X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47204
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
mgr Ilony Dmochowskiej

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Ilona Dmochowska
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Rydzewie
Pełniona funkcja: nauczyciel oddziału przedszkolnego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

Posiadane kwalifikacje:
studia magisterskie na kierunku pedagogika korekcyjna,
studia licencjackie na kierunku kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne

Cel : Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393)
• art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami)

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
(§ 7, ust. 1, pkt.1)
ZADANIA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Programu Profilaktycznego, Programu Wychowawczego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp. Notatki Wrzesień 2017
2. Udział w różnych formach pracy szkoły - aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
-współpraca z dyrektorem szkoły oraz innymi nauczycielami,
- aktywna działalność w zespole przedmiotowym i ewaluacyjnym. Protokoły posiedzeń RP
Notatki

Protokoły Wg harmonogramu
Cały okres stażu

Wg harmonogramu
3. Współpraca z rodzicami Uczestniczenie w zebraniach ogólnoszkolnych i przedszkolnych. Protokoły z zebrań Cały okres stażu
4. Realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych - przygotowanie planu pracy wychowawcy grupy,
-sprawowanie opieki nad dziećmi podczas, imprez i wyjść pozaszkolnych,
- kształtowanie właściwych postaw,
- wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania Notatki
Wpisy w dzienniku
Wrzesień/ październik 2017
Cały okres stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§ 7, ust.1, pkt. 2)
ZADANIA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Współpraca z opiekunem stażu - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- konsultacje Scenariusze, konspekty, wnioski z hospitacji, zapisy w dziennikach, notatki Cały okres stażu
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego - udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego,
- aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu,
- udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli,
- studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli Zaświadczenia
Zaświadczenia, protokoły szkoleń RP
Scenariusze, konspekty, wnioski z hospitacji, zapisy w dziennikach, notatki Cały okres stażu wg oferty
Cały okres stażu

Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
(§ 7, ust. 1, pkt. 3)
ZADANIA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Wnikliwa analiza prawa oświatowego Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły oraz nauczycieli:
• Ustawa o systemie oświaty,
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zapoznanie z materiałami publikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych Notatki, wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego Wrzesień 2017
W ciągu całego stażu
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - tworzenie własnego warsztatu pracy: samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz gazetki ściennej związanej z tematyką pór roku oraz świąt,
- stosowanie aktywnych metod nauczania oraz zastosowanie zróżnicowanych form pracy z dzieckiem Przygotowane materiały do wglądu

Przykładowe scenariusze zajęć
Cały okres stażu

Cały okres stażu

3. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2020

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2 pkt 1)
ZADANIA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Sporządzenie kontraktu.

- ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
- obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem odbywającym staż a opiekunem stażu
Harmonogram
Arkusze obserwacji zajęć, wnioski Wrzesień 2017

Wrzesień 2017
Cały okres stażu
2.Uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją zadań, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych. Współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych i szkolnych.
Scenariusze uroczystości i imprez, dokumentacja zdjęciowa Cały okres stażu

3. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych.

Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy. Zbiór materiałów, zgromadzona literatura – lista książek, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne
Wersja elektroniczna zgromadzonych materiałów Cały okres stażu

Cały okres stażu
4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Prowadzenie dzienników zajęć.
Sporządzanie sprawozdań wychowawcy. Dzienniki zajęć

Sprawozdania ogólne za każde półrocze Cały okres stażu
Pod koniec każdego półrocza

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2 pkt 2)
ZADANIA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Poznanie środowiska dzieci. Nawiązanie współpracy z rodzicami.
Obserwacja dzieci w sytuacjach przedszkolnych. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne
- współpraca z innymi nauczycielami,
- diagnozowanie problemów wychowawczych w grupie Notatki
Protokoły ze spotkań z rodzicami
Wpisy o indywidualnych spotkaniach z rodzicami Cały okres stażu

Wg potrzeb
2. Rozpoznanie potrzeb dzieci.
- indywidualizacja nauczania ( stosowanie różnorodnych metod nauczania),
- współpraca z innymi nauczycielami,
- uwzględnianie zaleceń poradni PPP,
- przygotowanie dzieci do konkursów recytatorskich i plastycznych,
- współpraca z rodzicami (kontakty indywidualne, zajęcia otwarte). Notatki własne, kontrakty, scenariusze zajęć

Potwierdzenie udziału w konkursach, zdjęcia
Cały okres stażu

Wg potrzeb
3.Współpraca z PPP.

Analiza opinii i orzeczeń dzieci badanych przez PPP, wykorzystanie zawartych w nich wskazówek i zaleceń.
Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych. Tematy w dzienniku zajęć, karty terapii, karty IPET
Zajęcia proponowane przez PPP Cały okres stażu

Wg potrzeb
4. Praca na rzecz środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę (np. Sprzątanie świata, Góra grosza) Według harmonogramu akcji Protokoły, zaświadczenia, zdjęcia
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)
ZADANIA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela. - wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym - przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć),
- opracowanie materiałów dydaktycznych,
- tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, programów edukacyjnych. Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego
Biblioteczka własna
Cały okres stażu

2. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy. - przygotowanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
- opracowanie materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, scenariuszy, sprawozdań itp.
- prowadzenie zajęć w sali przedszkolnej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
- publikowanie własnych prac oraz planu rozwoju zawodowego na stronach www Zaproszenia, dyplomy itp.
Materiały i pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć
Według potrzeb
Cały okres stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7 ust.2 pkt 4)
ZADANIA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Wykorzystanie nabytych kompetencji Stosowanie nowych metod nauczania w pracy z dzieckiem
Scenariusze zajęć, indywidualne karty pracy Cały okres stażu
2. Dzielenie się wiedzą. Prezentowanie prezentacji multimedialnych podczas spotkań z rodzicami,
- przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami w ramach udzielania pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opiekuńczych, zdrowotnych i wychowawczych. Prezentacje
Cały okres stażu
Wg potrzeb

3. Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi. Współpraca z rodzicami, wychowawcami. Uwzględnianie uzyskanych informacji w pracy z dziećmi.
Dokumentacja na kartach terapii Cały okres stażu

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu logopedii, pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Gromadzenie i studiowanie literatury,
- korzystanie z publikacji w Internecie.

Lista książek, notatki własne, biblioteczka wirtualna
Cały okres stażu

5. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. - udział w kursach i szkoleniach,
- aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie). Zaświadczenia, notatki
Cały okres stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)
ZADANIA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Znajomość prawa oświatowego. - analiza aktów prawnych,
- aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego - śledzenie stron internetowych MEN. Notatki własne, stosowanie poznanych przepisów w praktyce Cały okres stażu

2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły przedszkola. - analiza dokumentacji przedszkola i szkoły,
- uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
- udział w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Notatki własne
Lista obecności na zebraniach RP
Podpisy na kartach IPET,
Protokoły z zebrań Cały okres stażu
Wg potrzeb
wg potrzeb
3. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności. - samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
- analiza przepisów prawa oświatowego W okresie stażu Notatki, wydruki

Rydzewo, ...............................

........................................ ........................................
(podpis nauczyciela odbywającego staż) (podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.