X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46970
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin wewnątrzszkolnego konkurs plastycznego pt. "Nieusatnna Droga Krzyżowa…"

Regulamin wewnątrzszkolnego konkurs plastycznego
pt. „Nieusatnna Droga Krzyżowa...”.

§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym „Nieusatnna Droga Krzyżowa...” przeznaczonym dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.
1. Organizatorem Konkursu jest Ewelina Wróbel – nauczyciel religii w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.
2. Konkurs rozpoczyna się od dnia 17 lutego 2021 r. i trwa do 1 kwietnia 2021r.

§ 2
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. Pogłębienie wiedzy na temat Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
2. Zachęcenie młodzieży do własnej interpretacji poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej i odniesienia ich treści do współczesnych problemów, realnych sytuacji z życia codziennego.
3. Motywowanie uczniów do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej.
4. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i umiejętności plastycznych wśród młodzieży.
5. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
§ 3
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do uczniów w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.
2. Tematem pracy ma być jedna wybrana przez siebie stacja Drogi Krzyżowej w ujęciu indywidualnej interpretacji i odniesieniu jej do współczesnych problemów lub sytuacji życia codziennego.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
4. Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, grafika itp.
5. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3.
6. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
7. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko:.......
Klasa..........
Tytuł pracy:..........
8. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganym Oświadczeniem (Załącznik numer 1 Regulaminu).
9. Prace należy składać poprzez wysłanie zdjęcia pracy na pocztę e-mail na wskazany adres: ewelina.wrobel@live.zs1mm.edu.pl z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Nieustająca Droga Krzyżowa”.
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
11. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).
12. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
13. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

§ 4
Ocena prac konkursowych

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie – 5 osób – powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
c. sposób ujęcia tematu,
d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista laureatów wraz ich pracą konkursową zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.
2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej..

§ 6
Nagrody
1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe trzem pierwszym miejscom.

§ 7
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz unieważnienia Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu.
5. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane polubownie.

Konkurs plastyczny
,, Nieustannie w Drodze Krzyżowej”
Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Dane personalne uczestnika:
Imię i Nazwisko:........................................
Klasa:.............................. ........................................
Tytuł pracy:........................................

OŚWIADCZENIE
Podpisuje uczestnik osobiście:
1. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs plastyczny ,,Nieustannie w Drodze Krzyżowej...”, organizowany przez Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.
2. Z treścią Regulaminu zapoznałam/ -em się i akceptuję wszystkie jego warunki.
3. Ponadto, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim fotografii zawierających moją pracę plastyczną.
4. Oświadczam, że zapoznałem/-ałam się z Regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca przekazana na konkurs jest wykonana samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (dot. uczestnika powyżej 13 roku życia)
lub mojego podopiecznego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu plastycznego „Nieustannie w Drodze Krzyżowej...” ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

.................................. ....................................
data podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.