X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4837
Przesłano:
Dział: Analiza

Analiza wyników egzaminu porwierdzającego kwalifikacje zawodowe

ANALIZA WYNIKÓW
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik budownictwa – 311[04]

A. Wyniki egzaminu:

ZASIĘG ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY DYPLOM OTRZYMAŁO
KRAJ 93,4% 60,1% 57, 8%
OKE KRAKÓW 93,8% 61,2% 59,9%
WOJEW.MAŁOPOLSKIE 95,2% 70,1% 68%
ZS Nr 4 OLKUSZ 90,2% 49% 47,1%
Różnica (kraj) - 3,2 % -11,1 % -10,7 %

Wyniki w poszczególnych klasach Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu:

Klasa,Etap pisemny,Etap praktyczny.Nie zdało obu części.Otrzymało dyplom
IV a,Ilość ,Zdało pis.,%uczniów: 21, 20, 95,2% Ilość, Zdało prakt. %uczniów 21, 10 , 47,6
Ilość nie zdało obu - %uczniów 1 - 4,8%
Ilość otrz. dyplom- - %uczniów 10 - 47,6%
IV b, il.uczn 30,zdało pis. 26, %uczniów 86,7% Ilość,30 zdało prakt.15 , %uczniów 50%,
Ilość nie zdało obu, 3 , %uczniów 10%
Ilość otrz. dyplom 14 , %uczniów 46,7%
RAZEM IVa i IVb 51 ,zdało pis.46 - 90,2%
zdało prakt. 25 - 49%
nie zdało obu 4 - 7.8%
otrz. dyplom 24 - 47,1%

Podsumowanie:

W Zespole Szkół Nr 4 do egzaminu w zawodzie technik budownictwa przystąpiło 51 uczniów.

Dyplom otrzymało 24 uczniów, co stanowi 47,1 %

Różnica wynosi w porównaniu z wynikami : w kraju - 10,7 %
w OKE Kraków - 12,6 %
w woj. małopolskim - 20,7 %
Nie zdało egzaminu 27 uczniów, co stanowi 52,9 %

B. Analiza wyników części I etapu pisemnego ( 50 zadań testowych ) sprawdzającego wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie.

W tej części egzaminu minimalny próg punktowy ( 50% prawidłowych odpowiedzi) przekroczyło 46 z 51 zdających czyli 90,2 % absolwentów.

Różnica wynosi w porównaniu z wynikami: w kraju - 3,2 %
w OKE Kraków -3,6 %
w woj. małopolskim - 5 %

Przeciętny wynik procentowy punktów uzyskanych przez uczniów wyniósł:
- dla klasy IV a - 67,9 %
- dla klasy IV b - 61,4 %
- dla szkoły - 64,65 %
Najniższy wynik w naszej szkole wyniósł 38 % , a najwyższy 92 %

Nie mamy szczegółowych wyników odpowiedzi naszych absolwentów w rozbiciu na poszczególne umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych.

Dysponując danymi ogólnokrajowymi można stwierdzić, że najwięcej problemów sprawiały uczniom zadania sprawdzające umiejętności związane z wykonywaniem obliczeń z zakresu konstrukcji budowli.
Tylko 50 % zdających poprawnie rozwiązało zadania dotyczące umiejętności obliczania obciążeń, naprężeń i odkształceń w elementach konstrukcyjnych oraz wielkości charakteryzujących przekrój i ilość zbrojenia.
Również tylko 55 % uczniów potrafiło dobrać materiały, narzędzia , sprzęt i urządzenia potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów robót budowlanych.

Uczniowie, którzy z części I etapu pisemnego uzyskali najlepsze wyniki – przy wymaganym progu punktowym 50 % :

1. Dawid Gałka 92 %
2. Grzegorz Tracz 86 %
3. Krystian Pieniążek 86 %
4. Łukasz Ziółkowski 82 %
5. Katarzyna Michalska 80%
6. Marcin Pasich 80 %

C. Analiza części II etapu pisemnego ( 20 zadań testowych) z zakresu wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Minimalny próg punktowy dla tej części egzaminu wynosił 30% prawidłowych odpowiedzi i przekroczyli go wszyscy absolwenci naszej szkoły.

