnictwa WSiP oraz innych stron edukacyjnych, pozyskiwanie nagrań, testów i ćwiczeń dodatkowych dla uczniów
 Wykorzystywanie gier i quizów on- line, prezentacji multimedialnych na potrzeby zajęć lekcyjnych oraz tworzenie własnych kart pracy, sprawdzianów, które sprzyjają procesowi uczenia i rozwijaniu umiejętności uczenia się dzieci
 Prowadzenie zajęć z edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem TIK
Cały okres stażu
e- dziennik
Poczta e-mail, notatki własne
Teczka wychowawcy, notatki
Lista stron internetowych, karty pracy
Regulaminy konkursów wraz z załącznikami, dyplomy
Lista stron internetowych,
e-dziennik
Zaświadczenia, karty pracy, sprawdziany
e-dziennik
Karty pracy

Opracowanie i przeprowadzenie diagnoz w klasach 1-3, analiza zdobytych umiejętności i postępów w nauce, przyrostu wiedzy uczniów.

 Przygotowywanie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów z edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej
Cały okres stażu
Sprawdziany, testy, diagnozy, ewaluacje

Opracowywanie wymagań edukacyjnych oraz kryteriów oceniania z edukacji wczesnoszkolnej

 Opracowanie wymagań edukacyjnych oraz kryteriów oceniania z edukacji wczesnoszkolnej; w razie potrzeby wprowadzanie modyfikacji
We wrześniu, w każdym roku stażu
Teczka wychowawcy
Lista wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z edukacji wczesnoszkolnej

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.

 Samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.
 Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez stosowanie nowych metod oraz narzędzi w codziennej pracy z uczniami.
 Ukończenie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje w zakresie wykorzystania w pracy TIK
Na bieżąco
Na bieżąco
Raz w roku przez okres stażu
e-dziennik, notatki
Karty pracy
Zaświadczenia o ukończeniu kursu/warsztatów

Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów.

 Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami oraz innymi podmiotami
 Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela
 Wykorzystanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do pozyskiwania materiałów
i pomysłów na zajęcia edukacyjne
Cały okres stażu
Poczta e-mail
Notatki, wydruki materiałów
Materiały, notatki, strony internetowe


§ 8 ust. 3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin realizacji Forma dokumentacji realizacji zadania

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
 Przeprowadzenie zajęć otwartych z edukacji wczesnoszkolnej
 Zaprezentowanie innowacyjnych metod do pracy z dziećmi
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami Raz w semestrze dla chętnych nauczycieli
Na bieżąco
Konspekty z zajęć
Notatki

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w szkole

 Udostępnianie zgromadzonych dokumentów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy, kart pracy, sprawdzianów, itp. innym nauczycielom
 Dzielenie się własnym doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas szkoleń, konferencji, itp. z innymi nauczycielami i wychowawcami; bieżąca współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej
 Aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
Cały okres stażu
Notatki, karty pracy
Notatki, zaświadczenia
Zaświadczenia

Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 Udział w pracach zespołu samokształceniowego, przygotowywanie materiałów
Terminy zgodne z wyznaczonym przez dyrektora szkoły harmonogramem
Potwierdzenie przewodniczącego zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej
Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań.
 Opracowanie i udostępnianie nauczycielom scenariuszy zajęć, kart obrazkowych i wyrazowych, kart pracy itp.
 Publikowanie na portalach/stronach internetowych autorskich scenariuszy zajęć, kart pracy
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Karty pracy
Wykaz stron www, karty pracy, scenariusze

Pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczne- wychowawczej.

 Dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu.
 Pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych.
Na bieżąco
Spis stron internetowych


§ 8 ust.3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin realizacji Forma dokumentacji realizacji zadania

Prowadzenie zajęć dla uczniów z problemami dydaktycznymi

 Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów potrzebujących dodatkowej pracy i wsparcia ze strony nauczyciela w celu nadrobienia zaległości i utrwalenia bieżącego materiału;
Raz w tygodniu
Karty pracy, lista obecności

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych poznawaniem kultur krajów z całego świata „Dookoła świata”

 Prowadzenie zajęć mających na celu poszerzanie wiedzy nt. krajów świata; w każdym miesiącu odbędzie się spotkanie koła i każde spotkanie będzie poświęcone jednemu państwu Zajęcia dla uczniów zainteresowanych poznawaniem krajów i ich kultury, nauka poprzez zabawę
Raz w miesiącu , zawsze od października przez cały okres stażu
Harmonogram, lista uczniów, plakaty
Prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych „Czytanie to kochanie”
 Prowadzenie zajęć dla uczniów zainteresowanych poznawaniem twórczości polskich autorów i poetów
Raz w tygodniu
Karty pracy, lista obecności uczniów

Organizacja i przeprowadzanie konkursów wewnątrz i zewnątrz szkolnych, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach zewnątrz szkolnych; współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz innych przedmiotów i pomoc w organizacji konkursów

Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły

 Udział w międzyszkolnych i szkolnych konkursach
 Organizowanie międzyszkolnych i szkolnych konkursów plastycznych, czytelniczych, na temat zdrowego odżywiania itp.
 Konkurs pt.: „Zdrowie na talerzu”
 Konkurs na najzdrowsze drugie śniadanko.

