X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47383
Przesłano:
Dział: Języki obce

Autorski program innowacji pedagogicznej: Wykorzystanie filmu i piosenki w procesie kształtowania umiejętności językowych

AUTORSKI PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE
FILMU I PIOSENKI
W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA
UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

AUTOR INNOWACJI: DOROTA LEWANDOWSKA
PRZEDMIOT: JEZYK ANGIELSKI
Klasy: VI A, VI B, VIC
CZAS REALIZACJI: ROK SZKOLNY 2017/2018
WSTĘP

Początek roku szkolnego już za nami... Przez kilka pierwszych tygodni
z ciekawością przypatrywałam się uczniom, aby poznać ich zainteresowania, preferowane sposoby uczenia się. Starałam się dostrzec to, co stanowi trudność na drodze do przyswojenia nowego materiału, a także to co rozbudza
w dzieciach chęć zdobywania wiedzy.

Szybko nasunęła mi się refleksja, że uczniowie klas VI to już nie małe dzieci lecz młodzi ludzie mająca swoje pasje, zainteresowania, swoich idoli.

Smartfon, tablet, komputer są urządzeniami niezwykle cenionymi przez współczesnych nastolatków, stad mój pomysł na wykorzystanie nowoczesnej technologii podczas zajęć języka angielskiego. Film, piosenka są w stanie przyciągnąć uwagę ucznia i zaangażowania.

Istotą nauczania języka jest opanowanie przez ucznia określonego zasobu słownictwa, wymowy, intonacji oraz rozwijanie umiejętności naturalnej komunikacji. Niniejszy program kładzie nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych umożliwiających swobodne komunikowanie się, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności słuchania oraz czytania ze zrozumieniem.

CELE INNOWACJI

CELE OGÓLNE

1. Wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia .
2. Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego.
3. Rozwijanie twórczego myślenia wg podstawy programowej poprzez
rozwijanie własnych zainteresowań.
4. Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur.
5. Kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole.
6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
7. Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy.
8. Kształtowanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji.
9. Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego
10. Stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka.
11. Poprawienie komunikacji językowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Słuchanie:
1. Uczeń potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach i rozmowach.
2. Uczeń potrafi wyszukać i zapisać właściwą informację.
Mówienie:
1. Uczeń potrafi uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących omawianych zagadnień.
2. Uczeń potrafi poprawnie wymawiać wyrazy.
3. Uczeń potrafi w paru zdaniach udzielić krótkiej wypowiedzi na dany temat.
Czytanie:
1. Uczeń rozumie ogólny zamysł tekstu.
2. Uczeń potrafi znaleźć niezbędną informację w tekście.
3. Uczeń potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie tekstu.
Pisanie:
1. Uczeń potrafi zredagować prosty tekst użytkowy (opis, notatka, życzenia).
2. Uczeń próbuje wykorzystywać nowe formy i struktury gramatyczne.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Metody zastosowane w projekcie pozwalają uczniom zdobywać wiedzę
i umiejętności w aktywny sposób poprzez:
 samodzielne dochodzenie do wiedzy
 poszukiwanie, gromadzenie, selekcję oraz wykorzystywanie informacji
 planowanie i organizowanie pracy
 opracowywanie materiałów własnych
 organizowanie działań zespołowych
 samoocenę

WARUKI WPROWADZENIA INNOWACJI

Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy VI a, VI b oraz VI c w roku szkolnym 2017/2018.

TEMATYKA INNOWACJI

Treści obejmują zagadnienia zgodne z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 r. dla klas IV-VII i będące w korelacji z ogólnym programem nauczania w drugim etapie kształcenia.

TREŚCI NAUCZANIA

 Dom
 Sport
 Wygląd
 Produkty żywnościowe
 Transport
 Szkoła
 Muzyka
 Zwierzęta
 Media
 Język
 Święta
 Inne

TECHNIKI I METODY PRACY

W celu uzyskania założonych celów zaplanowałam następujące techniki i metody pracy:

1. Aktywizujące metody nauczania:
 Piosenka – podczas pracy z piosenkami zainteresowanie ucznia budzić
może z jednej strony aspekt muzyczny utworu, mogący sprzyjać także wyrażaniu przeróżnych własnych nastrojów, z drugiej zaś strony problematyka utworów: konflikt pokoleń, relacje międzyludzkie, zauroczenie i miłość, poszukiwanie własnej drogi i sensu w życiu czy też szeroko rozumiane problemy społeczne.
 Film - wizualizacje zawierające elementy kojarzone z rozrywką przemawiają nie tylko do sfery intelektualnej, ale i do emocji, a także do wyobraźni uczących się.
 Odgrywanie ról, scenek, drama ( inscenizacja).
 Gry i zabawy językowe zwłaszcza zabawy sytuacyjne – uczniowie przedstawiają znany wcześniej tekst w krótkiej scenie.
 Metoda projektu..
 Inne .

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Metody zastosowane w projekcie pozwalają uczniom zdobywać wiedzę
i umiejętności w aktywny sposób poprzez:
 samodzielne dochodzenie do wiedzy
 poszukiwanie, gromadzenie, selekcję oraz wykorzystywanie informacji
 planowanie i organizowanie pracy
 opracowywanie materiałów własnych
 organizowanie działań zespołowych
 samoocenę

FORMY PRACY

 praca indywidualna
 praca w parach
 praca w grupach
 praca całą klasą
 praca indywidualna w domu

POMOCE DYDAKTYCZNE

 filmy DVD wraz z kartami pracy
 nagrania MP3 wraz z kartami pracy
 radiomagnetofon z odtwarzaczem CD i MP3
 smartfon, komputer i tablica interaktywna
 słowniki
 materiały uzyskane z Internetu
 inne pomoce dydaktyczne

EWALUACJA

Badania osiągnięć uczniów dokona nauczyciel języka angielskiego,
a stopień atrakcyjności zajęć sami uczniowie.

Pod koniec pierwszego i drugiego semestru planuję zorganizować test wiedzy (Everyday English – zwroty codziennego użytku.) oraz przeprowadzić wśród uczniów ankietę, w której będą odpowiadali na pytania dotyczące uwag i sugestii na temat zawartości projektu, stopnia jego przydatności, atrakcyjności i efektywności metod, technik i form pracy. Przykładowe pytania to:

1. Na zajęciach podobało mi się..........
2. Nauczyłem się..........
3. Swoje zaangażowanie w skali 1-5 oceniam na..........
4. Zdobyta wiedza przyda mi się / nie przyda mi się

Ewaluacja będzie się także odbywała na bieżąco, po kolejnych zajęciach, gdy uczeń będzie mógł stwierdzić, że potrafi bądź nie potrafi wykazać się wdrożoną wiedzą lub umiejętnością. Na bieżąco będę prezentowała prace projektowe uczniów w postaci gazetek ściennych.

Na koniec roku uczniowie opracują zbiór najczęściej używanych zwrotów w języku angielskim, który stanowić będzie formę pomocy dydaktycznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.