X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47042
Przesłano:
Dział: Samoocena

Samoocena nauczyciela

Samoocena nauczyciela 2020/2021
Iwona Szydłowska

Kryterium oceny Uzasadnienie
stażysta dowody
1 Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych -zajęcia prowadzone zgodnie z rozkładem materiału i podstawą programową (plany wynikowe, plany pracy, zapisy w dzienniku elektronicznym).
-obserwacja prowadzonych zajęć przez Dyrekcję szkoły.
-wybór metod i technik pracy dostosowanych do realizowanych treści

2 Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki -znajomość i stosowanie procedur obowiązujących w szkole dotyczących bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć i między nimi
-pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem dyżurów
-lekcje wychowawcze poświęcone tematyce profilaktyki i zakażeń wirusem COVID- 19 oraz szczepieniu przeciw COVID-19
-informowanie uczniów o zagrożeniach i chorobach wynikających z braku higieny oraz ryzykownych zachowań
-wietrzenie sal klasowych między zajęciami

3 Znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej -dbanie o komfortową i przyjazną atmosferę podczas zajęć lekcyjnych
-stwarzanie warunków, w których uczniowie czują się szanowani, jak również szanują inne osoby oraz dbają o swoje i innych bezpieczeństwo (film -,,Bezpieczeństwo na drodze”, problem uzależnień itp)
-kierowanie się dobrem uczniów we wszystkich podejmowanych działaniach (przezwyciężanie barier podczas zdalnego nauczania)
-korzystanie z pomocy pedagoga i psychologa w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (informacje w dzienniku elektronicznym szkoły, notatki pedagoga i psychologa)

4 Wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego - dostosowywanie wymagań do zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń (dokumenty potwierdzające zapoznanie się z orzeczeniami, udział w zebraniach KZN, listy obecności)
-motywowanie uczniów do osiągania celów na miarę ich możliwości
-doradzanie uczniom jak się uczyć (również w dobie nauczania on-line), by proces ten był efektywny

5 Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela -zachęcanie uczniów do podejmowania działań patriotycznych i społeczno-obywatelskich
-rozmowy wychowawcze z uczniami w trakcie zajęć dotyczące kulturalnego zachowania się
-prowadzenie zajęć z wykorzystaniem materiałów o tematyce patriotycznej (również na lekcjach języka angielskiego) https://niepodlegla.men.gov.pl/#
-wprowadzenie na języku angielskim tematu: Prawa Człowieka (klasy pierwsze i drugie)

Współpraca z innymi nauczycielami - udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, zebraniach zespołów nauczycieli przedmiotu oraz klasowych zespołów nauczycieli,
-przekazywanie bieżących informacji o uczniach przez dziennik oraz osobiście. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Organizowanie zebrań KZN oraz udział w zebraniach KZN (listy obecności, korespondencja służbowa, notatki w dzienniku elektronicznym)

7 Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły, w tym wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony -znajomość i przestrzeganie statutu szkoły, procedur i regulaminów, np. oceniam uczniów zgodnie z WZO/PZO
-przestrzeganie przepisów BHP obowiązujących w szkole, Statutu Szkoły, ocenianie uczniów zgodnie z zasadami PSO oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (zaświadczenie BHP, listy obecności z rad pedagogicznych, dokumentacja w dzienniku elektronicznym)

8 Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego -uczestnictwo w szkoleniach RP oraz w licznych szkoleniach zewnętrznych

09.11.2020 r. Projekty na specjalne zamówienie. Jak realizować projekty. Nowa Era
23.11.2020 r. Praca z filmem na lekcji języka obcego 13.04.2021- Google Meet
Advancing Learning: 2020 and Beyond Macmillan Education ELT

15.10.2020 r.
TIKi i triki w warsztacie językowca. O nowoczesnym nauczaniu języków obcych" PFM

01.12.2020 r. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Nowa Era

08.12.2020 r. Płonąć, ale się nie wypalić- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.. Nowa Era

17.12.2020 r. Od izolacji do adaptacji. Co wiemy o funkcjonowaniu młodzieży w obliczu COVID – 19 Nowa Era

14.01.2021 r. Jak prowadzić sprawdziany oraz testy on-line, odbierać rozwiązania i przekazywać informację zwrotną? Nowa Era

22.01.2021 r. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne. Lekcja Enter. Centrum Edukacji Nauczycieli Kraków.

03.02.2021 r. Lekcja w sieci- dobierz urządzenie, platformę, aplikację,. Lekcja Enter. Centrum Edukacji Nauczycieli Kraków.

12.02.2021 r. Ze smartfonem na lekcji. Lekcja Enter. Centrum Edukacji Nauczycieli Kraków.

15.02.2021 r. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Spotkanie psychoedukacyjne dla nauczycieli. ROPS Poznań

17.02.2021 r. Zatroskani XXI – o zdrowiu psychicznym polskich nastolatków w czasie nauki zdalnej. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

19, 22, 26.02.2021 r. Tworzymy własne e-materiały. Lekcja Enter. Centrum Edukacji Nauczycieli Kraków.

12.03.2021 r. Przygotowujemy scenariusze lekcji. Lekcja Enter. Centrum Edukacji Nauczycieli Kraków.

