X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45776
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż – Lucyna Cudecka
Stanowisko - nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nazwa i adres przedszkola - Przedszkole Publiczne w Pęgowie, ul. Główna 99
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2020 r.
Przewidywana data zakończenia stażu – 31.05.2023 r.

Podstawa prawna opracowania:
1.Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215))
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami)

§7 ust. 2 pkt 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1. Poznanie powinności nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego oraz wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
-Analiza rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami); do końca sierpnia 2020
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
Omówienie i spisanie zasad współpracy - zawarcie kontraktu;
Ustalenie sposobu dokumentowania współpracy;
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz ich omawianie;
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
wrzesień 2020
cały okres stażu
3. Pogłębienie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w szczególności w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz wykorzystanie jej w pracy z dziećmi
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez instytucje i firmy szkoleniowe;
Udział w szkoleniach w ramach WDN;
Samokształcenie- czytanie fachowej literatury i czasopism;
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli;
cały okres stażu
4. Wykonywanie innych przydzielonych obowiązków
Prowadzenie strony internetowej przedszkola;
Prowadzenie tablicy informacyjnej głównej dla rodziców;
Wykonywanie innych obowiązków przydzielonych w kolejnych latach trwania stażu;
cały okres stażu
5. Umożliwienie dzieciom poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego w bezpośrednim kontakcie Wyjścia do zakładów pracy, punktów usługowych;
Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych poprzez organizację wycieczek pieszych (las, pole, łąka, ogródki działkowe, itp.) i autokarowych;
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska;
cały okres stażu
6. Wdrażanie dzieci do aktywnego korzystania z różnych form kultury
Organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum i na ciekawe imprezy kulturalne;
cały okres stażu
7. Realizacja ciekawych programów i projektów oferowanych przez instytucje zewnętrzne oraz projektów przedszkolnych
Realizacja projektów związanych z potrzebami dzieci, polityką oświatową państwa, planem pracy przedszkola;
cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2 umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1 Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci
Prowadzenie obserwacji pedagogicznych lub diagnozy przedszkolnej zakończone wyciagnięciem wniosków do dalszej pracy;
Analiza przyczyn problemów edukacyjnych i wychowawczych;
Analiza kart pracy i wytworów dzieci;
Rozmowy z dziećmi;
Konsultacje z innymi nauczycielami i specjalistami;
Rozmowy z rodzicami;
Analiza ewentualnych opinii i orzeczeń, dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
cały okres stażu - w zależności od wieku dzieci
- w razie pojawienia się w grupie dziecka z opinią lub orzeczeniem

2. Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb
i zainteresowań dzieci
Uwzględnienie wyników obserwacji pedagogicznych lub diagnozy podczas planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej;
Indywidualizacja pracy na zajęciach;
Zorganizowanie kącików zainteresowań;
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
cały okres stażu - w zależności od wieku dzieci
3. Praca z dzieckiem z trudnościami
Wnioskowanie o pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci tego potrzebujących;
Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi
w przedszkolu;
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
Współpraca z rodzicami;
Indywidualizacja pracy z dzieckiem;
Przygotowanie informacji o dziecku, na prośbę rodziców, przeznaczonej dla pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
cały okres stażu
- w razie potrzeby
4. Praca z dzieckiem uzdolnionym
Prowadzenie kółek zainteresowań;
Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych;
Zorganizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych i o szerszym zasięgu;
Promowanie osiągnięć dzieci i wytworów ich pracy;
Motywowanie i wspieranie dziecka w rozwijaniu uzdolnień;
cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3 umiejętność wykorzystania w codziennej pracy metod aktywizujących ucznia
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1. Ukończenie form doskonalenia zawodowego z zakresu nowatorskich metod nauczania
Udział w kursach, warsztatach, konferencjach dotyczących metodyki nauczania;
cały okres stażu
2. Wykorzystanie metod aktywizujących dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci oraz tematyki i celów zajęć Wykorzystanie w pracy z dziećmi takich metod jak:
metoda projektów,
muzykoterapia,
bajkoterapia,
drama,
zabawy badawcze, doświadczenia eksperymenty,
pedagogika zabawy,
origami,
edukacja przez ruch,
Metoda Batii Strauss,
burza mózgów,
Metoda Dobrego Startu,
gry dydaktyczne;
zabawy paluszkowe;
masażyki;
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
metoda Orffa;
cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4 umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1. Dokonywanie autorefleksji
Autorefleksja po każdych przeprowadzonych zajęciach;
Dokonywanie samooceny po każdym roku szkolnym;
cały okres stażu
2. Słuchanie i uwzględnianie
w pracy wskazówek innych osób Ewaluacja zajęć przez dzieci biorących w nim udział;
Przeprowadzanie ankiety ewaluacyjnej wśród rodziców po obejrzeniu przez nich zajęć otwartych oraz rozmowy na temat zajęć;
Prowadzenie co najmniej 1 godziny zajęć w obecności dyrektora i ich omówienie;
Refleksja nad wskazówkami udzielanymi przez opiekuna stażu i dyrektora po obserwacji przeprowadzonych zajęć;
Modyfikowanie własnej pracy w oparciu o uzyskane wskazówki;
cały okres stażu
3. Analiza osiągnięć dzieci pod kątem oceny efektywności własnej pracy
Analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania dzieci;
Analiza informacji o gotowości szkolnej;
Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej po każdym półroczu - porównanie przyrostu wiedzy i umiejętności;
Sukcesy dzieci w konkursach, olimpiadach, przeglądach;
Badanie losów absolwentów;
cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
Przygotowanie referatów, warsztatów, prezentacji dla rady pedagogicznej.
cały okres stażu
2. Prezentowanie ciekawych rozwiązań metodycznych
Prowadzenie co najmniej 2 zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach WDN;
cały okres stażu
3. Dzielenie się swoimi zasobami Udostępnianie ciekawych pomysłów na portalach internetowych dla nauczycieli przedszkola;
Udostępnianie kart pracy, scenariuszy, nauczycielom pracującym w tym samym przedszkolu;
cały okres stażu
4. Udział w pracach zespołów zadaniowych
Praca w zespole ds. promocji
Działalność w zespole ewaluacyjnym do opracowania i modyfikacji dokumentacji przedszkolnej, np. statutu, procedur wewnętrznych, regulaminów;
cały okres stażu

