X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46736
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy I klasy technikum

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Uczennica- Judyta, I klasa Technikum ....
diagnoza- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
podstawa objęcia rewalidacją: - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ...wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ... .
plan opracowano na rok szkolny 2019/2020
realizacja - 2 godziny tygodniowo
prowadzący zajęcia: Agnieszka Osuch

DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA UCZNIA
diagnozę opracowano w oparciu o:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- rozmowę z pedagogiem i nauczycielami
Mocne strony uczennicy
- jest lubiana przez rówieśników,
- wykazuje zainteresowanie żywieniem i gastronomią,
- jest miłą i grzeczną dziewczynką,
- chętnie wykonuje polecenia nauczycieli.
Obszary wymagające usprawniania
- niski poziom rozwiązywania zadań logicznych,
- ograniczony zakres wiedzy ogólnej o otaczającym ją świecie oraz umiejętności jej werbalizowania,
- niska umiejętność rozwiązywania problemów i zadań matematycznych,
- trudności w posługiwaniu się poznawanymi algorytmami i procedurami matematycznymi,
- niski poziom pamięci roboczej,
- niski poziom słuchu fonemowego i operacyjnej pamięci słuchowej,
- niski poziom analizy i syntezy fonemowej i sylabowej wyrazów oraz umiejętności różnicowania fonemów,
- wolne tempo czytania, słabe zrozumienie odczytanych tekstów,
- błędy ortograficzne, w łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów, interpunkcyjne,
- nie zna podstawowych części mowy i zdania,
- problem z zapamiętaniem obliczeń odejmowania i dzielenia,
- motywowanie do większego wysiłku, dopingowanie uczennicy.

Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
- zastosować specjalną organizację nauki oraz metody pracy,
- dostosować sposób komunikowania z Judytą- ograniczenie instrukcji słownych na rzecz wypowiadania słowno-pokazowych,
- formułowanie wypowiedzi i pytań o prostej konstrukcji, powtarzanie pytań lub instrukcji, naprowadzanie pytaniami pomocniczymi, zwracanie się wprost do dziewczynki,
- wydłużyć czas pracy, m.in. podczas odpytywania, pracy klasowej,
- dzielić materiał nauczania na mniejsze partie, zmniejszyć liczbę zadań do wykonania,
- zwiększenie liczby ćwiczeń i powtórzeń materiału,
- łączenie treści kształcenia z najbliższym środowiskiem życia i wychowania,
- motywowanie, wyrabianie pozytywnego stosunku do wyzwań, które przed nią stawiamy,
- aktywizowanie, stwarzanie warunków do samodzielnej inwencji uczennicy,
- docenianie wysiłków, zauważenie każdej próby rozwiązania zadania,
- zachęcanie do podejmowania kolejnych prób,
- podkreślanie mocnych stron uczennicy na tle klasy,
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka polskiego,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
- budować miłą, życzliwą atmosferę, zapewnić poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Cel główny:
- rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości uczennicy, które umożliwiają jej pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkole, a w dalszej kolejności przygotowują ją do dorosłego życia.

Cele rewalidacyjne:
- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
- zdobywanie wiedzy o świecie,
- rozwijanie percepcji wzrokowej, wzrokowo- ruchowej i słuchowej,
- budzenie wiary we własne możliwości,
- kształtowanie umiejętności wyraźnego i zrozumiałego przekazywania swoich myśli,
- kształtowanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i formułowania wniosków,
- kształtowanie podstawowych umiejętności matematycznych,
- wdrażanie do gromadzenia doświadczeń matematycznych,
- motywowanie do nawiązywania kontaktów społecznych, relacji z grupą rówieśniczą,
- stymulowanie do podjęcia działań sprzyjających rozwojowi zawodowemu,
- rozbudzanie ciekawości świata, obserwowania i badania najbliższego otoczenia.
- kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia,
- wytworzenie pozytywnych relacji opartych na szacunku, zaufaniu i wsparciu.

