X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48353
Przesłano:
Dział: Języki obce

Autorski program koła języka angielskiego przygotowującego do matury

AUTORSKI PROGRAM KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCEGO DO MATURY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH NA PODBUDOWIE OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. J.I. KRASZEWSKIEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

mgr Magdalena Wysokińska
I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
przedmiot: język angielski
etap edukacyjny: trzecia klasa liceum
rodzaj zajęć: koło zainteresowań
wymiar: 1 godzina tygodniowo

1. Charakterystyka programu

Program ten został opracowany na podstawie doświadczeń nabytych podczas pracy z uczniami liceum ogólnokształcącego. Większość uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego wybiera język angielski na poziomie rozszerzonym w związku z tym, że już od najmłodszych lat mają styczność z kulturą krajów anglojęzycznych i tym właśnie językiem obcym , co wpływa na wysoki stopień jego opanowania. W jednej z klas, w których uczę siatka godzin zakłada trzy godziny języka angielskiego w tygodniu. Ze względu na wymiar godzin i ograniczenia programowe, które zmniejszają możliwości przepracowania zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych oraz fakt, że moi uczniowie charakteryzują się bardzo różnymi zdolnościami i umiejętnościami językowymi i większość uczniów pracujących w wymiarze trzech godzin tygodniowo przygotowuje się do matury na poziomie podstawowym, uczniowie zdający maturę na poziomie rozszerzonym bardzo często zmuszeni są do samodzielniej pracy. Różnice jeśli chodzi o zakres leksykalny jak i gramatyczny, jak również umiejętności językowe między maturą z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym są ogromne. Stąd moja próba stworzenia programu mającego na celu lepsze opanowanie bogatych struktur leksykalno-gramatycznych i usprawnienie umiejętności słuchania, czytania, mówienia i pisania w celu optymalizacji wyników egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Potrzeby ucznia związane z egzaminem maturalnym są kluczowymi elementami programu autorskiego, ale nie tylko. Akcentowane są również umiejętności komunikacyjne umożliwiające młodym ludziom swobodne porozumiewanie się z innymi użytkownikami języka angielskiego, w tym native speakerami. Program ma za zadanie również przygotować uczniów do matury ustnej,
gdzie uczeń reaguje w różnorodnych sytuacjach, m.in. prowadząc i podtrzymując rozmowę, przekazując informacje, wyjaśniając pewne zagadnienia, wyrażając opinie, preferencje i upodobania, interpretując, argumentując oraz wyciągając wnioski.

Program autorski koła języka angielskiego przygotowującego do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oparty jest na nowej podstawie programowej i programie nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa) wydawnictwa Macmillan oraz standardach egzaminacyjnych.

2. Założenia programu

Program koła pozalekcyjnego skierowany jest do uczniów klas trzecich na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej uczęszczających do I LO im. J.I. Kraszewskiego, zwłaszcza tych pracujących w wymiarze trzech godzin tygodniowo przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i realizowany będzie w trakcie jednej godziny w tygodniu. Bierze pod uwagę poziom wiedzy oraz umiejętności językowe uczniów pracujących w wyżej wspomnianym wymiarze godzin i zakłada prowadzenie zajęć opartych na życzliwej i twórczej atmosferze panującej w szkole. Opiera się na wymaganiach nowej podstawy programowej oraz wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego zawartych w wytycznych przedstawionych przez CKE. Uwzględnia korzystanie z różnych źródeł, w tym autentycznych, jak również zmodyfikowanych arkuszy maturalnych z lat ubiegłych o zadania wprowadzone zgodnie z nową podstawą programową. Program realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022.

3. Cele ogólne programu

➔ rozwijanie znajomości języka angielskiego w celu sprawniejszej komunikacji na maturze ustnej z oraz w warunkach pozaszkolnych;
➔ rozwijanie umiejętności językowych (słuchania, czytania, mówienia oraz pisania), jak również lepsze opanowanie zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych wymaganych na poziomie matury rozszerzonej;
➔ pogłębianie wiedzy na temat historii i kultury krajów anglojęzycznych;
➔ praca nad rozwijaniem umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej
oraz umiejętności logicznego i analitycznego myślenia;
➔ rozwijanie postawy tolerancji i otwartości wobec przedstawicieli innych kultur.

4. Cele szczegółowe

4.1 Rozwijanie umiejętności słuchania
Uczeń potrafi:
- reagować na polecenia i instrukcje ustne;
- określić główną myśl wypowiedzi, jej kontekst oraz nastawienie autora;
- wychwycić z wypowiedzi szczegółowe informacje;
- wyciągać wnioski z informacji zawartych w wypowiedzi;
- odróżnić fakty od opinii.

