X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47714
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja pedagogiczna: Poezja na lekcjach języka obcego

Innowacja pedagogiczna
pt. „Poezja na lekcjach języka obcego  doskonalenie umiejętności leksykalnych, fonetycznych, gramatycznych i kulturoznawczych uczniów”
1. Autor (autorzy) Joanna Kamińska, Izabela Tymiak
2. Realizatorzy j.w.
3. Tytuł Poezja na lekcjach języka obcego” doskonalenie umiejętności leksykalnych, fonetycznych, gramatycznych i kulturoznawczych uczniów.
4. Beneficjenci Uczniowie klas drugich i trzecich III LO w Wałbrzychu czteroletniego liceum
5. Czas realizacji Rok szkolny 2021/2022 (z możliwością powtórzenia/kontynuacji w latach kolejnych)
6. Rodzaj innowacja programowo-metodyczna
7. Uzasadnienie W praktyce szkolnej, podczas realizacji podstawy programowej z języka obcego, nie ma realnego czasu na zaznajomienie młodych ludzi z poezją obcojęzyczną. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej podyktowane jest chęcią uatrakcyjnienia uczniom naszej szkoły lekcji języka obcego oraz przybliżenia aspektu kulturowego z uwzględnieniem czołowych twórców poezji i ich utworów.
W związku z tym, że uczniowie naszej szkoły chętnie podejmują dodatkowe działania, zaproponowana innowacja jest kolejną możliwością do kształcenia i rozwijania sprawności językowych w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia.
Podczas realizacji innowacji uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zdolności językowych i zainteresowań wykorzystując narzędzia multimedialne oraz zbiory biblioteki szkolnej.
Obcowanie z poezją pozwoli podnieść kompetencje związane z rozumieniem metaforycznej warstwy języka, funkcji różnych figur stylistycznych, zrozumieć odrębność stylu artystycznego. Zachęci do twórczych prób recytacji obcej poezji, jej interpretacji i analizy. Dzięki aktywnym i nieszablonowym metodom pracy, w tym z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, możliwe będzie zmotywowanie młodych ludzi do samodzielnego odczytywania poezji, podejmowania prób jej samodzielnego odczytania ze zrozumieniem.
8. Treści Poezja:
- czytanie fragmentów lub całych oryginalnych obcojęzycznych tekstów;
- kontekstowe omawianie poznanych utworów;
- eksponowanie emocji towarzyszących odczytaniu tekstu poetyckiego.
Słownictwo:
- wzbogacenie zasobów leksykalnych z wykorzystaniem aplikacji i stron internetowych dla uczących się języka oraz komputerowych programów edukacyjnych,
- tworzenie przez uczniów słowniczka pojęć z przedstawianych podczas zajęć prezentacji.
Strona językowa:
- zamieszczanie prac projektowych danej grupy uczniów na MT i 3 najlepszych prezentacji na stronie szkoły.
Kulturoznawstwo:
- poznanie i przybliżenie sylwetek czołowych poetów literatury angielskiej i francuskiej oraz ich dzieł (epoka, w której żyli, elementy biografii,, ciekawostki z życia).
9. Cele programu Cel ogólny:
 rozbudzanie pasji i zainteresowań uczniów poezją angielską i francuską;
 wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia
 wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języków obcych

Cele szczegółowe:
-poznawanie i wzbogacanie środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych)
- doskonalenie komunikacji w języku angielskim oraz języku francuskim
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania konkretnych informacji w tekstach czytanych
- kształcenie rozumienia wypowiedzi w języku angielskim i francuskim, analizowanie konkretnych informacji w tekście pisanym- wiersz ( co autor/ podmiot liryczny miał na myśli) oraz rozróżniania kontekstu wypowiedzi, adekwatnie do poziomu zaawansowania nauczanego języka
- doskonalenie umiejętności wypowiedzi w j. obcym
- rozbudzanie zainteresowania uczniów poezją angielską i francuską
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł (np.: encyklopedii, mediów, Internetu, słowników, tekstów źródłowych)
- zachęcanie uczniów do dokonywania samooceny, tak aby mieli świadomość postępu, jaki robią w nauce języka angielskiego i języka francuskiego, a także poznali swoje słabe strony, nad którymi powinni popracować
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i w zespole, liczenie się z odmiennym zdaniem i szanowanie pracy innych członków zespołu

