X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 485
Przesłano:

Wymagania edukacyjne z audycji muzycznych dla kl. VI

PRZEDMIOT : AUDYCJE MUZYCZNE
CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA VI
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. im. W. Lutosławskiego w NOWYM TOMYŚLU

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
- powtarzanie, systematyzowanie i uzupełnianie wiadomości nabytych w latach poprzednich
- podstawowe wiadomości o muzyce średniowiecza, Mikołaj z Radomia
- renesans w muzyce polskiej i włoskiej
a) umiejscowienie w czasie
b) główni przedstawiciele renesansu włoskiego (Orlando di Lasso, Giovanni
Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi )
c) renesans w Polsce (Mikołaj Gomółka, Wacław z Szamotuł, Mikołaj Zieleński
- muzyka baroku (J.S.Bach, J.F.Haendel, A.Vivaldi, A.Corelli,
G.G.Gorczycki, A.Jarzębski, M.Mielczewski, B.Pękiel, M.Zieliński – do
wyboru przez nauczyciela,; formy muzyki barokowej: koncert barokowy, concero
grosso, sonata, suita, fuga, msza, oratorium, pasja, kantata, opera)
- klasycy wiedeńscy, forma sonatowa (budowa allegra sonatowego,
symfonia, sonatina)
- muzyka okresu romantyzmu – zakres wiadomości według
przedmiotowego systemu oceniania
- szkoły narodowe ze szególnym naciskiem na znaczenie twórczości
St.Moniuszki jako przedstawiciela polskiej pieśni i opery narodowej
- Impresjonizm – C.A.Debussy
- Neoromantyzm – J.Brahms, R.Wagner, R.Strauss,
- Kompozytorzy XIX wieku ( kompozytorzy francuscy i polscy )
- Muzyka skrzypcowa – kompozytorzy tworzący muzykę
skrzypcową XIX wieku
- Muzyka operowa i operetkowa XIX wieku
- K.Szymanowski i polscy kompozytorzy XX wieku
- Festiwale i konkursy, sławni wirtuozi i dyrygenci (do wyboru przez nauczyciela przedmiotu)


L.p.
Ocena
Wiadomości i umiejętności

1. Celujący
Ocenę otrzymuje uczeń, który potrafi to co na ocenę dobrą
i ponadto:
• bierze czynny udział w konkursach szkolnych (np. wiedzy o kompozytorach), pozaszkolnych i regionalnych organizowanych przez CEA - zdobywa
przynajmniej wyróżnienie
• wykazuje się wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością literatury muzycznej wyraźnie wykraczającą poza wymagania edukacyjne
• uczestniczy w wielu koncertach i audycjach organizowanych przez Szkołę i inne instytucje, a także w wyjazdach do Filharmonii i Opery

2. Bardzo dobry
Ocenę otrzymuje uczeń, który potrafi to co na ocenę
dobrą i ponadto:
• szybko i precyzyjnie posługuje się wiadomościami i terminami z programu nauczania
• zna pojęcia: kantata, kwartet, kwintet, scherzo, basso continuo
• umie dokonać podziału na formy muzyczne małe i wielkie, formy
oparte na budowie okresowej, formy cykliczne, formy polifoniczne
• umie podać części suity, a także niektóre typy pieśni:
zwrotkowa, zwrotkowo-wariacyjna, ballada
• potrafi podać budowę cyklu sonatowego oraz formy muzyczne zbudowane w oparciu o cykl sonatowy (sonata, koncert, symfonia)
• rozpoznaje wybrane przez nauczyciela utwory literatury muzycznej z
podaniem: epoki, imienia i nazwiska kompozytora, tytułu, części, opusu, numeru, aparatu wykonawczego, faktury
• uczestniczy chętnie we wszystkich wskazanych przez nauczyciela
koncertach i przedstawi przynajmniej dwie pisemne recenzje z wybranych koncertów w semestrze
• posługuje się wiadomościami i terminami z programu klasy IV i V
(elementy muzyki, podział instrumentów, głosy ludzkie i. in.)

