X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48095
Przesłano:
Dział: Ankiety

Rodzice partnerami szkoły i placówki. Ewaluacja wewnętrzna szkoły - ankieta dla nauczycieli

Ankieta dla nauczycieli
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety, co pozwoli na zebranie danych do przygotowania ewaluacji szkolnej na temat „Rodzice partnerami szkoły i placówki".
Badania są całkowicie dobrowolne i anonimowe. Wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety jest rozumiane jako wyrażenie Państwa zgody na udział w badaniu. W poszczególnych zadaniach można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

1. Czy w Pani/Pana opinii rodzice podejmują zainteresowanie szkołą dziecka?
a. tak, zainteresowanie jest wysokie b. raczej tak, zainteresowanie jest przeciętne
c. raczej nie, zainteresowanie jest niskie d. nie, brakuje zainteresowania
2. Czy Pani/Pana zdaniem, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły?
a. zdecydowanie tak b. raczej tak c. raczej nie d. zdecydowanie nie
3. Jeżeli rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły, to zdaniem Pani/Pana jak powinno wyglądać ich uczestnictwo?
a. pomaganie w przygotowaniu i realizacji imprez szkolnych i klasowych
b. podejmowanie działalności w Radzie Rodziców c. wspieranie szkoły finansowo
d. w inny sposób, jaki?........................................
4. W jaki sposób rodzice podejmują współpracę ze szkołą?
a. udział w uroczystościach klasowych i szkolnych oraz pomoc w ich organizacji
b. działalność w Radzie Rodziców c. wspieranie szkoły finansowo d. praca społeczna na rzecz szkoły
e. inna, jaka?........................................
5. Jakie formy kontaktu z rodzicami najbardziej Pani/Panu odpowiadają?
a. wywiadówki b. indywidualne spotkania z nauczycielami c. dziennik elektroniczny
d. rozmowa telefoniczna e. wiadomość e-mail, sms
f. inne, jakie?........................................
6. Jak informuje Pani/Pan rodziców o sprawach dotyczących zachowania i postępów w nauce dziecka?
a. na zebraniach b. podczas rozmów indywidualnych
c. poprzez dziennik elektroniczny d. poprzez kontakt telefoniczny
e. inny, jaki?........................................
7. Którą formę współpracy zdaniem Pani/Pana rodzice najczęściej wybierają?
a. zebrania klasowe b. spotkania indywidualne
c. dziennik elektroniczny d. kontakt telefoniczny
e. inny, jaki?........................................
8. Jak ocenia Pani/Pan frekwencję na zebraniach klasowych?
a. wysoka b. dobra c. średnia d. niska
9. W jakich sprawach dotyczących dziecka oczekuje Pani/Pan zaangażowania ze strony rodziców?
a. słabe postępy w nauce b. niska frekwencja
c. negatywne zachowanie d. problem ze stosowaniem używek
e. inne, jakie?........................................
10. Jaką postawę wykazują rodzice podczas zebrań klasowych z nauczycielem?
a. większość rodziców wykazuje uczestnictwo i zaangażowanie b. wypowiadają się pojedyncze osoby
c. słuchają i nie podejmują zdania d. wykazują obojętność i brak zaangażowania
11. Jakie problemy zgłaszają rodzice podczas spotkań z nauczycielami?
a. sprawy wychowawcze b. zasady oceniania osiągnięć uczniów c. organizacja pracy szkoły
d. inne, jakie?........................................
12. Jak często rodzice podejmują kontakt z Panią/Panem z własnych potrzeb?
a. często b. czasami c. rzadko d. nigdy
13. Czy zdaniem Pani/Pana rodzice wypełniają należycie zalecenia, które dotyczą wspomagania nauki i zachowania ich dzieci?
a. zawsze b. często c. czasami d. bardzo rzadko e. nigdy
14. Czy w opinii Pani/Pana zdarzają się rodzice, którzy nie podejmują współpracy z nauczycielem, dotyczącej rozwijania procesu dydaktycznego i wychowawczego dziecka?
a. nie występują tacy rodzice b. zdarzają się pojedyncze osoby c. około połowy rodziców
d. większość rodziców e. wszyscy
15. O czym zdaniem Pani/Pana rodzice powinni współdecydować w szkole?
a. wycieczki szkolne b. uroczystości szkolne i klasowe
c. rodzaje zajęć pozalekcyjnych d. program i metody wychowawcze szkoły
e. inne, jakie?........................................
16. W jaki sposób Pani/Pan wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci?
a. poznanie sytuacji życiowej uczniów b. udzielanie porad i wsparcia w sytuacjach problemowych
c. doradztwo rodzicom, gdzie mogą szukać wsparcia d. uczestnictwo w zajęciach dodatkowych
e. kierowanie uczniów, mających problemy i trudności do specjalistów ( pedagog, psycholog szkolny)
f. inne, jakie?........................................
17. W jaki sposób uzyskuje Pani/Pan informacje na temat potrzeb rodziców w zakresie współpracy ze szkołą?
a. rozmowy podczas zebrań ogólnych b. rozmowy indywidualne z rodzicami c. ankiety wśród rodziców
d. informacje od uczniów
e. inne, jakie?........................................
18. Co zdaniem Pani/Pana może wpłynąć pozytywnie na większą współpracę i zaangażowanie rodziców w życie szkoły?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.