4.2. Rozwijanie umiejętności czytania
Uczeń potrafi:
- określić główną myśl tekstu, intencje autora oraz kontekst wypowiedzi;
- znaleźć w tekście określone informacje;
- wyciągnąć wnioski wynikające z informacji zawartych w tekście;
- odróżnić fakty od opinii;
- przekazać w języku angielskim lub polskim informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);
- streścić w języku angielskim przeczytany tekst.

4.3 Rozwijanie umiejętności mówienia:
Uczeń potrafi:
- opisać rzeczywistość oraz opowiedzieć o otaczającym świecie oraz doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
- opisać upodobania, uczucia i emocje;
- wyrazić i uzasadnić swoje opinie;
- argumentować i wyciągać wnioski;
- prowadzić i podtrzymywać rozmowę;
- brać udział w dyskusji i wymianie poglądów;
- przekazywać w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);
- przedstawić publicznie w języku angielskim wcześniej przygotowany materiał, np. prezentację;
- streścić w języku angielskim przeczytany tekst.

4.4. Rozwijanie umiejętności pisania:
Uczeń tworzy w miarę złożone, bogate pod względem treści, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. e-mail, list prywatny, list formalny – w tym list motywacyjny, życiorys, CV, wpis na blogu, opowiadanie, recenzję, artykuł, rozprawkę).

Uczeń stosuje różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne poprawne pod względem
gramatycznym, leksykalnym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

4.5. Wiedza o krajach anglojęzycznych:
Uczeń posiada wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności posługujących się językiem angielskim.

5. Zakres materiału zajęć pozalekcyjnych

Słownictwo

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości);
2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka, architektura);
3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty);
4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, kariera zawodowa, rynek pracy, warunki pracy i zatrudnienia, mobilność zawodowa);
5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe – w tym diety, zaburzenia odżywiania, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, finanse, promocja i reklama, korzystanie z usług – w tym usług bankowych i ubezpieczeniowych, reklamacja, prawa konsumenta);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, awarie i wypadki w podróży, ruch uliczny, bezpieczeństwo w podróży);
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, ochrona praw autorskich, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu, problemy współczesnego sportu);
11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby – w tym choroby cywilizacyjne, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach);
12) nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane, korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego);
13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna);
14) państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, polityka, gospodarka, problemy współczesnego świata, prawa człowieka, religie, ideologie).

