X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47818
Przesłano:
Dział: Języki obce

Deutsch macht Spaβ - wir lernen und spielen. Nauka języka niemieckiego przez zabawę. Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Imię i nazwisko autora:
mgr Agnieszka Zamroziewicz

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa
Autor: Agnieszka Zamroziewicz
Temat: . „Deutsch macht Spaβ- wir lernen und spielen - Nauka języka niemieckiego przez zabawę”
Przedmiot: język niemiecki
Rodzaj innowacji: metodyczno- organizacyjna
Data wprowadzenia: 09.09.2019
Data zakończenia: 19.06.2020

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy VIII.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej razy w miesiącu przez dwie godziny lekcyjne w ramach Kompass- Training .
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku obcym w mowie i w piśmie oraz w szczególności utrwalenia poznanego słownictwa do egzaminu ósmoklasisty.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Deutsch macht Spaβ- wir lernen und spielen - Nauka języka niemieckiego przez zabawę” oparta jest na programie nauczania języka niemieckiego przez gry i zabawy językowe.
Jej podstawowym celem jest umiejętność skutecznego komunikowania się w języku obcym w mowie i w piśmie przez zabawę.
Priorytetem jest zatem rozwijanie wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia oraz utrwalania poznanego słownictwa.
W tym celu uczniowie po każdym omawianym dziale językowym będą mieli możliwość wykazania się na lekcjach języka niemieckiego znajomością poznanego słownictwa podczas różnego rodzaju gier i zabaw językowych.
Wielkim wyzwaniem dla ucznia będzie również tworzenie i projektowanie własnych gier dydaktycznych, fiszek, kart pracy jak również wszelkiego rodzaju kart informacyjnych.
Zadaniem innowacji jest ponadto stosowanie różnych form pracy, a zwłaszcza pracy w parach lub grupach, które umożliwiają dłuższe posługiwanie się językiem obcym jako środkiem komunikacji, uczą wzajemnej pomocy, współdziałania w osiągnięciu celów , rozwiązywaniu problemów oraz nauki zdrowej rywalizacji.

Opis innowacji:
I. Wstęp
Innowacyjne zastosowanie nauki języka niemieckiego przez gry i zabawy ma na celu podniesienie umiejętności językowych, a co za tym idzie uzyskanie wyższych wyników podczas egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego na poziome podstawowym oraz rozszerzonym.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VIII.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie poznanego słownictwa jako forma powtórki przez gry i zabawy językowe,
- tworzenie własnych gier planszowych z danego działu tematycznego,
- tworzenie tematycznych fiszek, kart pracy oraz plansz tematycznych.

III. Cele innowacji
Cel główny:
-utrwalenie poznanego zasobu materiału oraz słownictwa do egzaminu ósmoklasisty

Cele szczegółowe:
- zapoznanie uczniów z grami i zabawami językowymi, jako praktyczna metoda pracy w grupie, która wspiera naukę języka obcego w formie zabawy, rozwija kreatywność i partycypację, niweluje bariery językowe oraz pokazuje, że komunikacja może przynieść efekty także przy niewielkiej znajomości języka,
- umacnianie w uczniach motywacji do nauki języka obcego,
- rozwijanie ciekawości poznawczej i intelektualnej uczniów,
- rozwijanie umiejętności uczenia się, działania i samooceny,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole,
- kształtowanie w uczniach otwartości, ciekawości oraz tolerancji wobec innych kultur,
- swobodne posługiwanie się językiem obcym,
- zachęcanie do nauki przez zabawę,
- przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
- opanowanie czterech podstawowych sprawności językowych (słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) ,
- utrwalenie poznanych oraz poznanie nowych zagadnień gramatycznych,
- podniesienie poziomu kompetencji językowych.
- zwiększenie zasobu słownictwa tematycznie związanego z życiem codziennym,
- umiejętność samodzielnego poszukiwania i tłumaczenia informacji językowych.

IV. Metody i formy – przykłady
Na zajęciach lekcyjnych będą stosowane następujące metody:

- metoda skojarzeniowa (polegająca na bieżącym kojarzeniu konstrukcji leksykalnych i gramatycznych języka niemieckiego )
- metoda ćwiczeniowa
- metoda gramatyczno – ćwiczeniowa
- metoda komunikacyjna
- metoda podająca (objaśnienie, wykład, pogadanka )
- symulacja sytuacji codziennych
- prezentacja dydaktyczna
- dyskusja dydaktyczna
- Burza mózgów

Przykładowe gry i zabawy językowe :
1) ein Zeuge sein - ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci, utrwalanie słownictwa dotyczącego opisu postaci
Pokazujemy przez krótką chwilę kolorowe zdjęcie. Uczniowie pojedynczo lub grupami zapisują najwięcej zapamiętanych szczegółów. Wygrywa ten, kto ma najwięcej prawdziwych informacji.

2) Kettenübungen – ćwiczenia łańcuszkowe
Uczniowie tworzą koło. Wylosowany uczeń rozpoczyna zabawę mówiąc dowolne słowo (lub np. z pominięciem czasowników). Kolejny uczeń podaje słowo rozpoczynające się ostatnią literą poprzedniego wyrazu, np. Vater – Rad – dumm. Kto powie zły wyraz, lub nie potrafi znaleźć odpowiedniego słowa odpada z gry (scheidet aus dem Spiel aus).

