X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47218
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Malwina Kwiatkowska - nauczyciel języka angielskiego
Marta Gaweł - opiekun stażu

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Czas trwania stażu: 1.09.2011 - 30.06.2012 oraz 1.09.2012 - 31.07.2015

WSTĘP
Dnia 1.09.2011r. rozpoczęłam staż w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Staż trwał 2 lata i 9 miesięcy z dwumiesięczną przerwą ze względu na to, iż w pierwszym roku mojej pracy posiadałam umowę na zastępstwo do końca czerwca 2012 r. Natomiast dnia 1.09.2012 dostałam umowę na czas nieokreślony i mogłam w ten sposób kontynuować staż.
W okresie odbywania stażu starałam się sumiennie realizować zadania określone w planie rozwoju zawodowego oraz podejmowałam różnorakie działania dodatkowe wynikające z potrzeb i specyfiki szkoły.
Pierwszym krokiem w kierunku realizacji zadań było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły, a mianowicie Statutu Szkoły , Planu Rozwoju szkoły, Planu Pracy Wychowawczej Szkoły oraz Wewnętrznego Systemu Oceniania. Dodatkowo poszerzałam swoją wiedzę merytoryczną o analizę przepisów prawa oświatowego skupiając się najbardziej na wymaganiach z art. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.
Na opiekuna stażu wyznaczono panią mgr Martę Gaweł, nauczyciela języka angielskiego. Na początku stażu zobowiązałam się do rzetelnej współpracy z moim opiekunem . Regularnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna oraz innych nauczycieli. Po lekcjach skrupulatnie analizowałyśmy mocne i słabe strony zajęć, zastanawiałyśmy się nad czym jeszcze należy popracować oraz w jaki sposób wprowadzać elementy oceniania kształtującego na lekcje. Dzieliłyśmy się również spostrzeżeniami dotyczącymi pracy wychowawczej.
Zaplanowane przeze mnie działania można podzielić na cztery obszary: organizacyjną, osobistą, dydaktyczną oraz wychowawczo-opiekuńczą, które zostały uzupełnione o szczegółowe wymagania egzaminacyjne na podstawie rozporządzenia MENIS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz jego późniejszej wersji - Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.

SFERA ORGANIZACYJNA
Pierwszym krokiem podjętym w celu właściwego przebiegu mojego stażu było pogłębienie wiedzy w zakresie przepisów prawa oświatowego. Zapoznałam się w szczególności z następującymi przepisami:
• Ustawą o systemie oświaty
• Kartą Nauczyciela
• Statutem Szkoły Podstawowej nr 26
• Rozporządzeniem w sprawie awansu zawodowego
• Podstawą programową
• Regulaminem Rady Pedagogicznej
Korzystałam również z publikacji poświęconych kwestiom awansu zawodowego. Należały do nich następujące portale:
• www.doskonaleniewsieci.pl
• www.oswiataiprawo.pl
• www.profesor.pl
• www.portaloswiatowy.pl
Od samego początku aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją programów i zadań na dany rok szkolny. Wiązało się to przede wszystkim z udziałem w posiedzeniach Rady Pedagogicznej , spotkaniach nauczycieli poszczególnych bloków przedmiotowych oraz współpracą w zespołach do spraw pomocy pedagogiczno-psychologicznej. W roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 byłam odpowiedzialna za protokołowanie Rad Pedagogicznych oraz uczestniczyłam w pracach nad aktualizowaniem WSO jako członek zespołu.
Skrupulatnie gromadziłam wszelką dokumentację z realizacji zadań wynikających z mojego planu rozwoju zawodowego. Przez cały czas trwania stażu gromadziłam materiały takie jak konspekty zajęć, testy, quizy oraz dokumenty potwierdzające realizację założonych zadań i przedsięwzięć w Planie Rozwoju Zawodowego. Jako wychowawca w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 odpowiedzialna byłam również za prowadzenie dokumentacji rocznej tj. plan wychowawczy klasy, harmonogram spotkań z rodzicami, wpisy w arkuszach ocen, prowadzenie dziennika elektronicznego.