10. Założemia  Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi uczniów, dającymi im możliwość samodzielnego odczytania tekstów poetyckich, wyrażenia własnych emocji;
 Tematyka przeprowadzanych cyklicznie zajęć nie ma charakteru stałego, będzie uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów;
 Dostosowanie charakteru omawianych tekstów do okoliczności (np. w lutym z okazji wypadających walentynek można zaproponować wiersz miłosny);
 Priorytetem jest, by każde zajęcia stwarzały możliwość wszechstronnego rozwijania sprawności językowych uczniów oraz budowania ich motywacji do nauki języka;
 W czasie realizacji innowacji nacisk położony zostanie na wykorzystanie nowoczesnych technik w nauczaniu języka angielskiego i języka francuskiego (wykorzystanie komputera, Internetu oraz narzędzi multimedialnych).;
 Wspólpraca nauczycieli języka angielskiego i francuskiego;
 Połączenie pracy samodzielnej uczniów z pracą zespołową.
11. Przewidywane efekty Dla ucznia:
 podniesiona motywacji do nauki języka angielskiego i francuskiego;
 znajmość czołowych przedstawicieli poezji angielskiej i francuskiej oraz ich utworów;
 zwiększone kompetencje językowe w zakresie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie;
 zwiększone kompetencje rozumienia tekstu w języku obcym ze słuchu;
 gotowość do wystąpień publicznych i prezentowania swoich osiągnięć;
 poznanie różnych form i metod nauki języków obcych
 sprawniejsza umiejętność posługiwania się narzędziami ICT;
 umiejętność efektywnej współpracy i współdziałania w grupie;
 zwiększone poczucie wartości własnej i satysfakcji z pogłębiania znajomości języków obcych
Dla szkoły:
 poszerzona i uatrakcyjniona oferta edukacyjna szkoły;
 pozytywny wizerunek szkoły wśród młodzieży i rodziców jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków;
 podniesiona jakość pracy szkoły przez wykorzystanie aktywizujących sposobów pracy z młodzieżą, w tym opartych na nowoczesnej technologii;
 promocja szkoły w środowisku lokalnym
12. Warunki realizacji programu Zajęcia będą realizowane w ramach obowiązkowych lekcji objętych ramowym programem nauczania
 1 raz w miesiącu. Dodatkowe zajęcia będą przeznaczone na organizację i przeprowadzenie konkursu recytatorskiego ( etapy wewnątrzszkolny i międzyszkolny). Przedstawiane podczas lekcji prezentacje będą nagrywane i zamieszczane do wglądu na stronie grupy w platformie Teams, natomiast 3 najlepsze z nich zostaną udostępnione na stronie szkoły pod koniec maja.
Zamieszczane raz w miesiącu na stronie grupy prace uczniów utworzą bazę autorów i wierszy do wykorzystania podczas planowanego na maj konkursu recytatorskiego.
13. Formy i metody pracy Formy: praca indywidualna, w parach, zespołowa
Metody: burza mózgów, praca z tekstem, karty pracy, lekcja „odwrócona”, metody ekspresyjne (drama, recytacja, improwizacja)i impresywne (słuchanie/przeżywanie), metody waloryzacyjne
14. Plan realizacji celu/celów
 omówienie założeń i celów projektu z uczniami (możliwe modyfikacje – uwzględnienie celów uczniów);
 ustalenie listy tekstów poetyckich – włączenie ich do realizowanego programu;
 realizacja lekcji o treściach przewidzianych programem ( wykraczających poza podstawę programową);
 nagrywanie recytacji/umieszczanie na nośnikach elektronicznych w celu prezentowania ich na Platformie Teams;
 organizacja i przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu recytatorskiego ;
 organizacja i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu recytatorskiego;
 upowszechnienie rezultatów programu ( w tym wyników konkursu).
15. Ewaluacja przebiegu działania innowacyjnego oraz efektów projektu Ewaluacja będzie przebiegać wieloetapowo – będą jej podlegać lekcje przeznaczone do realizacji treści programu, przeprowadzone konkursy oraz działania towarzyszące oraz efekty całego projektu.
Narzędzia ewaluacji: arkusz obserwacji postępów uczniów, kwestionariusz ankiety dla ucznia, ewaluacja typu Kosz – walizka, „tarcza strzelecka”, „termometr emocji”.
16. Dokumentowanie wdrożenia działania
innowacyjnego Zapisy w dzienniku elektronicznym, zapisy na kamerze wideo, sprawozdanie, portfolio zbiorowe – aktywność uczniów ( fotoreportaż)
17. Dzielenie się doświadczeniami Upowszechnienie na spotkaniu Sieci współpracy i samokształcenia  upowszechnienie wśród nauczycieli języków obcych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.