Działania rewalidacyjne:
1.Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, wzrokowo – ruchową:
- układanie figur według wzoru i z pamięci,
- składanie pociętych obrazków, układanie puzzli,
- uzupełnianie braków na obrazkach,
- wyodrębnianie różnic między obrazkami,
- rozpoznawanie podobnych i odmiennych liter w wyrazach,
- dobieranie par jednakowych obrazków,
- układanie zdań z rozsypanek wyrazowych,
- rozwiązywanie rebusów, zagadek i krzyżówek,
- wyszukiwanie w przygotowanym tekście błędów literowych oraz skreślanie wyrazów niepotrzebnych,
- zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazków,
- pisanie z pamięci.
2 .Ćwiczenia usprawniające percepcje słuchową:
- budowanie wyrazów z określoną głoska na końcu, tworzenie wyrazów rozpoczynających się na ta samą sylabę, na określoną sylabę,
- tworzenie par wyrazów różniących się tylko jedna głoską np.: wąż- mąż,
-budowanie ciągów wyrazów, w którym każdy następny wyraz zaczyna się na głoskę taką jaką kończy się poprzedni,
- uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach ( tekst z lukami ),
- układanie nowych wyrazów z pierwszych głosek podanych wyrazów,
- pisanie ze słuchu.
3. Ćwiczenia rozwijające sprawność językową i komunikacyjną:
- dzielenie się wrażeniami z przeżytych sytuacji ,
- opowiadanie treści przeczytanych tekstów, obrazków, historyjek, opisywanie przedmiotów,
- wskazywanie związków przyczynowo– skutkowych,
- wyodrębnianie głównych postaci, zdarzeń,
- odpowiedzi na pytania do tekstu,
- porządkowanie wydarzeń w tekście,
- wyjaśnianie nieznanych terminów, m.in. przy użyciu Słownika języka polskiego,
- rozpoznawanie części mowy w zdaniu,
- powtórzenie podstawowych zasad ortograficznych,
- ćwiczenia pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch i h,
- pisanie krótkich opisów, zaproszeń, listów,
- układanie życzeń okolicznościowych.
4. Ćwiczenia kształcące rozumienie treści czytanego tekstu:
- zadawanie pytań dotyczących tekstu o charakterze ogólnym, szczegółowym lub alternatywnym,
- dobieranie ilustracji zgodnych z treścią tekstu,
- uzupełnianie brakujących wyrazów, znaków interpunkcyjnych i diakrytycznych zgodnie z tekstem.
5. Rozwijanie myślenia matematyczno – logicznego:
- utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych,
- wykonywanie prostych działań matematycznych,
- kształtowanie umiejętności praktycznych: przeliczanie pieniędzy,
- rozwiązywanie zadań tekstowych w oparciu o konkretne sytuacje,
- odtwarzanie z pamięci sekwencji cyfr, liter, wyrazów, wzorów z figur geometrycznych,
- wykorzystanie gier dydaktycznych,
- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek logicznych.
6.Rozbudzanie zainteresowań poznawczych oraz kształtowanie pozytywnego obrazu siebie:
- swobodne wypowiedzi na różne tematy, luźne rozmowy,
- wzbogacenie wiedzy o świecie,
- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami w konstruktywny sposób,
- kształtowanie prawidłowej samooceny,
- wdrażanie do odpowiedzialności za własne działania,
- promocja form spędzania wolnego czasu,
- wykorzystanie w trakcie zajęć komputera,
- korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych.

Przewidziane efekty
- rozwój pamięci wzrokowej,
- usprawnianie pamięci słuchowej,
- wzbogacenie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
- czytanie ze zrozumieniem,
- rozwój umiejętności matematycznych,
- usprawnianie umiejętności swobodnego wypowiadania się na dany temat,
- umiejętne wyrażanie swoich emocji,
- zrozumienie i stosowanie norm oraz zasad współżycia społecznego,
- posiadanie prawidłowego poczucia własnej wartości, chętne podejmowanie nowych działań.
Metody:
- metody słowne, poglądowe, praktycznego działania

Środki dydaktyczne:
- karty pracy, zestawy obrazków i ilustracji, fotografie, materiały konstrukcyjne puzzle, układanki obrazkowe i mozaikowe, ćwiczenia komputerowe: zagadki logiczne, treningi pamięci, koncentracja uwagi, relaksacja, ćwiczenia z portali edukacyjnych, prezentacje multimedialne, quizy z aplikacją Kahoot, gry planszowe, gry logiczne i „memory”.
Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności
od sytuacji i potrzeb z równoczesnym uwzględnianiem postępów czynionych przez uczennicę.

Opracowała: Agnieszka Osuch

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.