X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46284
Przesłano:

Techniki prezentacji reklamy. Scenariusz lekcji online

Opracowała Wioletta Pieńkowska
Scenariusz lekcji online

Przedmiot: Organizacja i techniki reklamy
Klasa: 3 technik organizacji reklamy
Prowadzący zajęcia:Wioletta Pieńkowska

Temat lekcji: Techniki prezentacji reklamy

Kanały komunikacyjne: dziennik elektroniczny Librus, aplikacja Microsoft Teams, aplikacje internetowe (współtworzenie i współdzielenie zasobów): Mentimeter i LearningApps, QRCode Monkey.

Efekt z podstawy programowej: AU.30.4(4)3 dobiera techniki do produkcji wskazanej reklamy.

Planowana realizacja efektów kształcenia po przeprowadzonej lekcji:
Po realizacji zajęć uczeń potrafi:
- wyjaśnić pojęcie techniki prezentacji reklamy,
- wymienić rodzaje technik prezentacji reklamy,
- scharakteryzować techniki prezentacji reklamy, występujące najczęściej w przekazach reklamowych,
- dobrać techniki prezentacji reklamy do przekazu reklamowego dotyczącego marki lub produktu.

Metody pracy: wykład online na podstawie prezentacji multimedialnej pt. Techniki prezentacji reklamy, ćwiczenia online przygotowane przez nauczyciela w aplikacjach: Mentimeter, LearningApps, QR Code Monkey.
Formy pracy: praca indywidualna online, współtworzenie i współdzielenie zasobów.
Środki i pomoce dydaktyczne
1. Prezentacja multimedialna pt. „Techniki prezentacji reklamy”.
2. Kod QR, – temat lekcji.
3. Ćwiczenia online w aplikacji LearningApps:
a) dopasuj technikę prezentacji reklamy do ilustracji lub spotu reklamowego – pasujące pary.
b) odpowiedz na pytania dotyczące technik prezentacji reklamy – teleturniej.
c) obejrzyj spot reklamowy i odpowiedz na pytania – 30 sekundowy spot reklamowy i cztery pytania.
4. Infografika – techniki prezentacji reklamy.
5. Ćwiczenia online w aplikacji Mentimeter:
a) Wymień przykłady zastosowania techniki opartej na dowodzie naukowym (przykłady produktów) – chmura wyrazowa.
c) Jaką technikę prezentacji reklamy zaproponujesz dla klienta, który chce poinformować o właściwościach użytkowych produktu? – wykres.

Planowany przebieg lekcji:

I. Opracowanie materiałów nauczania oraz ćwiczeń i przesłanie ich uczniom, poprzez dziennik Librus. Poinformowanie o sposobie, czasie i miejscu kontaktu z uczniami.
II. Czynności organizacyjno – porządkowe.

III. Wprowadzenie do zajęć:
– podanie tematu zajęć,
– zapoznanie uczniów z zaplanowanymi efektami kształcenia bieżących zajęć,
– zapoznanie uczniów z metodami i formą pracy oraz przebiegiem zajęć,
- zapoznanie uczniów z zasadami oceniania,
– przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć.

IV. Część zasadnicza zajęć
Zapoznanie uczniów z:
a) tematem zajęć: Zeskanuj kod QR (w załączniku) a dowiesz się jaki jest temat dzisiejszej lekcji? - (uczniowie skanują kod QR). Nauczyciel powtarza temat lekcji;
b) celami lekcji;
c) formami pracy i zasadami oceniania.

Nauczyciel udostępni uczniom prezentację multimedialną, na podstawie której omówi techniki prezentacji reklamy, stosowane w przekazach reklamowych.

Następnie uczniowie wykonają ćwiczenia online w aplikacjach:

1.LearningApps:
a) dopasuj technikę prezentacji reklamy do ilustracji lub spotu reklamowego
b) po obejrzeniu spotu reklamowego odpowiedz na pytania.
c) teleturniej typu Milionerzy.

2.Infografika:
Jakie rodzaje technik reklamy przedstawia infografika?

3. Mentimeter:
a) Wymień przykłady zastosowania techniki opartej na dowodzie naukowym (przykłady produktów) – chmura wyrazowa.
b) Jaką technikę prezentacji reklamy zaproponujesz dla klienta, który chce poinformować o właściwościach użytkowych produktu? – wykres.

Nauczyciel będzie na bieżąco monitorował postęp pracy uczniów, udzielając wskazówek i wyjaśnień do zadań. Uczniowie zaprezentują efekty swojej pracy udzielając odpowiedzi ustnej, udostępniając ekran, ewentualnie zapisując odpowiedzi na czacie.

V. Część końcowa zajęć:
• Podsumowanie zajęć przez nauczyciela przy udziale uczniów.
Ćwiczenie w aplikacji Mentimeter:
1. Krótko scharakteryzuj wybraną technikę prezentacji reklamy (nazwa techniki - opis).

Poinformowanie o zrealizowanych efektach kształcenia.

• Wskazanie pracy domowej – opracowanie notatki graficznej pt. Techniki prezentacji reklamy.

PRACA DOMOWA
W celu utrwalenia wiadomości z lekcji opracuj, na kartce A4, notatkę graficzną dotycząca tematu dzisiejszych zajęć.
Notatka powinna zawierać:
a) Tytuł.
b) Definicję: techniki prezentacji reklamy.
c) Rodzaje technik prezentacji reklamy i krótką ich charakterystyką.
d) Po dwa przykłady reklam, w których zastosowano omawiane techniki.
e) Źródła na podstawie, których opracowano notatkę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.