3. Dobry
Ocenę otrzymuje uczeń, który:
• zna dobrze treści określone w pkt.4 i ponadto wykazuje samodzielność w posługiwaniu się wyżej wymienionymi terminami i wiadomościami
• umie wymienić cechy charakterystyczne kolejnych okresów w historii muzyki
• zna także innych niż podani w pkt.4 przedstawicieli poszczególnych epok (do wyboru np.: Wacław z Szamotuł, A.Vivaldi, A.Corelli, K.M.Weber,
F.Mendelssohn-Bartholdy, K.Lipiński, I.J.Paderewski, W.Kilar, F.Rybicki,
L.Różycki, K.Serocki) z uwzględnieniem poprawności pisowni imienia i
nazwiska oraz narodowości
• rozpoznaje wysłuchany utwór muzyczny pod względem faktury i formy; podaje jego tytuł, kompozytora z uwzględnieniem poprawności pisowni
• umie podać przykładowe formy muzyczne charakterystyczne dla danej epoki a ponadto: Hymn, psalm, madrygał, concerto grosso, pasja, suita, utwór kameralny
• zna ogólnie budowę allegra sonatowego
• wykazuje się w szerszym niż na ocenę dostateczną zakresie znajomością utworów literatury muzycznej
• uczeń pracuje systematycznie, bierze udział we wszystkich pracach klasowych
• uczestniczył w co najmniej trzech koncertach w semestrze i przedstawi przynajmniej jedną pisemną recenzję z wybranego koncertu

4. Dostateczny
Ocenę otrzymuje uczeń, który:
• zna zakres wiadomości obowiązujących z przedmiotu w klasie IV-V
• potrafi wymienić w kolejności poszczególne okresy w historii muzyki i w większości zna ich ramy czasowe (średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, Młoda Polska, XX wiek)
• potrafi wymienić czołowych kompozytorów polskich i obcych, przedstawicieli wymienionych wyżej epok (Mikołaj z Radomia, Mikołaj Gomółka,
J.S.Bach, J.F.Haendel, J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, F.Schubert,
R.Schumann, N.Paganini, F.Chopin, O.Kolberg, St.Moniuszko, H.Wieniawski,
K.Szymanowski, G.Bacewicz, W.Lutosławski, K.Penderecki, H.M.Górecki)
• zna elementy biografii wybitnych kompozytorów (J.S.Bach, J.F.Haendel, J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, F.Chopin, O.Kolberg, St.Moniuszko,
K.Szymanowski, W.Lutosławski) i umie podać przykładowe utwory muzyczne ich
autorstwa
• rozpoznaje i określa podając tytuł i nazwisko kompozytora wybrane
przez nauczyciela utwory z literatury muzycznej (po 2-3 z każdej epoki)
• umie wymienić i ogólnie scharakteryzować większość z wybranych
form muzycznych (opera, oratorium, msza, sonata, koncert solowy, symfonia,
fuga, rondo, wariacje, forma ABA)
• umie rozróżnić utwory muzyczne pod względem aparatu wykonawczego
(wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, solowe, zespołowe),
faktury (monofonia, homofonia, polifonia), pod względem użytkowości (religijne,
świeckie)
• uczestniczył w co najmniej dwóch koncertach w semestrze
• ma zeszyt z kompletnymi notatkami

5. Dopuszczający
Ocenę otrzymuje uczeń, który:
• słabo zna treści określone w punkcie 4.
• treści określone podstawa programową realizuje tylko z pomocą nauczyciela
• nie potrafi w kolejności wymienić okresów w historii muzyki
• znane nazwiska kompozytorów nie potrafi umiejscowić w epoce
(Mikołaj z Radomia, Mikołaj Gomółka, J.S.Bach, J.Haydn, W.A.Mozart, L.van
Beethoven, F.Chopin, O.Kolberg, St.Moniuszko, K.Szymanowski, W.Lutosławski,
H.M.Górecki)
• wykazuje się minimalną znajomością literatury muzycznej (do 10 utworów)
• jego wiedza o formach muzycznych ogranicza się tylko do ich
wymienienia, a charakterystyki dokonuje tylko przy pomocy nauczyciela
• prace klasowe realizuje tylko w 45%
• uczestniczył w 1 koncercie
• posiada niekompletne notatki z lekcji

6. Niedostateczny
Ocenę otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową
• nie realizuje minimum programowego
• nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadania o
niewielkim stopniu trudności
• zna wybiórczo treści określone dla oceny dostatecznej (minimum programowe)
• robi rażące błędy przy łatwych, typowych zadaniach
• nie jest zainteresowany przedmiotem, nie bierze udziału w koncertach
• nie posiada zeszytu z notatkami z lekcji

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1-2 prace pisemne
1-2 recenzje z koncertu lub audycji
1-2 oceny z pracy domowej lub odpowiedzi ustnej
uczestnictwo w koncertach wg ustalonych kryteriów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.