3) Tworzenie zdań
Podajemy jakieś słowo, np. Ferien. Każdy z uczniów dodaje następne słowo tworzące logiczną całość z poprzednim.

4) Das Abecedarium - wprowadzanie lub utrwalanie słownictwa
Uczniowie w grupach zapisują alfabet (literka pod literką), na dużym papierze. Do każdej litery uczniowie dopisują słowa związane z podanym tematem. Jeśli brak pomysłu na litery X lub Z piszemy „da fällt mir (uns) nichts ein”.

5) Die Antonyme – utrwalenie nazw antonimów
Prowadzący grę podaje uczniom kolejno zdania: pierwsze zdanie jest kompletne, drugie uczniowie powinni uzupełnić, podając antonim. Za prawidłowe odpowiedzi przyznajemy punkty.
Przykłady zdań do uzupełnienia:
- Die Oma ist alt. Wir sind ... .
- Was nicht teuer ist, ist ... .
- Meine Freundin ist krank und liegt im Bett. Ich bin ... .
W zależności od poziomu zaawansowania grupy, zadania można komplikować trudniejszymi przymiotnikami lub używać stopni przymiotnika.

6) Ein geteilter Text – układanie tekstu z fragmentów
Klasa podzielona jest na grupy dwu- lub czteroosobowe. Nauczyciel przygotowuje w domu niezbyt trudny, lecz nieznany uczniom tekst, składający się z kilkunastu zdań. Tekst należy podzielić na kilka fragmentów, przepisać fragmenty na osobnych kartkach i każdemu zespołowi dać komplet kartek.
Atrakcyjnym urozmaiceniem tej zabawy jest wersja, w której fragmenty tekstu otrzymują poszczególni uczniowie. Zabawę zaczyna uczeń, któremu wydaje się, że jego kartka zawiera początek opowiadania (taka forma tekstu ułatwia i mobilizuje do pracy). Jeśli nauczyciel potwierdzi prawidłowość fragmentu, uczeń przepisuje go na tablicy. Zabawa toczy się tak długo, aż powstanie kompletny tekst.

7) Ćwiczenie na słownictwo i wymowę. Wybieramy długi wyraz np. Sommerferien i dajemy ok. 3-5 minut na wymyślenie jak największej liczby wyrazów składających się z tych liter.Każdy czyta swoje wyrazy, jeśli wyrazy się nie powtarzają to dostajemy za nie np. 10 punktów, jeśli się powtarzają to 5. Można wprowadzić dodatkowe punkty za dobrą wymowę.

8) Ćwiczenie na słownictwo i wymowę. Jedna osoba mówi alfabet, druga mówi stop i wymyślamy jak najwięcej wyrazów na daną literę np. K: Katze, klein itp. Można dodać minimum wyrazów/ wspólny cel np wspólne wymyślenie 30 różnych wyrazów (ale każdy wymyśla sam w określonym czasie, różne wyrazy sumujemy pod koniec zabawy);

9) Mix literkowy – podajemy wyrazy, które były do nauczenia, ale z poprzestawianymi literami, uczeń w zadanym czasie ma je uporządkować i w miarę możliwości powiedzieć, co znaczą np. Luches (Schule), Nudh (Hund).

10) Podajemy/losujemy 5 wyrazów (czasowniki/przymiotniki/rzeczowniki itp) z których uczeń ma za zadanie ułożyć zdania, a najlepiej krótką historyjkę. To fajne ćwiczenie na różne zagadnienia gramatyczne np. ćwiczenie czasu przeszłego Perfekt, odmiany przymiotnika przez przypadki itp.

11) Burza mózgów: piszemy hasło na tablicy i uczniowie sami, albo w grupach wypisują skojarzenia do tego. Można się ograniczyć do np. rzeczowników, przymiotników itp.

12) Tworzenie własnych gier planszowych, fiszek, kart pracy

13) Tworzenie własnego słownika językowego i systematyczne uzupełnianie go

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
W wyniku wprowadzenia innowacji pedagogicznej „ „Deutsch macht Spaβ- wir lernen und spielen - Nauka języka niemieckiego przez zabawę” uczniowie powinni łatwiej, chętniej i bardziej efektywnie uczyć się języka niemieckiego. Moim założeniem jest usprawnienie procesu nauczania przede wszystkim poprzez metodę skojarzeniową we wszystkich czterech sprawnościach językowych - mówieniu, czytaniu, słuchaniu i pisaniu.

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o rozkład materiału z języka niemieckiego na podstawie podręcznika Kompass Team 2 kształcenia ogólnego z dn. 2017-02-14.

VII. Ewaluacja
Ewaluacji podlegać będą:
• stopień realizacji programu innowacyjnego;
• skuteczność metod, technik i form pracy na zajęciach;
• atrakcyjność programu dla uczniów;

Narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:
• obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowania i poziomu zainteresowania;
• rozmowy z uczniami;
• analiza postępów i osiągnięć uczniów;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.