Nieodzownym elementem rozpoczęcia awansu na kolejny stopień było zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. Aby usprawnić wspólną pracę opracowałyśmy harmonogram zajęć hospitowanych oraz omówiłyśmy zasady według których owa współpraca będzie przebiegała. Stworzenie dobrego kontaktu z opiekunem opartym na wzajemnym szacunku i pomocy wpłynęło znacząco na efektywność nauczania mojego przedmiotu oraz mojej pracy wychowawczej.
Czynny udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego stanowiło centralny punkt kształcenia umiejętności organizacyjnych i dydaktycznych. Wspólnie z nauczycielkami języka angielskiego opracowywałyśmy niezbędną dokumentację szkolną, wymieniałyśmy się doświadczeniami oraz zdobytą wiedzą z warsztatów metodycznych. Na posiedzeniu zespołu zorganizowałam szkolenie dotyczące oceniania kształtującego oraz zaprosiłam nauczycieli na lekcję otwartą opartą na tej metodzie. Prowadziłam również warsztaty dotyczące motywacji do nauki języków, nauczania sześciolatków czy kompetencji kluczowych w nauczaniu języka angielskiego.
Do moich obowiązków należało również dbanie o wystrój i wyposażenie w materiały dydaktyczne sali językowej. Wraz z uczniami sukcesywnie wykonywaliśmy plakaty edukacyjne z zakresu gramatyki angielskiej bądź hiszpańskiej, prezentowaliśmy na tablicach najciekawsze projekty oraz ozdabialiśmy salę np. przed zbliżającymi się świętami.
W roku szkolnym 2014/2015 odpowiedzialna byłam za gablotę szkolną mieszczącą się w holu pierwszego piętra. Prowadziłam tam kalendarium wydarzeń i prowadzonych akcji szkolnych oraz prezentowałam projekty uczniów związane z głównymi wydarzeniami i imprezami szkolnymi.
W ramach dodatkowych obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły Dyrekcja powierzyła mi współorganizowanie oraz prowadzenie uroczystości szkolnych. W latach 2012-2015 współorganizowałam i prowadziłam następujące uroczystości szkolne:
 dyskoteki szkolne
 imprezy andrzejkowe i karnawałowe
 apele tematyczne dla ciągów klasowych
 uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
 akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 wieczory pieśni legionowych
 ślubowanie klas pierwszych
 szkolne kolędowanie - Christmas singing
 Europejski Dzień Języków Obcych
 rodzinne kolędowanie
 festyny prozdrowotne
 dzień uchodźcy
Niejednokrotnie przy takich okazjach służyłam swoim prywatnym sprzętem nagłośnieniowym oraz przygotowywałam wychowanków do występów i uczyłam ich podstaw pracy z mikrofonem i odpowiedniej dykcji.

W okresie trwania stażu wspólnie z zespołem nauczycieli języka angielskiego przeprowadziłam i koordynowałam również szereg konkursów do których zaliczyć można:
 konkurs na najpiękniejsze zaproszenie na Rodzinne Kolędowanie
 międzyszkolny konkurs z języka angielskiego "ZUCH" dla klas 1-3
 szkolny konkurs "The King of Knowledge" dla klas 4-6
 konkurs walentynkowy "Valentine's Day" w języku angielskim
 konkurs "Winter time" w języku angielskim
 konkurs z języka angielskiego "Fox"
 konkurs z języka angielskiego "English Expert"
 konkurs wiedzy o królowej Elżbiecie z okazji jej urodzin
 konkurs "Orzeł Języka Angielskiego"
Byłam także członkiem w komisjach konkursowych z języka angielskiego pod patronatem Kuratorium w Białymstoku.