18.03.2021 r. Słuchanie maturalne jest proste! Strategie i wskazówki do rozumienia tekstów słuchanych na maturze. Nowa Era

19.03.2021 r. Jak zadbać o emocje i kompetencje społeczne uczniów po powrocie do szkół z edukacji zdalnej Dział Edukacji Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

28.03.2021 r. Omawiamy przeprowadzane zajęcia. Lekcja Enter. Centrum Edukacji Nauczycieli Kraków.

14.04.2021 r. Aktywna tablica. 2020-2024-specjalne potrzeby edukacyjne. Pytania i odpowiedzi. Nowa Era.

15.04.2021 r. Pisanie maturalne oraz przekształcenia gramatyczne ze słowem kluczem, czyli jak napisać tę część matury na 100. Nowa Era

27.04.2021 r. Kiedy emocje krzyczą... ODN Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska”.

11.05.2021 r. Jakie potrzeby w sieci realizują cyfrowi tubylcy? Nowa Era

18.05.2021 r. Autistic School Staff Project webinar. University of East London

25.05.2021 r. Jak zadbać o siebie w czasie izolacji społecznej i edukacji zdalnej? Lekcja Enter - Świat nowej edukacji

28.05.2021 r. Teaching writing and speaking for B2/C1 OCEN

08.06.2021 r. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy? Nowa Era

9 Współpraca z rodzicami -stały kontakt z rodzicami/ opiekunami prawnymi głównie za pomocą rozmów telefonicznych także kontaktu osobistego, wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.
- udział w zebraniach z rodzicami /opiekunami prawnymi
(protokoły z zebrań, wiadomości i notatki w dzienniku elektronicznym oraz sms)

kontraktowy
10 Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć -realizacja tematów i planowanie zajęć zgodnie z rozkładem materiału w dzienniku elektronicznym oraz zgodnie z obowiązującą podstawą programową (tematy w dzienniku elektronicznym, plany pracy, plany wynikowe)
-wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w postaci filmów i nagrań dotyczących tematu lekcji oraz narzędzi informatycznych takich jak komputer, rzutnik (tematy w dzienniku elektronicznym).
-aktywizacja uczniów poprzez włączanie ich w czynny udział w lekcji, nagradzanie za aktywny udział w zajęciach plusami i ocenami, udzielanie pochwał na forum klasy, w dzienniku elektronicznym (zapisy w dzienniku elektronicznym)

11 Diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem -przeprowadzanie testów diagnozy w klasach pierwszych w celu opracowania wskazówek i wniosków do dalszej pracy (wnioski zawarte w planie wynikowym oraz w zestawieniu Excel)
-zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach właściwego miejsca w klasie, np. blisko nauczyciela, tablic
-stałe kontrolowanie pracy uczniów w czasie lekcji, szczególnie pracy uczniów z orzeczeniami.

12 Analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy - dokonywanie analizy wyników egzaminów próbnych w porozumieniu z członkami zespołu przedmiotowego oraz dokonywanie modyfikacji w planie pracy w miarę potrzeby
-stosowanie różnorodnych metod i form nauczania w zależności od zróżnicowanej sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w celu osiągniecia pozytywnych wyników (oceny oraz informacje w dzienniku elektronicznym, prace uczniów)
-ewaluacja dotyczy również systemu oceniania

13 Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w drodze doskonalenia zawodowego -stosowanie różnorodnych, nowych metod w nauczaniu oparte na zdobytej wiedzy, z zakresu psychologii, informatyki (platforma Teams, komunikatory Skype, Messenger, Whatsapp – aktywność użytkownika, nawiązywanie połączeń indywidualnych oraz grupowych)

14 Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty nauczyciela -udział w pracach zespołów nadzorujących egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminach maturalnych
mianowany
15 Podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych -stosowanie narzędzi TIK w pracy
-korzystanie z platform, aplikacji, stron i kanałów na YouTube wspomagających naukę np. Quizlet, Kahoot, Jamboard, Wordwall, Padlet i innych oraz zachęcanie uczniów do posługiwania się nimi
-tworzenie prezentacji interaktywnych

16 Pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy -zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych
-zorganizowanie zbiórki karmy dla zwierząt ze Schroniska dla zwierząt (wycieczka klasowa)
- współpraca z OHP

17 Prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców -prowadzenie lekcji otwartych

25.03.2021 klasa 1TR gr.1 , klasa 3TGP gr.1
18 Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły -modyfikowanie działań uwzględniających wiedzę zdobytą na licznych szkoleniach (patrz pkt 8)
-dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami

19 Realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły - udział w promocji szkoły oraz w rekrutacji nowych uczniów do naszej szkoły

Dyplomowany
20 Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły
21 Efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi
Dwa z poniższych kryteriów wskazane przez nauczyciela
22 Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów
23 Upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty
24 Przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły
25 Współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne

Iwona Szydłowska
Dokumenty np.:
arkusz obserwacji;
scenariusze zajęć;
dzienniki zajęć;
plany pracy indywidualnej;
programy (nauczania, własne, „we współpracy”, „innowacyjne”);
sprawozdania (z realizacji programów, przydzielonych zadań dodatkowych, innowacji, współpracy z rodzicami, ze środowiskiem, z uroczystości, imprez);
informacje bądź linki do stron internetowych;
zdjęcia i filmy;
publikacje;
foldery;
kroniki wydarzeń;
albumy;
dyplomy;
listy obecności potwierdzające udział w zdarzeniach;
ankiety i ich wyniki;
protokoły zebrań organów kolegialnych, itd.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.