X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48266
Przesłano:

Program indywidualnych zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne

Program indywidualnych zajęć rozwijających kompetencje
emocjonalno- społeczne

W oparciu o informacje zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego Nr....... z dnia ........ wydanym na okres I etapu edukacyjnego przez PPP .

I. Charakterystyka ucznia
Chłopiec uczęszcza do klasy 3 szkoły podstawowej. Już będąc w klasie 1 przejawiał nietypowe zachowania, wchodził w konflikty rówieśnicze, bywał agresywny, narzucał innym dzieciom swoją wolę i propozycje zabaw. Nie radził sobie z porażką i odrzuceniem.
Z opinii psychologicznej wynika, iż funkcjonowanie intelektualne chłopca kształtuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. W teście do pomiaru kompetencji językowych uczeń uzyskał ogólny wynik najniższy. Na najniższym poziomie są umiejętności ucznia w zakresie : rozumienia słów i zdań, sprawności w powtarzaniu zdań, produkcji słów. Największe trudności chłopcu sprawia nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, często dochodzi do różnego rodzaju nieporozumień między rówieśnikami oraz błędnej interpretacji ze strony chłopca wielu sytuacji społecznych.

II. Cele pracy z uczniem:
- rozwijanie poprawnej komunikacji
- rozwijanie umiejętności społecznych
- rozwijanie mocnych stron ucznia
- kształtowanie pozytywnej samooceny ucznia
- motywowanie ucznia do wysiłku intelektualnego
- rozwijanie umiejętności panowania nad emocjami i radzenia sobie z nimi w trudnych sytuacjach

Cele szczegółowe :
- rozwijanie umiejętności rozumienia emocji u innych osób
- rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi
- rozwijanie umiejętności przyjmowania krytyki ze strony innych osób
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie
- wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad i norm społecznych
- wygaszanie i modyfikowanie negatywnych zachowań
- wzmacnianie pozytywnych zachowań
- zdobywanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami

III. Metody pracy:
- metody aktywizujące (angażujące dziecko w działanie)
- metody słowne (rozmowa kierowana, elementy bajkoterapii)
- elementy TUS – Trening Umiejętności Społecznych

IV. Zakres działań o charakterze terapeutycznym :

a). rozwijanie kompetencji społecznych
- rozwijanie zdolności rozumienia siebie, ludzi, sytuacji i norm społecznych
- reagowanie na nagłe sytuacje w klasie np. informowanie o dokuczaniu
- umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
- zdolność do rozumienia i kształtowania własnych uczuć i zachowań
- rozumienie uczuć innych
- nawiązywanie harmonijnych, przyjaznych relacji z innymi ludźmi
- inicjowanie i prowadzenie rozmowy (w parze, w grupie)
- aktywne słuchanie
- komunikacja w kontekście społecznym ( zadawanie pytań, zdobywanie informacji, wyrażanie próśb i potrzeb)
- odmawianie
- jasne przekazywanie informacji
- rozpoznawanie znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
- usprawnianie umiejętności społecznych ( zawieranie znajomości, słuchanie, pytanie, dyskutowanie)
- ćwiczenia zachowania w różnych sytuacjach społecznych (dostosowanie zachowania do zachowań innych osób, miejsc, sytuacji, przestrzeganie zasad i norm społecznych, nauka rozumienia i respektowania potrzeb innych osób).

b). rozwijanie sfery emocjonalno- motywacyjnej :
- rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych osób
- wyrażanie emocji przez gesty, mimikę
- praca nad wyrażaniem emocji
- radzenie sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie
- rozwijanie emocji: rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych, wyrażanie emocji przez gesty, mimikę twarzy, odpowiednie reagowanie na różne sytuacje, nauka panowania nad emocjami, radzenie sobie ze stresem.

V. Sposoby osiągania zamierzonych celów :
- praca indywidualna z uczniem
- budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa
- stwarzanie podczas zajęć sytuacji umożliwiających analizę własnych emocji ucznia
- dostosowanie poziomu trudności zadań do możliwości dziecka
- stwarzanie okazji do osiągania sukcesów
- współpraca z rodzicami ucznia- udzielanie wskazówek do pracy w domu, przekazywanie informacji na temat postępów, występujących trudności
- zwiększanie kompetencji emocjonalnych ucznia w zakresie radzenia sobie z trudnościami poprzez gry i zabawy motywujące do wysiłku, nauki, analiza konkretnych sytuacji z życia ucznia

VI. Ewaluacja
Ewaluacja programu odbywać się będzie systematycznie na podstawie :
- obserwacji ucznia
- oceny jego postępów
- samooceny ucznia
- informacji od wychowawcy klasy

Program zajęć terapeutycznych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.