Gramatyka

Czasy i konstrukcje zdaniowe
- bezokolicznik i formy osobowe, np. to sleep, sleeps, to have slept.;
- tryb rozkazujący;
- czasownik be oraz have got;
- czasowniki posiłkowe: be, have, do;
- czasowniki wyrażające stany i czynności;
- czasowniki złożone (phrasal verbs);
- budowa słowotwórcza czasownika
- konstrukcja there is / are; there was / were; there will be;
- konstrukcja like / love / don’t mind / hate / can`t stand / enjoy + gerund;
- konstrukcja czasownik + gerund: keep / spend time;
- konstrukcja it`s (not) worth / it`s no use + gerund;
- konstrukcja would like / would prefer to / would rather + bezokolicznik;
- konstrukcja czasownik + (object)+infinitive: promise / manage / afford / plan / expect / allow / want;
- konstrukcje z podmiotem it : It`s time to go.; It`s important for me to finish on time;
- konstrukcje typu cleft sentences z podmiotem it: It was only yesterday that he revealed the truth to us. oraz z what: What I hate about him is his dry sense of humour;
- konstrukcja Let’s + czasownik;
- konstrukcje too / enough;
- konstrukcje so + przymiotnik; such + a / an / zero morfologiczne + rzeczownik;
- konstrukcje modalne i semi-modalne: can / can’t / could, must / mustn’t / needn`t, may, might, should / shouldn’t, ought to, have to / don’t have to, will / shall, dare, need, needn`t have vs didn`t need;
- specjalne użycie konstrukcji modalnych: may as well, might as well / could / might służące wyrażeniu irytacji; will / shall w tzw. coloured future, wouldn`t służące wyrażaniu niechęci;
- konstrukcje modalne z różnymi typami bezokoliczników (He must be waiting here / have lost it / have been trying too hard);
- Present Simple i Present Continuous − porównanie czasów teraźniejszych;
- Present Continuous + always, continually, forever do wyrażania irytacji;
- Present Simple w komentarzach sportowych, instrukcjach, relacjonowaniu treści;
- Present Perfect (określenia: for, since, just, already, yet, ever, once or twice, never before, how many/much ... so far?) vs Present Perfect Continuous (How long? for, since, all ...) − porównanie czasów;
- Present Perfect w konstrukcji It`s the first time ... ;
- Present Perfect Continuous opisujący powtarzające się od pewnego czasu czynności;
- Past Simple, Past Continuous, Past Perfect i Past Perfect Continuous − porównanie czasów przeszłych;
- Past Continuous w wyrażeniach I was wondering / hoping / thinking;
- Past Perfect w konstrukcji It was the first time ...;
- used to + bezokolicznik vs would + bezokolicznik (czynności zwyczajowe w przeszłości) vs be / get used to + gerund (opisywanie przyzwyczajeń);
- Future Simple, Future Continuous, Future Simple in the Past, be going to+ bezokolicznik; Present Simple i Present Continuous − porównanie czasów / konstrukcji wyrażających przyszłość;
- Future Continuous vs. Future Perfect vs Future Perfect Continuous – porównanie czasów wyrażających przyszłość;
- question tags, także po trybie rozkazującym, reply questions, odpowiedzi z inwersją So do I. / Nor do I. / Neither do I;
- strona bierna − czasy Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Perfect, Past Continuous;
- konstrukcje z passive gerund (I hate being photographed) i passive infinitive (He would like to be photographed.);
- zdania z dwoma dopełnieniami (offer, send, give, buy, bring, itd.) w stronie czynnej i biernej;
- konstrukcja have something done, get sth done, have sbd do sth, get sbd to do sth;
- konstrukcje w stronie biernej typu It is said / believed / claimed that Tom ... / Tom is said / believed / claimed to + (perfect) infinitive;
- mowa zależna − polecenia i zakazy;
- mowa zależna – równoważniki zdań, krótkie odpowiedzi, question tags;
- mowa zależna – czasowniki wprowadzające (np. admit, deny, accuse, suggest);
- mowa zależna – następstwo czasów i zdania nie wymagające zmiany czasów, zdania oznajmujące;
- pytania pośrednie;
- mowa zależna – pytania, if vs whether;
- zdania podmiotowe: What I want is a quiet holiday. i dopełnieniowe: He promised that he would send us a postcard. All I wanted was to pass the exam;
- zdania orzecznikowe: The problem is that I can`t come;
- zdania przydawkowe ograniczające i opisujące (who, which, whose, that, where, why);
- zdania okolicznikowe celu (in order that, so that), czasu (when / after / before / as soon as / once / by the time), porównawcze (as ... as ..., more ... than, so ... that, The more I see, the less I trust them., He looks as if / though he was guilty.), przyczynowe (because / as), skutkowe (so), sposobu (exactly as), stopnia (so much ... that);
- zdania warunkowe typu 0, 1, 2 i 3 (if, unless), mieszane okresy warunkowe, inwersja w okresach warunkowych, użycie will / would po if;
- zdania wykrzyknikowe (What a surprise!);
- zdania wyrażające życzenia i przypuszczenia z wish / if only, I’d rather / sooner, you’d better, suppose, it`s high time;
- konstrukcje imiesłowowe i bezokolicznikowe: be supposed to+infinitive, czasownik + dopełnienie + imiesłów czynny lub bierny, be the first to arrive;
- inwersja stylistyczna po wyrażeniach przeczących (seldom, rarely, never), i innych wyrażeniach (np. under no condition, here comes our star);
- zastosowanie do i did w konstrukcjach emfatycznych (I do love you);
- tryb łączący (np. po czasownikach demand, insist, suggest i zwrotach it`s essential / vital)

Rzeczowniki:
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;
- liczba mnoga rzeczowników (regularne i nieregularne);
- rzeczowniki mające tylko formę liczby pojedynczej lub mnogiej lub podwójne formy liczby mnogiej;
- liczba mnoga rzeczowników złożonych (mothers-in-law, in-laws);
- rzeczowniki abstrakcyjne (happiness, jealousy);
- rzeczowniki złożone (playground);
- forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński, of, double genitive);
- tworzenie rzeczownika od czasownika i przymiotnika;
- rodzaj rzeczownika;
- rzeczownik w funkcji przymiotnika (a school canteen);
- budowa słowotwórcza rzeczownika.

Przedimki:
- przedimek nieokreślony a / an;
- przedimek określony the;
- przedimek zerowy (brak przedimka);
- określniki any, some, many, much, a lot of, lots of, a couple of, (a) little, (a) few.