§ 7 ust 2 pkt 6 umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1. Poznanie środowiska dzieci i współpraca z rodzicami
Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla nowych przedszkolaków i rodziców;
Uzyskanie informacji o dziecku oraz poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola oraz nauczycielek przez przeprowadzenie ankiet na początku roku szkolnego;
Opracowywanie planu współpracy z rodzicami;
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
Prowadzenie spotkań grupowych oraz indywidualnych;
Informowanie rodziców o realizowanych zadaniach dydaktyczno-wychowawczych oraz bieżących sprawach grupy, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej;
Rozmowy indywidualne z rodzicami;
Włączanie rodziców w działalność grupy;
Organizacja uroczystości o charakterze rodzinnym;
Włączanie rodziców w organizowanie i uczestniczenie w uroczystościach przedszkolnych;
Systematyczne prezentowanie prac dzieci na tablicy wystawowej;
Zachęcenie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych;
Organizacja konkursów dla dzieci i rodziców;
Podnoszenie wiedzy pedagogicznej i kompetencji wychowawczych rodziców;
czerwiec 2022
wrzesień 2022
cały okres stażu - dzieci 3-letnie
- rodzice dzieci 3-letnich
2. Współpraca z najbliższym środowiskiem
Podjęcie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w najbliższym środowisku na rzecz:
bezpieczeństwa (straż pożarna, policja),
zdrowia (przychodnia zdrowia, apteka);
Współpraca z instytucjami kultury (biblioteka, ośrodek kultury);
cały okres stażu
3. Organizacja akcji charytatywnych
Udział oraz organizacja różnych akcji charytatywnch i zbiórek
cały okres stażu
4. Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia realizując projekty, konkursy dotyczące tej tematyki;
Wdrażanie dzieci do działań proekologicznych poprzez udział w akcji sprzątania świata, itp.;
Realizacja programów profilaktycznych;
Rozwój czytelnictwa poprzez realizację różnych projektów;
cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 7 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
1. Posługiwanie się przepisami prawa
Analiza najważniejszch aktów prawa regulujących pracę przedszkola;
Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany;
Posługiwanie się przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokumentowania;
Kierowanie się w pracy wychowawczo – dydaktycznej wymaganiami zawartymi w przepisach prawa;
wrzesień 2020 r.
cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt 8 umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych
i informatycznych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji

1. Wykorzystanie umiejętności obsługi komputera w opracowaniu dokumentów niezbędnych w pracy zawodowej oraz działaniach związanych z odbywaniem stażu Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego;
Opracowywanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, kart pracy;
Przygotowywanie informacji, zaproszeń, ogłoszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań – wykorzystanie takich programów jak: Word, Paint;
Przygotowanie prezentacji multimedialnej za pomocą programu PowerPoint;
Czerpanie inspiracji z zasobów Internetu;
cały okres stażu
2. Wykorzystanie w pracy komputera, sprzętu audio, DVD, kamery i smartfona
Odtwarzanie muzyki, filmów edukacyjnych;
Wyświetlanie zdjęć;
Nagrywanie i fotografowanie działalności dzieci;
cały okres stażu
3. Korzystanie podczas zajęć z narzędzi multimedialnych Wykorzystanie:
programów edukacyjnych;
encyklopedii multimedialnych;
gier i zabaw dydaktycznych;
cały okres stażu
4. Korzystanie z platform edukacyjnych
Prowadzenie zdalnego nauczania na platformie ePrzedszkole;
Komunikowanie się z rodzicami za pomocą platformy ePrzedszkole;
Ukończenie form doskonalenia prowadzonych online
cały okres stażu - w sytuacji zawieszenia zajęć
5. Wykorzystanie komunikatorów
Komunikowanie się z rodzicami, nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej, Messengera, itp.;
Wymiana doświadczeń na portalach dla nauczycieli;
cały okres stażu

Opracowała: Lucyna Cudecka

Plan został zatwierdzony dnia........................................ ........................................
podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.