 Organizacja Pikniku Zdrowe Śniadanko dla klas 1-3
 Współorganizowanie Dni Otwartych Szkoły, Festynu Integracyjnego połączonego ze Świętem Szkoły
 Organizacja imprez szkolnych i klasowych
Cały okres stażu, zgodnie z wyznaczonymi przez organizatorów konkursów terminami
Marzec-kwiecień
Raz w roku
Piknik odbywa się pod koniec roku szkolnego w czerwcu
Zgodnie z harmonogramem kalendarza roku szkolnego
W każdym roku stażu zostanie przeprowadzony 1 konkurs międzyszkolny
Każdego roku wprowadzane zostaną modyfikacje dotyczące tematów konkursów
Regulaminy, dyplomy
Zdjęcia na stronie internetowej szkoły
Scenariusze, zdjęcia na szkolnej stronie internetowej

Organizacja imprez klasowych oraz wyjść i wycieczek

 Przygotowywanie zabaw dla uczniów klasy, organizacja wycieczek i innych wyjść (np. do kina, teatru, muzeum, biblioteki)
Zgodnie z harmonogramem kalendarza roku szkolnego i planem pracy przez cały okres stażu
Karty wycieczek, lista obecności, zdjęcia klasy

Akcje i zbiórki charytatywne

 Zbiórka karmy dla zwierząt z Miejskiego Schroniska
 Zbiórka żywności w ramach akcji Szlachetna Paczka
 Zbiórka plastikowych nakrętek
 Udział w akcji Góra Grosza
 Udział w akcji Marzycielska Poczta
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Zdjęcia, publikacje na stronie internetowej Fundacji Dobry Uczynek

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

 Współpraca z Domem Kultury, Pałacem Młodzieży, Biblioteką Miejską, Wodociągami Miejskimi, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
Cały okres stażu
Zaświadczenia, dyplomy

Praca w zespole wdrożeniowym ogólnopolskiego programu ”Szkoła Promująca Zdrowie”

 Prowadzenie działań zgodnie z zadaniami programu. Uzyskanie tytułu Szkoła Promująca Zdrowie
Cały okres stażu
Certyfikat wojewódzki i krajowy
Wdrożenie ogólnopolskiego programu pt. :”Mam Kota Na punkcie Mleka”
 Prowadzenie działań i zadań zgodnie z założeniami programu.
Pierwszy rok stażu
Certyfikat dla klasy


§ 8 ust.3 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin realizacji Forma dokumentacji realizacji zadania

Opracowanie i wdrożenie programu pt. :”Dookoła świata”

 Wdrożenie programu w klasach 1-3, dla uczniów chętnych do poznawania kultur innych krajów i ciekawostek z nimi związanych.
Cały okres stażu, raz w miesiącu,
będziemy poznawać nowy kraj, związane z nim ciekawostki, specyfikę kuchni, muzyki, ubiorów.
Plakaty, lista obecności uczniów,
Program i jego ewaluacje

Opracowanie i wdrożenie innowacji metodycznej „Odżywiam się zdrowo przez cztery pory roku”

 Innowacja metodyczna przeznaczona jest dla I etapu edukacji i obejmuje materiały o treściach prozdrowotnych.
Cały okres stażu
Karty pracy, plakaty


§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystyczne

Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin realizacji Forma dokumentacji realizacji zadania

Koordynator projektu „Nie pal przy mnie, proszę!”

Prowadzenie działań zgodnie z założeniami programu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
W każdym roku stażu
Karty pracy, zaświadczenia
Koordynator ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Marzycielska Poczta”

Prowadzenie dobroczynnej akcji ogólnopolskiej w klasach młodszych, celem której jest pisanie listów do bardzo chorych dzieci z Fundacji Dobry Uczynek pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Cały okres stażu
Dyplomy, zaświadczenia, publikacje listów na stronie internetowej Fundacji Dobry Uczynek


Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

........................................
podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji
........................................
........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.