X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48528
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Karolina Fic

Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa

Zajmowane stanowisko: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Stopień zawodowy: Nauczyciel mianowany

Wykształcenie: Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Data rozpoczęcia stażu: 2 września 2019 r.

Planowana data zakończenia stażu: 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.))

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele:
-rozwijanie swoich umiejętności zawodowych;
-podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
1. Poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystanie
jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w kursach, warsztatach
i szkoleniach wewnątrzszkolnych
i pozaszkolnych.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Okres stażu
2.Samodzielne pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych.
Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej, psychologii i pedagogiki.
Okres stażu
3. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
Prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci w oparciu o metody aktywizujące. Wdrożenie wybranych elementów innowacyjnych metod i form pracy.
Okres stażu
4. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy.
Korzystanie z e- konferencji organizowanych przez wydawnictwa. Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, gromadzenie informacji tematycznych.
Okres stażu
5. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Korzystanie z programów komputerowych podczas tworzenia dokumentacji szkolnej, przygotowywania pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń, pisania ocen półrocznych i końcoworocznych etc.
Okres stażu
6.Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych.
Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych, zdobywanie ciekawych materiałów do pracy z dziećmi. Komunikowanie się z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń
Okres stażu
7. Prowadzenie zajęć z uczniami kl. I-III z wykorzystaniem komputera.
Opracowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci klas I-III z wykorzystaniem komputera .
Okres stażu
8. Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych.
Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć. Prowadzenie lekcji
z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. Korzystanie z autorskich prezentacji multimedialnych, filmów.
Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczcieli.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
1. Poprowadzenie zajęć otwartych.
Przygotowanie scenariusza
i przeprowadzenie zajęć.
Okres stażu
2. Publikacja.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
Okres stażu
3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami.
Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi na tym samym etapie edukacyjnym.
Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
Okres stażu
4.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów.
Okres stażu
5. Praca w zespole przedmiotowym kształcenia zintegrowanego.
Aktywny udział w pracach zespołu: Wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji
i podejmowanie decyzji dotyczących pracy
dyd.-wych.
Okres stażu
6. Prowadzenie pedagogizacji rodziców.
Opracowywanie i wygłaszanie referatów na klasowych spotkaniach z rodzicami.
Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
1. Organizowanie wycieczek poszerzających wiedzę uczniów oraz kształtujących umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych.
Okres stażu
2. Organizowanie imprez szkolnych
i klasowych.
Organizowanie uroczystości klasowych
i szkolnych wynikających z kalendarza imprez
i uroczystości szkolnych.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Okres stażu
3. Koordynowanie, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla uczniów
Zapraszanie do szkoły grup teatralnych. Udział uczniów w przedstawieniach, warsztatach.
Okres stażu
4. Koordynowanie i realizacja programów profilaktycznych.
Pełnienie funkcji koordynatora programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Październik 2019- marzec 2020
5. Podjęcie działań promujących szkołę
w środowisku lokalnym.
Udział w przygotowywaniu uroczystości
i imprez szkolnych
Przygotowywanie uczniów do występu podczas festynu rodzinnego.
Okres stażu
6. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań
i zdolności dzieci.
Przygotowywanie uczniów do udziału
w konkursach pozaszkolnych i szkolnych.
Okres stażu
7. Praca z uczniem słabym i zdolnym.
Diagnoza, analiza dokumentów, opinii specjalistów. Prowadzenie zespołów dydaktyczno - wyrównawczych, czy innych zajęć specjalistycznych. Rozwijanie zainteresowań.
Okres stażu
8. Akcje i zbiórki charytatywne.
Organizacja zbiórek nakrętek na cel charytatywny, zbiórka okularów dla Afryki etc.
Okres stażu
9. Rozwój czytelnictwa.
Współpraca z Biblioteką Miejską w Mikołowie.
Okres stażu
10. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mikołowie.
Konsultacje i kierowanie dzieci
do poradni.
Realizacja zaleceń Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.
Okres stażu
11. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie.
Uczestniczenie w spotkaniach z policjantem na temat bezpieczeństwa.
Okres stażu
12. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Organizowanie pogadanek i prelekcji dla dzieci na temat zdrowia, higieny osobistej, fluoryzacji.
Okres stażu
13. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, logopedą, n. wspomagającym.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Spotkania, konsultacje i rozmowy na temat pomocy uczniom mającym trudności w nauce, czy sprawiających problemy wychowawcze
i będącym w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej.
Okres stażu
14. Aktywna współpraca z rodzicami.
Kontakty indywidualne, zebrania grupowe
Pedagogizacja rodziców.
Angażowanie rodziców w organizację uroczystości szkolnych i klasowych (Dzień Chłopaka, wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).
Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
1. Program działań edukacyjnych.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć matematycznych dla klas I w projekcie „KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół
podstawowych” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
Opracowanie programu. Realizacja programu na zajęciach dodatkowych Ewaluacja programu.
Październik 2019- maj/czerwiec 2020

§ 8 ust. 2 pkt 4b
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
Prowadzenie zajęć dla praktykanta, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod. Obserwacja zajęć prowadzonych przez praktykanta. Pomoc w przygotowaniu scenariusza, obserwacja zajęć, omówienie przebiegu lekcji, ewentualne wnioski do pracy. Przygotowanie opinii na temat praktykanta, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć.
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
1. Zdobycie kwalifikacji do uczenia języka angielskiego w klasach I-III.
Ukończenie Podyplomowych studiów Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej.
Uzyskanie świadectwa z egzaminu z języka obcego zgodnego z załącznikiem do rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracowała:

Zatwierdzam do realizacji

............................. ................................... miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.