Zaimki:
- wskazujące (this, these, that, those);
- osobowe (I, you, he, she, it, we, they);
- dzierżawcze (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs);
- dopełnieniowe (me, you, him, her, it, us, them);
- nieokreślone (someone, something, somewhere, anyone, anything, anywhere, no one, nothing, nowhere, none, either, neither, every, each, both, all, another, other, the other, the others);
- konstrukcje neither / nor, either / or;
- zwrotne i emfatyczne (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves) vs wzajemne (each other, one another);
- względne (who, which, where, that, whose);
- bezosobowe: you, one.

Przymiotniki:
- przymiotniki określające kolor, rozmiar, kształt i narodowość;
- przymiotniki dzierżawcze (my, your, his, her, its, our, their);
- użycie przymiotników z so / such / how / what;
- stopniowanie przymiotników jedno- i wielosylabowych (regularne i niektóre formy nieregularne – good / bad / far / little / old);
- konstrukcje z przymiotnikami w stopniu wyższym: the more, the better; more and more responsible;
- porównania (as ... as ..., longer than) • szyk przymiotników w zdaniu;
- budowa słowotwórcza przymiotników;
- przymiotniki złożone np. blue-eyed;
- przymiotniki po czasownikach postrzegania (You look beautiful, It tastes delicious);
- użycie przymiotników z przedimkiem określonym (the rich, the old).

Przysłówki:
- częstotliwości (always, usually, often, sometimes, never);
- czasu przeszłego i przyszłego (last week, ago, next year, at eight o’clock, tomorrow, since, for, yet, just, itp.);
- sposobu (slowly);
- stopnia (very, extremely, quite, rather);
- miejsca (here, there);
- formy regularne i nieregularne tworzone od przymiotników (slowly, fast);
- stopniowanie przysłówków regularnych i nieregularnych;
- miejsce przysłówków w zdaniu;
- przysłówki o dwóch różniących się znaczeniem formach (np. hard − hardly, late − lately).

Spójniki zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie:
- and, but, or, whereas;
- next, then, finally, at first, eventually, as a result, last but not least, all in all;
- after, before, as soon as, once, until, till, by the time;
- because, so;
- if, unless, even if, supposing;
- on condition that, as long as, providing/provided that;
- when, while, as;
- in order to, so as, so that;
- so / such ... that;
- however, (al)though, even though, in spite of, despite;
- as if / as though.

Przyimki:
- w okolicznikach miejsca (in, on, at, over, opposite, next to itp.);
- w okolicznikach czasu (on Monday, at ... o’clock, in summer, after midnight);
- kierunku i ruchu (np. from, towards, over, down);
- przyimki towarzyszące przymiotnikom (np. good at, keen on, interested in, fed up with, tired of) i czasownikom (np. thank for, believe in, agree with, congratulate on, consist of, apologise to / for);
- pytania z przyimkiem na końcu;
- zdania przydawkowe z przyimkiem.

Liczebniki:
- główne;
- porządkowe (first, second, third, fourth, itd.).

