X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48327
Przesłano:

Opinia o uczniu - klasa 8, autyzm, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, niedowidzenie, niedosłyszenie

OPINIA O UCZNIU

Krzysztof jest uczniem Szkoły .................... Do szkoły został przyjęty na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną ............... Zgodnie z zaleceniami poradni jest objęty terapią psychologiczną, rewalidacyjną i wychowawczą. Obecnie chłopiec realizuje program nauczania przewidziany dla ósmej klasy.
Z obserwacji wychowawcy i nauczycieli chłopiec funkcjonuje na poziomie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i autyzmem, ma dysfunkcje wzroku i słuchu. Ma dostosowany program nauczania do swoich możliwości i potrzeb. Jest objęty zajęciami dodatkowymi takimi jak logopedia, zajęcia Integracji Sensorycznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia. Zalecania do pracy na zajęciach zostały zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Tempo, metody pracy i zakres wiadomości zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb chłopca.
Uczeń jest pogodnym, sympatycznym i grzecznym chłopcem. Przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole. Uczeń nie stwarza sytuacji konfliktowych ani problemów wychowawczych. Nie inicjuje kontaktów z innymi uczniami, nie nawiązuje przyjaźni rówieśniczych, ale lubi przebywać wśród rówieśników, obserwować ich. Jest akceptowany przez rówieśników. Pomimo zaproszeń rówieśników do wspólnej zabawy nie podejmuje działania, nie reaguje w ogóle na pytania i nie rozmawia z rówieśnikami. Przerwy spędza spacerując i obserwując innych. Pracuje w wolnym tempie ale starannie i dokładnie. Brak ze strony Krzysztofa samodzielnej pracy, pracuje tylko z pomocą nauczyciela. Uczeń nie podejmuje samodzielnych decyzji w najprostszych czynnościach szkolnych (wybór kredki, flamastra), konsultuje z nauczycielem każdą wykonywaną czynność. Podczas zajęć edukacyjnych jest grzeczny i cichy, nie chętnie bierze udział w zajęciach, trzeba zachęcać do działania. Nie bierze udziału w zajęciach muzycznych, plastycznych i technicznych, odmawia udziału. Nie wykazuje potrzeby komunikowania się z otoczeniem. Komunikuje jedynie potrzeby fizjologiczne. Nie podejmuje dialogu z nauczycielem i innymi uczniami. Czasem odpowiada na zadane pytania – tak, nie, nie wiem. Uczeń jest samodzielny w zakresie czynności samoobsługowych. Bardzo dba o higienę.
Pisze samodzielnie z tablicy literami drukowanymi, pisze ze słuchu krótkie wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, samodzielnie podpisuje obrazki, chętnie układa wybrane puzzle
i układanki. Duże zainteresowanie komputerami, ale w szkole odmawia pracy z komputerem, tabletem. Wspólnie z nauczycielem dokonuje systematycznej obserwacji pogody i zjawisk przyrodniczych, potrafi wskazać składniki pogody i rodzaje opadów. Zna cały alfabet, obraz graficzny cyfr. Odczytuje godziny i minuty na zegarze, zna dni tygodnia, miesiące, pory roku. Wskazuje figury geometryczne, kolory, części ciała. Potrafi rozpoznać zwierzęta, owoce, warzywa oraz przedmioty codziennego użytku. Porównuje i porządkuje przedmioty według określonej cechy. Czyta krótkie teksty, z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania do tekstu. Chętnie rozwiązuje proste rebusy, bardzo dobrze radzi sobie z zadaniami z postrzeganiem i odczytywaniem sylab w sposób całościowy. Pomimo problemów ze wzrokiem ma dobrze rozwiniętą percepcję wzrokową oraz orientację wzrokowo-przestrzenną. Dobrze radzi sobie z czytaniem ze zrozumieniem. Dobra pamięć i uwaga słuchowa oraz umiejętność dokonywania operacji pamięciowych. Rozróżnia pojęcia, dostrzega podobieństwa i różnice. Koncentracja uwagi wzrasta na zadaniach, które go interesują. Posiada wiedzę na temat zdrowego odżywiania, segregacji odpadów, dbania o środowisko naturalne. Uczeń często nieobecny na zajęciach wychowania fizycznego. Niechętny do podejmowania samodzielnego wysiłku fizycznego. Często rozkojarzony, wymaga powtarzania komunikatów dotyczących zbiórki, rozgrzewki oraz poszczególnych elementów lekcji. Wykonywanie prostych ćwiczeń gimnastycznych, wymaga ciągłego monitorowania
i asysty przy większości zadań. Na lekcjach wykazuje się kulturą osobista, używa zwrotów grzecznościowych (proszę , dziękuję , przepraszam). Nie sprawia żadnych kłopotów wychowawczych. Ma poprawne relacje z zespołem klasowym, jest lubiany przez kolegów. Bardzo dobra współpraca z rodzicami.

wychowawca

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.