X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46688
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem atypowym

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA Z AUTYZMEM ATYPOWYM
opracowany zgodnie z zaleceniami
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
ORZECZENIE NR ............... z dnia.............. r.

Osoba realizująca: ...................
Uczeń: Jan Kowalski – klasa II
Forma realizacji:
Zajęcia indywidualne - 2 godziny w tygodniu
Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa..........
Czas realizacji:
Rok szkolny ...............
Zalecenia PPP:
• usprawniające pamięć mechaniczną i logiczną,
• ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• ćwiczenia sprawności manualno-graficznej,
• kształtowanie i rozwijanie różnych procesów poznawczych,
• ćwiczenia na wydłużenie czasu koncentracji uwagi.
Nadrzędny cel programu:
Podstawowym celem działań rewalidacyjnych jest pobudzanie tych wszystkich właściwości psychofizycznych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole. Systematyczne, wielokierunkowe oddziaływania na wszystkie sfery rozwoju dziecka pozwolą na rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego uczestnictwa we wszystkich aspektach codziennego życia.
Cele ogólne programu:
• wyrównywanie zaburzeń rozwojowych,
• kształtowanie wiary we własne siły,
• kształtowanie społeczno-emocjonalnej sfery rozwoju ucznia,
• kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki,
• wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
• kształtowanie procesów poznawczych,
• rozwijanie procesów myślenia: ćwiczenie pamięci logicznej i mechanicznej,
• doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej,
• rozwijanie i usprawnianie w zakresie motoryki dużej i małej,
• doskonalenie sprawności manualnej i graficznej,
• usprawnianie pracy analizatora wzrokowego,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• rozwijanie i doskonalenie mowy werbalnej i niewerbalnej,
• eliminowanie niepożądanych społecznie zachowań,
• zapoznanie z ogólnoprzyjętymi normami i zasadami społecznymi, wdrażanie do ich przestrzegania,
• rozwijanie zainteresowania ucznia otoczeniem,
Cele terapeutyczne programu:
• budowanie pozytywnej samooceny poprzez kształtowanie poczucia własnej wartości i zapewnienie akceptacji,
• usprawnianie najmniej zaburzonych funkcji po to, by dać dziecku szansę na sukces,
• poznanie swoich mocnych stron poprzez otrzymywanie informacji zwrotnych od nauczyciela,
• stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji, dostrzeganie wszelkich postępów poczynionych przez dziecko.
• budowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami,
• kształtowanie i doskonalenie rozumienia wszelkich reguł, zasad, definicji,
• budowanie akceptowalnych społecznie zachowań, korygowanie zachowań niepożądanych, prowadzenie treningu umiejętności społecznych,
• rozwijanie aktywności i samodzielności ucznia, doskonalenie samoobsługi, zaradności życiowej,
• rozbudzanie pozytywnego nastawienia do nauki oraz motywacji do pracy,
Cele wychowawcze programu:
• doskonalenie umiejętności analizowania różnorodnych postaw i zachowań ludzkich ( dzieci, osoby dorosłe).
• kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i innych
• doskonalenie samodzielności w myśleniu i działaniu,
Metody pracy:
• podająca,
• pokazowa,
• praktycznego działania,
• aktywizująca.

Formy pracy:
• indywidualna

Ćwiczenia usprawniające:
pamięć mechaniczną i logiczną:
• odtwarzanie z pamięci eksponowanych przedmiotów oraz stosunków przestrzennych między nimi.
• odtwarzanie z pamięci przedmiotów znajdujących się na wcześniej eksponowanych obrazkach( zapamiętanie jak największej liczby przedmiotów znajdujących się na ilustracji i wyliczenie ich po pewnej przerwie).
• wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich po krótkiej przerwie
• rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów,
• wykorzystanie gier planszowych np. warcaby
• łączenie par pojęć, np. poprzez wykorzystanie gry w skojarzenia- praca na materiale obrazkowym i słownym.
• układnie obrazka z części według wzoru, układanie puzzli,
• układanie historyjek obrazkowych, dobieranie do nich podpisów
• powtarzanie nowego materiału poznanego podczas zajęć lekcyjnych.

analizę i syntezę wzrokową:
• analizowanie, poszukiwanie i wskazywanie różnic i podobieństw na obrazkach
• odnajdywanie jednakowych obrazków w zestawie ( domino obrazkowe, loteryjki obrazkowe itp.),
• dobieranie obrazków w pary wg. różnych kryteriów,
• wyszukiwanie podobnych liter w wyrazach i wyrazów w zdaniach,
• wyszukiwanie odpowiednich figur geometrycznych w rozsypance i układanie ich wg. wzoru( loteryjki liczbowe, domino liczbowe, „ Figury liczbowe”, gry).
• segregowanie figur geometrycznych wg. kształtu, wielkości, barwy lub wg. kształtu i wielkości,
• składanie i rozkładanie klocków bądź pociętych ilustracji wg wzoru, na wzorze, bez podanego wzoru, w oparciu o ustną informację,
• obrysowywanie figur geometrycznych oraz rysowanie przy użyciu szablonu,
• dobieranie par jednakowych ilustracji wg stopnia trudności,
• wskazywanie na ilustracjach różnic i podobieństw,
• wyszukiwanie wskazanych przedmiotów przedstawionych na obrazkach lub ich elementów,
• rozpoznawanie na ilustracjach przedmiotów i czynności,
• uzupełnianie brakujących elementów na rysunku (doskonalenie kierunkowości- położenia w przestrzeni),
• dobieranie podpisów do ilustracji,
• dobieranie identycznych ilustracji,
• wskazywanie oraz układanie sekwencyjności- układy,

