X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45781
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Wiolety Sekuły
nauczyciela języka angielskiego oraz pedagoga szkolnego
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim,
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Czas stażu : 1.09.2020 – 31.05.2023

Trzebieszów, dn. 1.09.2020

Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – KARTA NAUCZYCIELA—rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2018r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203)

CEL GŁÓWNY:
Rozwój zawodowy i uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PLAN DZIAŁANIA:
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
UWAGI/SPOSÓB DOKUMENTACJI

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
i sporządzenie wniosku i planu rozwoju zawodowego. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. Napisanie wniosku i planu rozwoju zawodowego

Sierpień /Wrzesień2020 r.
Złożony wniosek o otwarcie stażu,
poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
Okres stażu Zaświadczenia, scenariusze
3.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu z uwzględnieniem ewentualnych zmian w planie rozwoju, autoanaliza, autorefleksja
Maj - czerwiec 2023r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

4.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Opracowanie wniosku skierowanego do dyrektora szkoły
Czerwiec 2023r.
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.

§ 8 ust.3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI/ SPOSÓB DOKUMENTACJI

1.Stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach. Prowadzenie zajęć języka angielskiego, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć rozwijających umiejętności emocjonalno- społeczne oraz warsztatów dla uczniów z wykorzystaniem metod aktywizujących (np. drama, drzewko decyzyjne, mapa skojarzeń, studium przypadku).
Okres stażu
Zgromadzone materiały, scenariusze lekcji

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Prowadzenie zajęć z zastosowaniem multimedialnego kursu języka angielskiego, tablicy interaktywnej, komputera, Internetu oraz prezentacji multimedialnych.

Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (tworzenie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych).

Prowadzenie bloga pedagoga szkolnego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego przy pomocy komputera.

Opublikowanie na portalu internetowym edux.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz innych publikacji .

Posługiwanie się dziennikiem elektronicznym oraz pocztą elektroniczną w komunikowaniu się z nauczycielami , rodzicami i uczniami.

Scenariusze lekcji, przykładowe prezentacje multimedialne

Przykładowe materiały dydaktyczne

Przykładowe scenariusze, testy, karty pracy, prezentacje multimedialne.

Blog pedagoga szkolnego

Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

Publikacje na portalu internetowym edux.pl

Dziennik elektroniczny szkoły

3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną .
Samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.

Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Zaświadczenia , sprawozdania

§ 8. ust.3 pkt 2 rozporządzenia:
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI/ SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Prowadzenie lekcji otwartych oraz ich omówienie.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Aktywna praca w ramach zespołu profilaktyczno- wychowawczego, zespołu języków obcych, zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznego, zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz zespołu nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
(1 godzina w każdym roku szkolnym w okresie stażu)
Protokoły z zebrań
2. Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli .
3. Współpraca z nauczycielami .
Opracowanie i wygłoszenie referatów na szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych. Współpraca podczas przygotowania konkursów przedmiotowych. Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.
(Raz na rok w okresie stażu)
Cyklicznie, w każdym roku szkolnym

Scenariusze uroczystości szkolnych

4. Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego .
Przekazanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń oraz udostępnianie nauczycielom materiałów
ze szkoleń, konferencji itp.
(Okres stażu)
Publikacje, strony internetowe, rozmowy itp

§ 8. ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI/ SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Organizacja konkursów ogólnoszkolnych.
Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnoszkolnych i klasowych konkursów dotyczących języka angielskiego oraz z zakresu tematów profilaktycznych
(Okres stażu)
Protokoły konkursów
2. Organizacja zajęć dodatkowych z języka angielskiego . Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla przedszkolaków
Rok szkolny 2021/ 2022
Dziennik zajęć, osiągnięcia uczniów
3. Przygotowanie imprez szkolnych zgodnie z przydziałem oraz potrzebami szkoły. Przygotowanie imprez szkolnych zgodnie z przydziałem oraz potrzebami szkoły.
(Okres stażu)
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Publikacje na stronie internetowej szkoły
4. Działania profilaktyczne.
Realizacja ogólnopolskiego programu profilaktycznego : „Zachowaj trzeźwy umysł”.
Realizacja programu „Hejtowanie jest słabe”
Gazetki o tematyce profilaktycznej na holu szkolnym i w gabinecie pedagoga szkolnego
Organizacja konkursu profilaktycznego, np. Uzależnienia- złodzieje młodości.

Współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki uzależnień.
Współpraca z pracownikami GOPS w Trzebieszowie, asystentem rodziny którzy nadzorują prawidłowe funkcjonowanie rodzin naszych uczniów.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Łukowie.

Współpraca z policjantami z Komendy Powiatowej w Łukowie odnośnie problemu cyberprzemocy w szkole, bezpieczeństwa na drodze prowadzenia w szkole promocji zdrowia, informowania o szkodliwości substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii oraz o skutkach narkomanii dla człowieka.
(Rok szkolny 2020/2021)

(Okres stażu)
Protokoły, regulaminy, plakaty, ogłoszenia

Dziennik pracy pedagoga szkolnego

Dziennik pracy pedagoga szkolnego, harmonogram, informacje na stronie internetowej szkoły

5. Udział w realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły.
Udział w zebraniach Zespołu Wychowawczo – Profilaktycznego .

Omawianie i promowanie podczas lekcji oraz zajęć z pedagogiem szkolnym celów i zadań programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły.
(Zgodnie z harmonogramem)
Okres stażu Harmonogramy, sprawozdania

6.Współpraca z rodzicami uczniów.
Konsultacje z rodzicami uczniów odnośnie edukacji i zachowania oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
(Okres stażu)
Dziennik lekcyjny, notatki, dziennik pracy pedagoga szkolnego
7. Popularyzowanie wśród uczniów oraz przedszkolaków Europejskiego Dnia Języków Obcych, Dnia Ziemi, Dnia Profilaktyki oraz Dnia Bezpiecznego Internetu. Akcje promujące postawy tolerancji wobec religii, kultur oraz tradycji innych narodów, propagujące zdrowy tryb życia, dbania o środowisko oraz mające na celu wskazać uczniom jak racjonalnie korzystać z komputera.
Cyklicznie w każdym roku szkolnym
Informacje na stronie internetowej, plakaty, scenariusze
7. Promowanie akcji charytatywnych.
Udział wraz z uczniami w akcjach charytatywnych, działania w ramach wolontariatu, zbieranie darów na rzecz potrzebujących w celu wyrabiania wśród uczniów i przedszkolaków postawy empatii i wrażliwości na krzywdę innych ludzi.
(Okres stażu )
Informacje na stronie internetowej, plakaty, opis działań
8. Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego .
Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna.

Udział w szkoleniu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”.

Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach zgodnie z potrzebami szkoły.

Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Okres stażu Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Zaświadczenie, dyplomy
Protokoły, listy obecności na Rad Pedagogicznych

§ 8. ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI/ SPOSÓB DOKUMENTACJI

1.Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego zajęć dodatkowych z języka angielskiego. Przygotowanie programu autorskiego zajęć dodatkowych z języka angielskiego .
Rok szkolny 2021/2022 Program oraz dokumentacja z nim związana
2. Współtworzenie i uaktualnianie Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego.
Modyfikowanie programu wg potrzeb uczniów. Okres stażu Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy
3. Współtworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych .
Współtworzenie oraz modyfikowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
(Okres stażu)
Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne
3.Opracowanie i wdrożenie programów zajęć specjalistycznych. Przygotowanie indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Okres stażu Programy terapeutyczne oraz dokumentacja z nimi związana
4. Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości uczniów i warunków nauczania. Zmodyfikowanie programu, sprawdzianów, testów, kart pracy dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Okres stażu
Testy, sprawdziany, karty pracy

§ 8. ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spaw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI / SPOSÓB DOKUMENTACJI

1.Przewodniczenie zespołom. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu wychowawczo – profilaktycznego oraz zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Od września 2020 Harmonogram, sprawozdania
2. Koordynacja projektu . Pełnienie funkcji koordynatora projektu „ Zachowaj trzeźwy umysł”.
Rok szkolny 2020/2021
Sprawozdania
3. Promowanie wolontariatu . Koordynator wolontariatu.
Od października 2020
Harmonogram działań, informacje na stronie internetowej szkoły

Plan rozwoju zawodowego pozostawia możliwość wprowadzenia dodatkowych pozycji, gdyż nie można do końca przewidzieć swojej
działalności pedagogicznej i wychowawczej do końca stażu, który trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Zatwierdzam do realizacji

podpis nauczyciela data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.