Funkcje językowe

- Identyfikacja i lokalizacja osoby;
- Przedstawianie siebie i innych;
- Opisywanie krajów i narodowości;
- Opisywanie postaci: dane osobowe, wygląd, osobowość;
- Opisywanie przedmiotów, zwierząt;
- Identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście);
- Opisywanie miejsc (np. pomieszczeń w domu i szkole, budynków w mieście, atrakcji turystycznych);
- Opisywanie klimatu i pogody;
- Rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy;
- Aktywne uczestnictwo w dyskusji i polemice, zabieranie głosu, komentowanie wypowiedzi;
- Zwroty grzecznościowe: powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przepraszanie;
- Opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego);
- Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia i trwających tymczasowo;
- Porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności;
- Opisywanie czynności i sytuacji w przeszłości, następstwo wydarzeń;
- Wyrażanie zwyczajów w przeszłości (np. I used to / I would ...);
- Wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości (np. It will happen ... We will be living longer ...);
- Wyrażanie planów, zamierzeń, intencji i ambicji (np. I’m going to buy..., I’m seeing ...);
- Podejmowanie spontanicznych decyzji;
- Pytanie i prośba o informację lub wyjaśnienie;
- Wyrażanie upodobań (np. I like / love / hate, I prefer ..., I’d rather / I’d sooner..., I fancy ...);
- Pytanie o upodobania (np. Do you like ...?, Do you fancy ...?) ;
- Określanie czasu i częstotliwości;
- Określanie odległości;
- Określanie liczby i ilości (np. a lot of... many... a couple of, (a) little, (a) few, several);
- Pytanie o drogę, kierunek, wskazywanie drogi, określanie kierunku;
- Określanie ceny (prowadzenie negocjacji w sklepie);
- Przekazywanie informacji / opinii podanej przez inną osobę (np. She says it’s ..., She said it was ..., She reminded me that ...;
- Przekazywanie pytań i poleceń podanych przez inną osobę (np. He asked me to ..., She wondered if I could ...);
- Określanie umiejętności, kompetencji (np. I can ..., He is able to ...);
- Wyrażanie umiejętności w przeszłości i w przyszłości (np. I was able to She managed to ..., They will be able to ...) ;
- Określanie posiadania i przynależności;
- Wyrażanie zgody lub sprzeciwu;
- Pytanie o opinię;
- Wyrażanie własnej opinii (np. I think..., In my opinion..., If you ask me...);
- Uzasadnianie opinii; przedstawianie argumentów za i przeciw, wad i zalet rozwiązań;
- Wyrażanie opinii i krytyki na temat wydarzeń w przeszłości (np. You shouldn’t have... );
- Potwierdzanie lub zaprzeczanie opinii;
- Wyrażanie pewności lub prawdopodobieństwa (np. Probably. That can’t be true.);
- Spekulowanie w odniesieniu do przeszłości (np. It must have ..., It may have ...);
- Wyrażanie uczuć i emocji;
- Opisywanie samopoczucia, problemów zdrowotnych;
- Prośba o wybaczenie;
- Wyrażanie zainteresowania, zdziwienia, rozczarowania;
- Wyrażanie sugestii, udzielanie rady (np. You should ..., You ought to ..., You’d better ..., If I were you ..., I’d avoid ...);
- Wyrażanie zakazu i nakazu (np. You mustn’t ..., It is allowed ..., It is forbidden ..., You needn’t ...);
- Wyrażanie pozwolenia (np. You can..., You’re allowed to ...);
- Pytanie o możliwość, prośba o przyzwolenie;
- Wyrażanie przyczyny i skutku (np. to ..., because ..., so that ..., in order to ...) ;
- Wyrażanie warunku (np. If you want to ..., If it was / were..., If it had happened ...) ;
- Ostrzeganie;
- Składanie propozycji, przyjęcie lub odrzucenie propozycji (np. Would you like ...? Shall I ...?);
- Prośba o przekazanie wiadomości;
- Zaoferowanie pomocy, prośba o pomoc (np. Can you ..., please? Do you think you could ...? I wonder if you could ...);
- Składanie gratulacji lub życzeń;
- Prośba o powtórzenie, przeliterowanie itp.;
- Pytanie o znaczenie wyrazu, prośba o wyjaśnienie;
- Opisywanie skomplikowanego procesu;
- Wyrażanie potrzeby, życzeń i żalu (np. I need ... I wish / If only ...);
- Opisywanie osiągnięć i doświadczeń;
- Abstrahowanie i wysnuwanie hipotez (Supposing ...);
- Prowadzenie skomplikowanych negocjacji w celu załatwienia codziennych spraw o pewnym stopniu trudności.

6. Metody i formy pracy
Głównie metoda komunikacyjna oraz techniki aktywizujące (praca w grupach, w parach, indywidualna, dyskusja, prezentacja)

7. Pomoce dydaktyczne
Podręcznik, repetytoria, książki do gramatyki oraz ćwiczenia leksykalne, arkusze maturalne, słowniki, materiały autentyczne, odtwarzacz audio oraz sprzęt multimedialny.

8. Formy ewaluacji
Program realizowany będzie na zajęciach pozalekcyjnych. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, stąd brak formalnej oceny uczniów. Wiedza, umiejętności i możliwości uczniów sprawdzane będą w trakcie pracy nad zadaniami, a formą oceny zajęć – wyniki maturalne uczestników. Ewaluacja programu oparta będzie na bieżącej obserwacji uczestniczących w zajęciach uczniów oraz ankiecie, która będzie służyć wprowadzeniu ewentualnych zmian i poprawek w latach następnych.

9. Bibliografia
1. Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa) . M. Krajewska, E. Piotrowska, A. Świgoń. Macmillan Polska;
2. Informator maturalny CKE;
3. M. Szczepańska, 1999, Program autorski - jak go napisać?, IMAGE;
4. M. Rosińska, L. Edwards, M. Inglot , 2018, Repetytorium maturalne do szkół ponadgimnazjalnych, Macmillan.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.