koordynację wzrokowo- ruchową:
• polepszenie ogólnej koordynacji ruchowej ( ćwiczenia na równoważni, w marszu, biegu, slalom, wyścigi z woreczkiem na głowie itp.
• zabawy z piłką; toczenie, kozłowanie, odbijanie, rzut do celu, źródła dźwięku,
• wykorzystanie elementów metody Dennisona – „ Gimnastyka mózgu”.
• rysowanie równocześnie obiema rękami,
• kreślenie dużych, płynnych linii w powietrzu, na piasku, na tablicy, pędzlem na arkuszu papieru,
• ćwiczenia dłoni (machanie, krążenie, klaskanie, naśladowanie np. gry na skrzypcach, na trąbce, układanie modeli z dłoni np. dziób, kula, kwiat, piramidka, wchodzenie po schodach)
• ćwiczenia palców (naśladowanie pisania na komputerze, gry na pianinie, deszczu, rysowania kółek w powietrzu, składanie i rozkładanie palów, układanie modeli z palców np. koszyk, koło)
• nawlekanie koralików o różnej wielkości i kształtów,
• łączenie kropek, labirynty, graficzne zagadki,
• kropkowanie, kreskowanie podanych płaszczyzn,
• kalkowanie przez kalkę maszynową i techniczną
• rysowanie szlaczków bez odrywania ręki ( na papierze w linię, w kratkę),
• pisanie po śladzie,
• układanie z elementów geometrycznych postaci ludzi, zwierząt itp.,
• rozróżnianie wielkości, długości, szerokości, kształtu figur,
• obrysowywanie konturów szablonów wewnątrz i na zewnątrz,
• cięcie wzdłuż linii, wycinanie kształtów,
• wycinanie najpierw prostych, potem nieco bardziej skomplikowanych kształtów z papieru kolorowego,

sprawność manualno-graficzną:
• zwijanie i rozwijanie tasiemek, miary krawieckiej, pasków papieru,
• zawiązywanie i rozwiązywanie sznurowadeł, wiązanie kokardek,
• formowanie kształtów z plasteliny- ugniatanie, rolowanie, odrywanie, toczenie, wyciskanie,
• ćwiczenia ruchliwości palców i sprawności czubków palców np. pisanie na klawiaturze komputera lub maszynie, nawlekanie koralików na żyłkę itp.
• wydzieranie z papieru różnych form, wypełnianie wydzieranką wnętrza konturów.
• wypełnianie kolorowanek oraz wzorów wykonywanych stemplami
• pisanie po śladzie.

procesy poznawcze:
• nazywanie części ciała, określenie ich wzajemnego położenia względem siebie,
• opisywanie położenia przedmiotów,
• tworzenie map skojarzeń,
• tworzenie logicznych ciągów słów,
• logiczne łączenie pary słów.

koncentrację i uwagę:
• szukanie różnic w ilustracjach, słowach, schematach,
• tworzenie z podanego słowa innych wyrazów,
• odtwarzanie rytmów przez wystukiwanie, wyklaskiwanie, kląskanie,
• odtwarzanie sekwencji,
• reagowanie na umowne wyrazy,
• układanie puzzli,
• wykonywanie rysunku według poleceń słownych.

rozwijanie zdolności społecznych i umiejętności komunikowania się:
• zachęcanie do zabaw naśladowniczych, tematycznych,
• uczenie i wdrażanie do podejmowania współpracy z drugą osobą,
• wyrażanie emocji poprzez gesty, mimikę twarzy,
• wyrażanie emocji w formie plastycznej, muzycznej,
• uczenie prawidłowych reakcji i zachowań w różnych sytuacjach życiowych,
• uczenie współżycia w klasie, szkole oraz grupie rówieśniczej,
• uczenie zachowań alternatywnych do zachowań niepożądanych,
• uczenie prawidłowego zachowania w różnych miejscach i okolicznościach.
zapobieganie niepowodzeniom szkolnym poprzez:
• utrwalanie materiału przerabianego na zajęciach lekcyjnych,
• uzupełnianie zaległości w przypadku nieobecności ucznia w szkole.
• ustalenie z rodzicem zakresu i treści do utrwalenia w domu

EWALUACJA PROGRAMU:
Na koniec I i II semestru na podstawie obserwacji bieżących, rozmowy
z nauczycielami i rodzicami na temat postępów ucznia, a także analiza prac ucznia. Przedstawiony program rewalidacyjny będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnych uwzględnieniem postępów czynionych prze ucznia.
W przypadku wcześniejszego opanowania danych umiejętności możliwe będzie wprowadzenie nowych zadań w procesie rewalidacyjnym.

Opracowanie i realizacja:
Eliza Supińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.