W roku szkolnym 2014/2015 zostałam opiekunem Samorządu Uczniowskiego. W ciągu tego roku zorganizowałam lub koordynowałam we współpracy z uczniami i nauczycielami wiele inicjatyw szkolnych, akcji charytatywnych i działań na rzecz społeczności uczniowskiej.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego zorganizowałam następujące inicjatywy:
 akcja ekologiczna "Oddaj zużyty telefon komórkowy"
 Szczęśliwy Numerek
 dyskoteki szkolne
 apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka
 Karnawałowe Przedpołudnie
 Pierwszy Dzień Wiosny - konkurs na wiosenny portret wychowawcy
 konkurs na temat wiedzy o patronie szkolnym
 Mikołajki w szkole
 sprzedaż kartek walentynkowych
 przedstawienie prozdrowotne pt. "Piramida zdrowego żywienia"
 prowadzenie zebrań SU
Koordynowałam następujące inicjatywy:
 zbiórka makulatury w ramach akcji Przywróćmy Dzieciom Uśmiech
 zbiórka książek i zabawek dla dzieci więźniów
 akcja ekologiczna "Sprzątanie świata"
 akcja "Jestem na tak"
 zbiórka drobnych pieniędzy w ramach akcji "Góra Grosza"
 akcja Szlachetna Paczka
 Dzień Uprzejmości - konkurs na najmilszych uczniów i nauczycieli
 Dzień Pluszowego Misia
 Dzień Koloru
 Dzień Dziecka
 Dzień Uśmiechu
 Dzień Spódnicy
 Poranny Rozruch Muzyczny
 Angielski na przerwie
 Aktywna przerwa
 Festyn prozdrowotny
Aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz szkoły poprzez pełnienie funkcji opiekuna SU w znacznym stopniu pomagały mi osiągać coraz lepsze wyniki w pracy nauczyciela. Podnosiły moje kompetencje organizacyjne, pomogły też rozwinąć i udoskonalić umiejętności interpersonalne.
Kolejnym krokiem w celu wzbogacenia warsztatu pracy było opracowanie programu innowacji pedagogicznej dotyczącej nauczania języka hiszpańskiego. Od wielu już lat w edukacji dzieci i młodzieży coraz większy nacisk kładzie się na języki obce. Stąd pomysł na wykorzystanie mojej wiedzy z języka hiszpańskiego w dodatkowych zajęciach z tego języka dla klas IV-VI. Nowatorstwo natomiast polegało na ułatwieniu uczniom poznania języka hiszpańskiego, jego struktur gramatycznych i leksykalnych, poprzez wprowadzenie analogii do języka angielskiego. Dzieci poznając język hiszpański miały także okazję do utrwalenia wiedzy z języka angielskiego . Wprowadzając nowe zagadnienia odwoływałam się do wiedzy uczniów z języka angielskiego lub wykorzystywałam podobieństwo brzmienia słów z języka hiszpańskiego i angielskiego do nauki i utrwalania dwóch języków jednocześnie. Zajęcia te sprawiały uczniom ogromną frajdę, szczególnie wtedy, kiedy omawialiśmy aspekty kulturowe Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, szukaliśmy w kulturze tych krajów części wspólnych i różnic. W celu uatrakcyjnienia lekcji oraz na prośbę samych uczniów umożliwiłam im prowadzenie fragmentów lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. Zauważyłam, że mobilizowało ich to do wytężonego wysiłku oraz rozwijało ich kompetencje językowe oraz ułatwiało zapamiętywanie materiału. Najwięcej zaś satysfakcji przyniósł mi fakt, że wielu z nich wybiera się do gimnazjum dwujęzycznego i będzie kontynuowało naukę języka hiszpańskiego.
Wprowadzając język hiszpański jako poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły nie zapominałam jednakże o zapewnieniu pomocy uczniom słabszym z języka angielskiego. Organizowałam w razie potrzeby dodatkowe lekcje wyrównawcze na których wyjaśniałam uczniom trudne zagadnienia gramatyczne. Mając na uwadze chęć uczestnictwa dzieci w olimpiadach językowych tworzyłam również zajęcia dla osób zdolnych na których oprócz pogłębiania wiedzy konstruowaliśmy wspólnie bank ćwiczeń i testów ułożonych tematycznie, do których systematycznie sięgaliśmy w celu przygotowania się do konkursów.

SFERA OSOBISTA
Podstawowym elementem profesjonalnego rozwoju osobistego każdego nauczyciela jest udział w różnorodnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia.
