X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46191
Przesłano:

Opinia dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

Pieczęć przedszkola Łódź, dn. ...........................

OPINIA PRZEDSZKOLA
dla potrzeb zespołu orzekającego
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Podstawa prawna: § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017, poz.1743)

imię i nazwisko dziecka :
data i miejsce urodzenia:
Miejsce zamieszkania:
Przedszkole Miejskie

1. Sytuacja rodzinna, możliwości wspierania dziecka, współpraca rodziców z przedszkolem (w tym zasoby rodziny – np. gotowość do współpracy, komunikatywność, zaangażowanie):
Sytuacja rodzinna X jest dobra. Dziecko wychowuje się w kochającej rodzinie, jest zadbane i zaopiekowane. Zaangażowanie i gotowość rodziców do współpracy oceniana jest na poziomie podstawowym a kontakty w roku szkolnym 2020/2021 są wobec obecnej sytuacji epidemicznej sporadyczne (wrzesień 2020 rozmowa nauczycieli dotycząca kierunków pracy i działań na pierwszy semestr, określenie słabych, mocnych stron dziecka, 4 luty 2021 – rozmowa telefoniczna, poinformowanie mamy X o wspólnej decyzji wraz z PPP o odroczeniu dziecka, podanie przyczyny, poinformowanie o bieżących postępach, zauważonych sukcesach i problemach dziecka, wytyczenie kierunków dalszych działań na drugi semestr).
2. Przebieg realizacji wychowania przedszkolnego, w tym frekwencja:
Dziecko realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w sposób nieciągły i niesystematyczny a po podliczeniu frekwencji dziecka okazuje się iż od września 2020r X uczestniczył w zajęciach tylko przez połową czasu jaki oferowała placówka. (55/54). Pomimo tego frekwencja dziecka w 1 semestrze roku szkolnego 2020/2021 i tak uległa poprawie w porównaniu z poprzednimi semestrami.

3. Funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem wpływu stanu zdrowia:
Funkcjonowanie X w przedszkolu uzależnione jest od długości czasu przebywania dziecka w placówce a kolejnymi okresami jego nieobecności. Dziecko uczęszczając do przedszkola zaczyna podejmować próby kontaktów z rówieśnikami, nawiązuje rozmowę i podtrzymuje ją, niekiedy sam proponując aktywność. Podczas zajęć nadal przyjmuje postawę bierną, ale zachęcony do odpowiedzi potrafi się zmotywować i udzielić odpowiedzi. Podczas różnych form aktywności niekierowanej nadal przyjmuje postawę obserwatora (zarówno dzieci jak i działań nauczyciela) i podejmuje próby kontroli sytuacji. Nadal z trudem znosi poranne rozstania z mamą i często wchodzi smutny lub zapłakany do grupy. Szybko jednak uspokaja się i już od rana nie pyta się kiedy przyjdzie mama. Sytuacje pytań i płaczu powtarzają się jednak co jakiś czas głównie podczas odbioru dzieci przez rodziców z placówki i trudno jest wtedy zainteresować X jakąkolwiek formą aktywności, która zrekompensowała by uczucie niepewności i frustracji.
4. Informacja o rozpoznanych przez nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach (np. zainteresowania i preferencje; relacje z nauczycielami i rówieśnikami - zasoby dziecka w funkcjonowaniu społecznym – np.: umiejętność nawiązywania relacji, zainteresowanie kontaktami interpersonalnymi etc.):
X również i w tym roku lepiej radzi sobie w pracy indywidualnej niż podczas zajęć grupowych. Nadal ma potrzebę bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i podczas tej aktywności dłużej skupia się na zadaniu, jest bardziej otwarty, zmotywowany i wykonuje zadania staranniej i z większą dokładnością, niż podczas zajęć z całą grupą. Jednak pomimo indywidualnych preferencji jest traktowany przez nauczycieli jak każde inne dziecko w grupie i na co dzień wykonuje również działania i zadania oferowane wszystkim dzieciom. Dodatkowo codziennie jak również w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferowane są dziecku różnorodne zajęcia korekcyjno – kompensujące, trening umiejętności społecznych czy różne formy i metody terapii zajęciowej. X często podejmuje rozmowy z nauczycielem, rzadziej z dziećmi na temat swoich zainteresowań i zamiłowań do pojazdów głownie pociągów i tramwajów, dlatego wszelkie jego zabawy w przedszkolu sprowadzają się głównie do tematu motoryzacji. Dziecko jest zainteresowane kontaktami interpersonalnymi głównie z nauczycielem, natomiast podczas kontaktu z rówieśnikami bywa onieśmielony. Wymaga codziennej, systematycznej pracy i ciągłego stopniowania trudności w zadaniach i czynnościach oraz umiejętności modyfikowania ćwiczeń i powrotu do nich w kolejnych dniach pracy.
5. Informacja o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka, pomoc udzielana przez inne placówki oświatowe, organizacje i instytucje (jakie warunki i formy wsparcia zastosowano w celu rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron; w jakich okresach):
U X prowadzony jest szereg działań zmierzający do poprawy funkcjonowania dziecka, wzrostu samodzielności, motywacji i pewności siebie oraz zajęć rewalidacyjno – korekcyjno – kompensacyjnych w tym treningu umiejętności społecznych. Działania podejmowane w pracy z dzieckiem mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych i lepszy start chłopca ku przyszłości. Wzmacniają również jego rozwój, samoakceptację oraz mocne strony. Z informacji od rodziców wiemy, że X jest pod stałą opieką fundacji i placówek, które również zajmują się wsparciem i pomocą dziecka w obecnym i przyszłym funkcjonowaniu.
6. Ocena efektów udzielanej pomocy oraz wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem: (Co udało się osiągnąć? Co stanowi cel dalszej pracy?)
Podczas pracy z dzieckiem udało się osiągnąć szereg kluczowych cech kompensujących deficyty (wzrost samodzielności, otwartości i pewności siebie, nauka i umiejętność rozpoznawania i pokonywania trudności i przeszkód, samo motywacja do działania i wykonywania czynności, umiejętność oceniania swoich postępów w pracach i aktywności, większe zaangażowanie podczas kontaktów z rówieśnikami. Dalsza praca z X polegać będzie na wzmacnianiu nabytych cech i dalszej codziennej pracy kompensującej braki społeczno - rozwojowe i poznawcze.

........................................ ........................................
opracowujący opinię – stanowisko dyrektor przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.