Przeciętny wynik procentowy punktów uzyskanych przez uczniów wyniósł:
- dla klasy IV a – 76,2 %
- dla klasy IV b – 72,7 %
- dla szkoły - 74,45 %

Najniższy wynik uzyskany przez naszych uczniów to 35% a najwyższy 90%

Na tym etapie najtrudniejsze dla uczniów okazały się zadania sprawdzające umiejętność identyfikowania i analizowania informacji dotyczących wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta. Zadania z tego zakresu rozwiązało tylko około 32% uczniów.

Uczniowie, którzy z części I etapu pisemnego uzyskali najlepsze wyniki - przy wymaganych 30 % prawidłowych odpowiedzi - to:

1. Łukasz Ziółkowski 90 %
2. Paweł Chojowski 90 %
3. Dawid Gałka 90 %
4. Tobiasz Mazur 90 %
5. Adrian Żak 90%
6. Sławomir Duraj 90 %

D. Analiza wyników etapu praktycznego.

Wymagany minimalny próg punktowy dla tej części egzaminu wynosił 75 %

Przeciętny wynik procentowy wyniósł:
- kl. IV a - 59,3 %
- kl. IV b - 58,6 %
- szkoła - 58,95%
Najniższy wynik uzyskany przez naszych uczniów to 0 % a najwyższy 97 %

Ocena poszczególnych części etapu praktycznego:

I. Tytuł projektu. ( wartość 4 % ze 100 % w ocenie pracy )
Większość naszych uczniów poprawnie sformułowała tytuł pracy egzaminacyjnej.
Wyniki : - dla kl. IV a – 77 %
- dla kl. IV b – 90 %
- dla szkoły – 83,5 %

II. Założenia do projektu realizacji prac. ( 8 % ze 100 % )
Uczniowie w większości nie mieli kłopotów z poprawnym wyodrębnieniem istotnych danych potrzebnych do realizacji projektu.
Wyniki: - dla kl. IV a - 85 %
- dla kl. IV b – 86 %
- dla szkoły - 85,5 %

III. Wykaz robót związanych z ułożeniem posadzki w kolejności technologicznej wraz z opisem wymagań dotyczących wykonania robót na każdym etapie realizacji. ( 22 % ze 100 % )
Nasi uczniowie w większości poprawnie sporządzali wykaz robót:
- kl. IV a – 70 %
- kl. IV b – 61 %
- szkoła - 65,5 %

IV. Przedmiar robót. ( 18 % ze 100 % )
Sporządzanie przedmiaru robót okazało się średnio trudne, bo poprawnie obliczenia wykonało:
- kl. IV a - 49 %
- kl. IV b - 51 %
- szkoła - 50 %
Niepokojący jednak jest fakt, że aż 33 % zdających nie poradziło sobie z prostymi obliczeniami powierzchni.

V. Obliczenia ilości robocizny materiałów i sprzętu dla całości wykonywanych robót. ( 20 % ze 100 % )
Obliczenia te okazały się tak samo trudne jak sporządzenie przedmiaru robót.
Wyniki uczniów to:
- kl. IV a – 51 %
- kl. IV b – 50 %
- szkoła - 50,5 %
Błędy rachunkowe popełnione na poprzednim etapie zostają tutaj powtórzone i obniżają ilość punktów osiąganych przez uczniów.

VI. Zestawienie nakładów rzeczowych robocizny ,materiałów i sprzętu dla całości wykonywanych robót. (24 % ze 100 % )
Ten punkt okazał się dla uczniów najtrudniejszy. Ich osiągnięcia na tym etapie to:
- kl. IV a - 25,5 %
- kl. IV b - 39 %
- szkoła - 32,25 %

Najniższe oceny uzyskane na tym etapie spowodowane są wcześniej popełnionymi błędami, przenoszonymi na kolejne etapy pracy, oraz brakiem umiejętności korzystania z załączonej dokumentacji ( wyciąg z KNR-u ).