W celu podniesienia jakości własnej pracy cyklicznie uczestniczę w Kapeluszach Lektora - praktycznych warsztatach metodyczno-psychologicznych przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych. Organizowane one są na terenie całej Polski przez PASE - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych. Brałam udział w następujących blokach tematycznych:
 Polubić czy poślubić, czyli co dobrego wynika z miłości do podręcznika od drugiego wejrzenia
 Pamięć = obraz + akcja. Jak uelastycznić i zindywidualizować techniki wspomagające pamięć, by przyspieszyć pracę Tobie i naukę Twoim uczniom
 "Niech ja cię tylko ocenię!" czyli o jednym z najbardziej dyskusyjnych obszarów - ocenianiu
 Słabszy, zdolny, geniusz, leń czyli jednak się taki urodził, co by wszystkim dogodził
 Zadania bez kserowania czyli jak przełamać sztampę przy minimalnym nakładzie środków
 Storyteling czyli o nauczaniu języków obcych poprzez historie dla małych i dużych
 Picting-obrazki w akcji, czyli jak uczyć wzrokowca
 21st century classroom
 Words made easy
Niebagatelne znaczenie w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odegrały szkolenia z projektu "Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły / przedszkola". W roku szkolnym 2013 / 2014 uczestniczyłam w 20-godzinnym szkoleniu pt.: ,,Ocenianie kształtujące", a w roku szkolnym 2014 / 2015 w 30-godzinnym szkoleniu pt.: ,,Wspieranie pracy wychowawczej - bezpieczeństwo w szkole". Uwieńczeniem wyżej wymienionych warsztatów było zorganizowanie przeze mnie we współpracy z koleżanką - anglistką lekcji pokazowej dotyczącej Oceniania Kształtującego dla Dyrekcji i kadry pedagogicznej. Scenariusz ten został zamieszczony w publikacji ORE podsumowującej cykl szkoleń z Oceniania Kształtującego.
W latach 2012-2015 uczestniczyłam również w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez MODM - Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz wydawnictwa szkolne i pedagogiczne:
 "Cyfrowa szkoła - jak wykorzystywać TIK na lekcjach języka angielskiego"
 "Gry i zabawy na lekcji angielskiego w szkole podstawowej"
 "W deszczu pytań o gramatykę" zorganizowaną przez Pearson Central Europe
 Od teorii do praktyki w nauczaniu uczniów szkoły podstawowej" zorganizowane przez wydawnictwo językowe Cambridge
 "Wykorzystanie pomocy wizualnych jako magnes w nauczaniu nastolatków" zorganizowane przez wydawnictwo językowe Cambridge
 "Wykład z zakresu psychologii nauczania języków obcych" zorganizowana przez wydawnictwo PWN
 "The meaning of interaction" zorganizowana przez wydawnictwo PWN
 "Meet the grade four challenge" zorganizowana przez wydawnictwo PWN
 To boldly go where no teacher has gone before" zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Central Europe
 " Mądra cyfryzacja" zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Central Europe
 konferencja metodyczna dotycząca sprawdzianu szóstoklasisty oraz indywidualnych działań dydaktycznych zorganizowana przez wydawnictwo Macmillan
 "Diagnoza szkolna. Klucz do sukcesu" zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Central Europe
 "Doradztwo edukacyjno-zawodowe"
 "Współczesna metodyka nauczania języka angielskiego oparta na naturalnych możliwościach dzieci w wieku przedszkolnym" zorganizowana przez Centrum Kreatywnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży
 konferencja metodyczna dotycząca zmian w ustawie o podręcznikach wieloletnich, o stylach uczenia się oraz o metodach pracy z najmłodszymi zorganizowana przez Pearson Central Europe
Jako nauczyciel języka hiszpańskiego na bieżąco śledziłam również nowe trendy w nauczaniu tego języka oraz brałam udział w następujących warsztatach:
 "La importancia de una buena gestión del aula en el aprendizaje" zorganizowane przez wydawnictwo Edinumen
 "Zastosowanie metody naturalnej w nauczaniu języka hiszpańskiego w oparciu o podręcznik Arco Iris" zorganizowane przez wydawnictwo Przystanek EDU i el Universo
Biorąc udział w różnorodnych formach samokształcenia oraz interpretując coraz to nowocześniejsze techniki nauczania języków obcych cyklicznie poszerzałam swój warsztat pracy oraz tzw. bank materiałów o karty pracy i pomysły na uatrakcyjnienie lekcji. Jako pasjonat uczenia się języków obcych wypracowałam różnorodne metody uczenia sie i nauczania języka hiszpańskiego wykorzystując znajomość czy podstawy języka angielskiego. Swoje nowatorskie pomysły oraz projekty zadań lekcyjnych z tej dziedziny mogłam zaprezentować podczas I Podlaskiego Forum Innowacji Oświatowych w Białymstoku.
