X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47088
Przesłano:

Neurobik w szkole "Gimnastyka dla języka" - program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego

I. WSTĘP
Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkoły branżowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności na najwyższym możliwym poziomie z zakresu nauczania języka polskiego.
Program obejmuje wymagania z podstawy programowej, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów. Oparty jest na zasadach NEUROBIK-u, czyli jednej z najprostszych i efektywnych metod trenowania mózgu, poprzez różnorodne ćwiczenia angażujące różne zmysły. Neurobik mobilizuje umysły do aktywności i jednocześnie zapewnia dobrą zabawę. Rozwija zdolności intelektualne, m.in. poprawia umiejętność koncentracji, logicznego myślenia, zdolność zapamiętywania oraz szybkość analizowania złożonych informacji.
Głównym celem programu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest podnoszenie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Ważne jest stosowanie właściwego słownictwa, związków frazeologicznych, synonimów oraz o poprawne budowanie zdań, przemyślane komponowanie tekstu, poprawna ortografia i interpunkcję, umiejętność odpowiedniego formułowania myśli w zależności od sytuacji komunikacyjnej oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem.
II. CELE EDUKACYJNE
1. Cele ogólne:
-rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
-uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji;
-bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami /online/;
-kształtowanie sprawności komunikacyjnych;
-wyrabianie nawyków samokształceniowych;
-rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim.
2. Cele szczegółowe:
-ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem z zabawach językowych;
-ćwiczenie umiejętności stosowania ich w praktyce zasad ortografii i interpunkcji, gramatyki;
-kształtowanie umiejętności świadomego dobierania konstrukcji zdania do celu wypowiedzi;
-bogacenie słownictwa, gromadzenie słów potrzebnych przy tworzeniu różnych typów wypowiedzi;
-kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia komunikatów językowych, niezbędnych w dalszej edukacji i w życiu;
-wyrabianie umiejętności i nawyku korzystania poradnictwa językowego.
III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
1. W zajęciach uczestniczą chętni, świadomi swoich braków uczniowie.
2. Umiejętności wyniesione z zajęć utrwalają samodzielnie, umieją dokonać samooceny, wskazując zalety i wady.
3. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, świadomie posługują się językiem.
4. Wszystkie wiadomości teoretyczne prezentowane są tak, aby wykazać ich praktyczną przydatność.
IV. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH
1. Organizacja zajęć:
-odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut,
-praca jest systematyczna i planowa.
2. Pomoce naukowe:
-ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem pomocy z zasobów Internetu - trening online;
-opracowane samodzielnie przez uczniów /lub z pomocą nauczyciela/ pomoce, karty prac, gry i zabawy dydaktyczne, prezentacje, instrukcje zadań praktycznych;
-przygotowane przez nauczyciela i powielone dla każdego ucznia karty z zestawami ćwiczeń językowych;
3. Metody pracy:
-metody aktywizujące; prezentacja; praktyczne działanie; zabawy i gry edukacyjne; problemowe; konkursy.
4. Procedury osiągania celów:
-praca ze słownikami i poradnikami językowymi online;
-ćwiczenia praktyczne – trening NEUROBIK;
-gry i zabawy dydaktyczne z zakresu języka polskiego.
-zabawy z zakresu „edukacji pozytywnej”.
V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
2. Znają wartość słów i umieją się nimi świadomie posługiwać.
3. Potrafią tworzyć poprawne i przejrzyste komunikaty językowe, dobierając środki funkcjonalne dla celu wypowiedzi.
4. Dostrzegają błędy w wypowiedziach własnych i cudzych, potrafią je poprawiać.
5. Rozumieją czytane teksty, potrafią o nich rozmawiać, nazywają własne uczucia i wyrażając subiektywne opinie.
7. Uczniowie dostrzegają potrzebę poprawności językowej, wiedzą jak korzystać
z poradnictwa językowego oraz mają potrzebę samokontroli i stosowania poprawnej polszczyzny.
VI. SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW
Nauczyciel systematycznie ocenia prac uczniów, jest to ocena słowna wspierająca ucznia lub wspólnie opracowany system motywacyjny.
Program zajęć wyrównawczych zakłada podmiotowe traktowanie ucznia, aby zwiększyć samodzielność uczenia się, zainteresowanie dalszą edukacją, wiarę we własne siły.
VII. EWALUACJA PROGRAMU
1. Pozytywne oceny ze sprawdzianów, testów przeprowadzanych na lekcjach języka polskiego.
2. Pozytywne oceny semestralne i roczne z języka polskiego.

Opracowano na podstawie:
http://l24.lt/pl/zdrowie/item/322202-neurobik-czyli-fitness-dla-mozgu
Szkolenie: Bawimy się czytaniem – zabawy sprzyjające nauce czytania
Szkolenie: Psychologia pozytywna w edukacji

Neurobik w szkole „Gimnastyka dla języka” – rozkład treści nauczania na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych
z języka polskiego.
treści nauczania/liczba godzin

-Moja wizytówka – metody autoprezentacji/4h
-Zrób to inaczej, twórczo, kreatywnie – trening mózgu
w oparciu o zasady NEUROBIK-u/6h
-Bawimy się czytaniem/10h
-Gry i zabawy językowe aktywizujące/10h
-„Gimnastyka dla języka” analiza i ocena zajęć/2h

Każda jednostka lekcyjna zawiera elementy kilku przedstawionych modułów.
Przewidziano możliwość modyfikacji planowanych zajęć, zgodnie
z zainteresowaniami uczniów i ich wydolnością.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.