VII. Praca egzaminacyjna jako całość. ( 4 % ze 100 % )
Egzaminatorzy ocenili przejrzystość pracy i posługiwanie się językiem technicznym następująco:
- kl. IV a – 78 %
- kl. IV b – 77 %
- szkoła - 77,5 %

Uczniowie, którzy z części praktycznej uzyskali najlepsze wyniki – przy wymaganych 75 % prawidłowo wykonanej pracy :

1. Lech Kantor 97 %
2. Dawid Gałka 97 %
3. Tobiasz Lasoń 97 %
4. Krzysztof Halczak 95 %
5. Estera Tabor 95 %
6. Kamil Kocjan 95 %
7. Katarzyna Michalska 94 %
8. Klaudia Barczyk 93 %
9. Rafał Nowak 90 %

Podsumowując wyniki można stwierdzić, że największe problemy sprawiają uczniom zagadnienia związane z kosztorysowaniem i normowaniem.
Mają oni braki w umiejętności sporządzania przedmiaru robót i korzystaniu z katalogów.
Należy również zwiększyć umiejętności sporządzania przez uczniów wykazu robót w kolejności technologicznej.
Kształcenie uczniów w zawodzie technicznym, to wymaganie od nich wiedzy interdyscyplinarnej. Podstawą jest wiedza z zakresu matematyki i fizyki. Konieczna jest również wyobraźnia przestrzenna, czytanie i interpretacja rysunków budowlanych – powiązanie ze sobą rzutów i przekrojów elementów konstrukcyjnych.
Równie ważna jest wiedza o materiałach budowlanych oraz technologii wykonania poszczególnych części budowli. W ostatnich latach wprowadzono na rynek wiele nowych materiałów budowlanych i nowych technologii. Ponadto zmieniają się normy, co jest spowodowane koniecznością dostosowania ich do europejskich – po naszym wejściu do Unii Europejskiej. Powoduje to konieczność stałego wprowadzania ich do procesu kształcenia – przy zmniejszonej liczbie godzin przedmiotów zawodowych ( cykl kształcenia czteroletni – jeszcze niedawno pięcioletni ).
Wymaga to od nauczycieli przedmiotów zawodowych coraz większej pracy w zdobyciu informacji i takim ich opracowaniu, aby były zrozumiałe i czytelne dla uczniów.
Przed nauczycielami przedmiotów zawodowych stoi również konieczność konstruowania ćwiczeń wyrabiających u uczniów pewne umiejętności i nawyki – również w połączeniu z umiejętnościami z innych przedmiotów – ( matematyka, fizyka ) .
Błędy rachunkowe, np. źle obliczone pole powierzchni, lub pomyłka w zamianie jednostek np. z centymetrów na metry lub kilogramów na tony, dają negatywny skutek na dalszym etapie rozwiązywania pracy egzaminacyjnej.
Pomyłki liczbowe podczas wykonywania przedmiaru robót dają konsekwencje w postaci błędnych obliczeń robocizny, materiałów i sprzętu oraz w ostatecznym zestawieniu nakładów rzeczowych dla całości projektowanych robót – a są to trzy najwyżej punktowane części pracy egzaminacyjnej, którą należy wykonać poprawnie w 75 % aby uzyskać dyplom technika.
Należy zauważyć, że nasi absolwenci posiadają wiedzę zawodową – 46 z 51 przekroczyło wymagany próg 50 % prawidłowych odpowiedzi – 90,2 %. Najważniejszym zadaniem jest obecnie praca nad zwiększeniem skuteczności zdawania części praktycznej.
Uczniowie, którzy najlepiej zdali cały egzamin, czyli obie części- pisemną (testową) i praktyczną ( zadanie egzaminacyjne ) - w zawodzie technik budownictwa :

1. Dawid Gałka – 93 %
2. Łukasz Ziółkowski – 85,3 %
3. Katarzyna Michalska – 84,7 %
4. Lech Kantor – 84,3 %
5. Kamil Kocjan – 83,7 %
6. Klaudia Barczyk – 83,6 %
7. Marcin Pasich – 83,3 %
8. Grzegorz Tracz - 81,7 %
9. Tobiasz Lasoń – 81,7 %
10. Rafał Nowak – 80 %


Opracowała: Maria Irzyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.