Oprócz rozwijania umiejętności zastosowania na lekcji nowoczesnych metod i form pracy nie należy zapominać o umiejętnościach interpersonalnych, a nieraz terapeutycznych nauczyciela. Stąd też w temacie psychologii ogromną pomoc stanowiła dla mnie lektura książek i publikacji metodyczno-psychologicznych. Najważniejsze z nich to:
 "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" A. Faber, E. Mazlish
 "Jak pomóc dziecku w problemach szkolnych?" M-C. Beliveau
 "Nagle wszystko rozumiem" S. Leo
 " Jak motywować uczniów do nauki języków obcych?" M. Szałek
 "Motywacja do nauki" M.V. Covington
 "Jak pomóc twojej klasie w nauce języków angielskiego?" C. Selby
 "Jak pomóc dziecku nauczyć się języka angielskiego?" C. Selby
 "Dzieci i młodzież w kłopocie" J. Elliott, M. Place
 komplet zeszytów "Psychologia w szkole"
 "Umiejętności terapeutyczne nauczyciela" G. King
 "Jak zachować porządek w klasie?" H.P. Nolting
 "Rodzice w akcji" M. M. Gajdowie
 "Miłość i logika. Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności." F.W. Cline , J. Fay
 "Wychowanie bez porażek" T. Gordon
 "Twoje dziecko w okresie dorastania" G. Castillo
 "Wymagać żeby wychowywać" E.F. Hortet
 "Wychowywać dziś" F. Corominas
 "Zwyczajne problemy dzieci" T.A. Gonzalez
Niezbędnym narzędziem pracy każdego nowoczesnego nauczyciela jest niewątpliwie technologia informacyjna. Standardem stało się już wykorzystanie na lekcjach tablicy interaktywnej czy prezentacji w Powerpoincie. Sama bardzo często korzystam z kreatora zadań czy programów do tworzenia map pojęciowych. Wykorzystuję ciekawe linki do prowadzenia lekcji czy krótkie filmiki z Youtube'a wprowadzające w tematykę danej lekcji.
SFERA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych oprócz nauczania jest centralnym punktem pracy każdego nauczyciela.
Pełniąc rolę wychowawcy oraz tworząc plany pracy wychowawczej w oparciu o aktualne wytyczne starałam się przede wszystkim rozwijać u swoich uczniów umiejętności interpersonalne, kształtować kompetencje komunikacyjne oraz życzliwość i otwartość na potrzeby innych ludzi. Uczniowie mieli możliwość indywidualnych rozmów ze mną poprzez wprowadzenie dodatkowej godziny konsultacji z uczniami podczas których wychowankowie dzielili się ze mną swoimi spostrzeżeniami czy problemami osobistymi lub z nauką. Starałam się wzmacniać ich mocne strony, przełamywać strach i wstyd oraz budować pozytywny obraz siebie. Będąc wychowawca klasy śpiewającej ( uczniowie w ramach innowacji "Śpiewająca Polska" mają dodatkowe godziny śpiewu oraz uczestniczą w wielu występach i konkursach muzycznych ) oraz mając świadomość, że wielu uczęszcza równocześnie do szkoły muzycznej nawiązałam prywatny kontakt z p. Iwoną Matosek - pracownikiem działu promocji , obsługi widzów i marketingu w Operze i Filharmonii Podlaskiej, która informuje mnie na bieżąco o ciekawszych spektaklach oraz promocjach mających miejsce w OiFP. Pomimo że na początku mojej pracy wychowawczej dzieciom nie bardzo spodobał się pomysł uczestniczenia w spektaklach muzycznych na rzecz wycieczek do kina, to już po pierwszym musicalu spotkałam się z ogromnym zainteresowaniem dzieci ambitniejszą muzyką i teatrem. Najważniejsze spektakle, w których uczestniczyliśmy:
 spektakl muzyczno-taneczny "Prosimy nie wyrywać foteli"
 spektakl muzyczno-teatralny "Adonis ma gościa"
 pokaz przedstawień grup teatralnych z różnych szkół
