X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48094
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta "Rodzice partnerami szkoły i placówki"

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety, co pozwoli na zebranie danych do przygotowania ewaluacji szkolnej na temat „Rodzice partnerami szkoły i placówki".
Badania są całkowicie dobrowolne i anonimowe. Wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety jest rozumiane jako wyrażenie Państwa zgody na udział w badaniu. W poszczególnych zadaniach można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

1. Czy Państwa zdaniem rodzice powinni uczestniczyć i być zaangażowanym w życie szkoły?
a. zdecydowanie tak b. raczej tak c. raczej nie d. zdecydowanie nie e. trudno powiedzieć
2. Czy chcieliby Państwo zaangażować się w działalność szkoły?
a. tak b. raczej tak c. raczej nie d. nie
3. W jaki sposób angażują się Państwo w działalność szkoły?
a. pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych b. pomoc w organizacji imprez klasowych
c. praca w Radzie Rodziców d. wspieranie materialne e. pomoc w realizacji zadań szkolnych
f. pomoc w wykonywaniu użytecznych prac na rzecz szkoły
g. inna, jaka?........................................
h. brak zaangażowania
4. W jakie działania szkoły zaangażowaliby się Państwo najchętniej?
a. przygotowanie i organizacja imprez szkolnych i klasowych b. pomoc w organizacji wycieczek
c. pomoc uczniom w nauce d. prowadzenie prelekcji w ramach lekcji wychowawczej
e. inne, jakie?........................................
5. Czy w szkole działają organy Rady Rodziców?
a. tak b. nie c. nie wiem
6. Czy otrzymujecie Państwo informacje z zakresu prowadzonych prac przez Radę Rodziców, które dotyczą życia szkoły?
a. tak b. nie c. nie wiem
7. Z jakiej formy kontaktu ze szkołą, najczęściej Państwo korzystają?
a. wywiadówka b. spotkanie indywidualne z nauczycielem
c. dziennik elektroniczny d. kontakt telefoniczny e. wspólne imprezy szkolne
f. inny, jaki?........................................
8. Czy zdaniem Państwa liczba zebrań z rodzicami jest wystarczająca w roku szkolnym?
a. jest odpowiednia b. jest za dużo spotkań c. jest za mało spotkań
9. Jak oceniają Państwo zebrania z rodzicami?
a. bardzo dobrze, są właściwie przygotowane i prowadzone, dostarczają odpowiednie informacje na temat życia klasy i szkoły, postępów w nauce i zachowaniu dziecka, dają możliwość współdecydowania o sprawach szkolnych
b. dobrze, są poprawnie przygotowane i prowadzone
c. przeciętnie, gdyż nie ma możliwości współdecydowania o sprawach dotyczących życia klasy i szkoły
d. źle, są niewłaściwie przygotowane, odbywają się w przykrej atmosferze, nie dostarczają informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka
10. Czego oczekujecie Państwo od spotkań wychowawcy z rodzicami?
a. informacji na temat postępów w nauce b. wiadomości o pracy klasy c. informacji o zachowaniu dziecka
d. porad wychowawczych e. zapobieganiu zagrożeniom dotyczących uzależnień, agresji oraz niedostosowania społecznego
11. Skąd zasięgacie Państwo informacji o działalności szkoły?
a. od wychowawcy klasy b. od rodziców działających w Radzie Rodziców
c. ze strony internetowej d. od dziecka
e. w inny sposób, jaki?........................................
12. Czy zdaniem Państwa szkoła, nauczyciele, pedagog prowadzą działania wspierające w wychowaniu dzieci?
a. tak b. raczej tak c. raczej nie d. nie e. trudno powiedzieć
13. Czy Państwa zdaniem szkoła wspiera dziecko w planowaniu procesu uczenia się?
a. tak b. raczej tak c. raczej nie d. nie e. trudno powiedzieć
14. Jakie działania wspierające w wychowaniu Państwa dzieci podejmuje szkoła?
a. zajęcia z wychowawcą klasy b. zajęcia z pedagogiem szkolnym c. zajęcia z psychologiem szkolnym
d. imprezy szkolne i klasowe e. wycieczki szkolne f. wolontariat g. akcje charytatywne
h. zajęcia pozalekcyjne i. konkursy j. zajęcia w świetlicy szkolnej
k. inne, jakie?........................................
15. Czy zdaniem Państwa działania szkoły są wystarczające w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka?
a. zdecydowanie tak b. raczej tak c. raczej nie d. zdecydowanie nie e. trudno powiedzieć
16. Jakiej pomocy oczekujecie Państwo w zakresie wspierania dziecka w nauce?
a. wsparcia pedagoga szkolnego b. wsparcia psychologa szkolnego c. jasnych zasad oceniania i osiągnięć dziecka
d. inna, jaka?........................................
17. Jak oceniacie Państwo kontakty z nauczycielami i wychowawcami?
a. są bardzo dobre b. są wystarczająco dobre c. spełniają oczekiwania
d. są niewłaściwe i nie spełniają oczekiwań
18. Jak Państwo oceniacie swoją współpracę ze szkołą?
a. bardzo dobrze b. raczej dobrze c. raczej źle d. bardzo źle e. nie mam zdania
19. W jaki sposób szkoła pozyskuje Państwa opinie na temat swojej pracy?
a. rozmowy podczas zebrań z rodzicami
b. indywidualne spotkania z nauczycielem
c. ankiety anonimowe
d. inne, jakie?........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.