X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47794
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Moja ulubiona pora roku"

REGULAMIN
Wojewódzkiego
Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
MOJA ULUBIONA PORA ROKU

1. Organizator:
• Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu, ul. Ks. J. Popiełuszki 9, 41-906 Bytom.
Tel./ fax.: 32/ 281 21 73, www.mdk2.bytom.pl
2. Cele operacyjne:
• prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży
• zwrócenie uwagi na piękno i specyfikę krajobrazu polskiego
• pokazanie różnorodnych technik plastycznych
• działania integracyjne
3. Uczestnicy:
• uczniowie wszystkich typów szkół (poza szkołami plastycznymi)
• uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic i klubów
• uczestnicy zajęć plastycznych w placówkach dla osób niepełnosprawnych
4. Wiek uczestników:
• I kategoria wiekowa od 3 do 6 lat
• II kategoria wiekowa od 7 do 10 lat
• III kategoria wiekowa od 11 do 14 lat
• IV kategoria wiekowa od 15 do 25 lat
• V kategoria szkoły specjalne i inne (np. warsztaty terapii zajęciowej)
• VI kategoria domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej
5. Format prac: A3, A2
6. Technika dowolna (oceniane będą tylko prace indywidualne).
7. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30.10.2021 r.
8. Prace należy dostarczyć na adres organizatora z dopiskiem - Konkurs plastyczny „Moja ulubiona pora roku”
9. Placówka może nadesłać na konkurs max. 3 prace
10. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
11. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 13.12.2021 r. w MDK2 w Bytomiu.
Nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
12. Prace nie będą zwracane.
13. Każda praca powinna mieć na odwrocie metryczkę wg wzoru (załącznik 1) wraz z podpisanymi zgodami i oświadczeniem. Niekompletne prace nie będą dopuszczone do konkursu.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu Alina Muschalik, tel. 600 970 648
Załącznik nr 1
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek autora
Kategoria
Nazwa i adres szkoły / Nr telefonu szkoły
Nauczyciel – opiekun / Imię i nazwisko

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 z siedzibą w Bytomiu, ul. Ks. J. Popiełuszki 9 , tel. 32/2812- 173,
e-mail: sekretariat@mdk2.bytom.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - IOD Urząd Miejski Bytom, ul. Smolenia 35, 41-936 Bytom, e-mail: iod_edu@um.bytom.pl
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w: XXI Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt.: „MOJA ULUBIONA PORA ROKU” i jego promocji, zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem konkursu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego) w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) – w zakresie wykorzystania wizerunku dziecka.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w dowolnym momencie, co jednakże skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału w konkursie.
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa, podmioty obsługujące systemy informatyczne oraz
świadczące usługi na rzecz placówki.
8. Działanie fanpage’a organizatora konkursu jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie administratora portalu społecznościowego.
Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez administratora portalu społecznościowego. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystaniem z oficjalnego fanpage’a organizatora konkursu nie jest archiwizowana poza zakresem i na zasadach przewidzianych przez administratora portalu społecznościowego. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw czy opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.
9. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu i jego promocji. W zakresie rozpowszechniania wizerunku dziecka dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Przy czym Państwa dane osobowe gromadzone przez administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej, tj. np. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiedniego dostawcy. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania jego interesu.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej na zasadach przewidzianych w regulaminach administratora portalu społecznościowego.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach aktywności portali społecznościowych. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Jednocześnie wypada podkreślić, iż Facebook posiada certyfikat EU – US Privacy Shield.
12. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo
do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
13. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem.

Zgody i oświadczenie

Proszę wstawić znak „X” w odpowiednie kratki:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................
(imię i nazwisko dziecka)

W XXI Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt.: „MOJA ULUBIONA PORA ROKU” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest autorem prac zgłaszanych do Konkursu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję go.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału w XXI Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt.: „MOJA ULUBIONA PORA ROKU”. Jestem świadomy/świadoma, że zgoda jest dobrowolna, i że mogę ją wycofać
w dowolnym czasie, jak również tego, że brak zgody lub jej wycofanie będzie skutkować niemożliwością przystąpienia do udziału w konkursie.

Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku / wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz w sieci multimedialnej (na stronie internetowej placówki w tym również w Internecie) w celach promocyjnych, edukacyjnych
i kronikarskich.

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację prac mojego dziecka wraz z oznaczeniem imienia i nazwiska dziecka oraz wieku, klasy i nazwy szkoły/placówki.

........................................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego /pełnoletniego uczestnika

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.