Oprócz uwrażliwiania dzieci na muzykę i sztukę teatralną pracowałam również nad stwarzaniem okazji dydaktyczno-wychowawczych w celu integracji zespołu klasowego. Współuczestniczyłam w planowaniu i organizowaniu wycieczek szkolnych, wyjść do kina czy teatru. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjść i wycieczek szkolnych, takich jak:
 wycieczka do Białowieży - wycieczka integracyjna klas czwartych
 wycieczka do nadleśnictwa Dojlidy w ramach lekcji otwartych
 wycieczka jednodniowa do Rudy na pokaz wypiekania chleba i życia na wsi w dawniejszych czasach
 wycieczka jednodniowa do Kuźnicy w celu zwiedzania Straży Granicznej
 coroczne wyjazdy na lekcje otwarte do Kopnej Góry
 wyjście do Kina Ton na przedstawienie "Władca Wiedzy", "Pan Kleks", "Ten Obcy"
 wyjście do Akademii Muzycznej na spektakl "Zobaczyć muzykę"
 wyjście na wydział psychologiczno-pedagogiczny na Uniwersytecie w Białymstoku na spektakl teatralny pt: "Dzieci w Sieci"
 wyjście do gimnazjum nr 2 w Białymstoku na spektakl teatralny "Książe szuka żony"
 wyjście z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego do Zespołu Szkół nr 2 na debatę w ramach projektu "Szkolne Debaty Samorządowe" - temat debaty: Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym
Jednakże największym zainteresowaniem dzieci cieszyła się lekcja zawodoznawcza zorganizowana we współpracy z rodzicami klasy. W ciągu jednego dnia uczniowie mogli poznać zawód m.in. geodety, notariusza i bibliotekarza.
Przez cały okres mojej pracy zawodowej starałam się o jak najlepszą współpracę z rodzicami. Na comiesięcznych konsultacjach z rodzicami miałam okazję lepiej przyjrzeć się sytuacji rodzinnej wychowanków oraz udzielić rodzicom porad i wsparcia odnośnie wspierania rozwoju ich dziecka.
Zorganizowałam również kilka warsztatów tematycznych dla rodziców zarówno klas pierwszych jak i klas IV-VI o następującej tematyce:
 warsztaty dla rodziców klas pierwszych na temat sposobów pomocy dziecku w nauce języków obcych oraz w jaki sposób dziecko przyswaja język obcy
 warsztaty dla rodziców klas czwartych dotyczące progu szkolnego, dysleksji, deficytu uwagi oraz pomocy rodziców w nauce
 warsztaty dla rodziców w ramach Dni Otwartych Szkoły na temat wspierania dziecka w nauce oraz propozycje różnorodnych ćwiczeń z języka angielskiego do wykorzystania w domu
Nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły była współpraca z pedagogiem szkolnym oraz zaangażowanie się w prowadzenie warsztatów dla rodziców pt.: "Strefa Mocy". Współpraca polegała przede wszystkim na wspólnym przygotowywaniu warsztatów poruszających problemy wychowawcze oraz z nauką. Rodzice mieli również możliwość swobodnej rozmowy na tematy wychowawcze oraz podsuwanie prowadzącym tematów na następne spotkania.
PODSUMOWANIE
Zadania wynikające z Planu Rozwoju Zawodowego zostały zrealizowane oraz wzbogacone o nowe inicjatywy wynikające z potrzeb zarówno uczniów jak i rodziców. Realizacja tych przedsięwzięć niezwykle wzbogaciła mój warsztat pracy oraz znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uważam również, że podejmowane działania w latach 2012 - 2015 wyposażyły uczniów, jak i rodziców, o nowe umiejętności i doświadczenia. Współpraca z Dyrekcją, innymi nauczycielami czy pedagogiem szkolnym przyniosły efekt w postaci zwiększonej motywacji do działania. Dlatego już w tym momencie ścieżki zawodowej planuję kolejne inicjatywy mające zaowocować w przyszłości zdobywaniem lepszych wyników moich uczniów w nauce i oraz rozwojem ich pasji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.