X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45573
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - język angielski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.2018 poz.967z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. Poz. 1650).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły

§8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
(Tabela)

Stosowanie metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się
Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących, np. burza mózgów, dyskusja, metoda projektu, mapa myśli
cały okres stażu
Praca na platformach e-learningowych oraz wykorzystanie aplikacji i stron internetowych do nauki języka angielskiego, np. Kahoot, Learning Apps, Quizlet, Quizizz
cały okres stażu
Zaplanowanie i realizacja z uczniami projektu edukacyjnego ( plan projektu, podział zadań, sposób oceny, realizacja projektu, konsultacje, prezentacja wyników)
rok szkolny 2020/2021
Praca z programem InstaLing
Praca z programem do nauki słownictwa- InstaLing, który ma na celu motywowanie uczniów do regularnej nauki słownictwa oraz daje nauczycielowi możliwość bieżącego monitorowania postępów uczniów
rok szkolny 2022/2023
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów, sprawozdań, zestawień, analiz
cały okres stażu
Wykonywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera, tworzenie dyplomów, kartek świątecznych, kart pracy, testów.
Tworzenie prezentacji multimedialnych cały okres stażu
Wykorzystanie komputera, tablicy interaktywnej, telefonów komórkowych i różnych narzędzi TIK podczas zajęć edukacyjnych
cały okres stażu
Wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
cały okres stażu
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
Wykorzystywanie tablicy interaktywnej, płyt CD, DVD, MP3 na lekcjach języka angielskiego
cały okres stażu
Samodzielne doskonalenie się lub udział w rożnych formach doskonalenia
Udział w warsztatach, kursach i konferencjach zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów i szkoły.
Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Samokształcenie
cały okres stażu
Udział na stronach internetowych i grupach skierowanych do nauczycieli języka angielskiego cały okres stażu
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki i stron internetowych, tworzenie własnego warsztatu pracy
cały okres stażu

§8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin

Przeprowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli 1 godzina zajęć otwartych w każdym roku stażu w każdym roku stażu
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Promocja własnych działań
Dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z członkami zespołu języków obcych przez przekazywanie informacji zdobytych na szkoleniach, warsztatach, webinariach. Wymiana spostrzeżeń, poglądów
cały okres stażu
Dzielenie się swoim warsztatem pracy – scenariusze, pomoce dydaktyczne
cały okres stażu
Przeprowadzenie wewnątrzszkolnego szkolenia dla nauczycieli języków obcych
rok szkolny 2022/2023
Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych
cały okres stażu
Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego”
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
październik 2020
Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez szkolnych
Organizowanie samodzielne lub we współpracy zajęć, konkursów, uroczystości oraz akcji na terenie szkoły i poza nią
cały okres stażu

§8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin

Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych Udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących wewnątrzszkolne dokumenty zgodnie z potrzebami szkoły
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
Przygotowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach języka angielskiego. Opracowanie arkuszy szkolnych konkursów, np. Na Najlepszego Anglistę
cały okres stażu
Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
Przeprowadzenie próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego, opracowanie wyników i analiza wniosków
Analiza efektów kształcenia
cały okres stażu
Wprowadzanie elementów oceniania kształtującego na lekcjach języka angielskiego
cały okres stażu
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Stosowanie różnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych – indywidualizacja w procesie uczenia się
cały okres stażu
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
cały okres stażu
Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci- praca z uczniem zdolnym cały okres stażu
Organizowani zajęć z wykorzystaniem kompetencji cyfrowych (z użyciem komputera, tablicy multimedialnej)
cały okres stażu
Praca z uczniem słabym- prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego
cały okres stażu
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku
Współpraca z innymi nauczycielami przy organizacji imprez ujętych w kalendarzu uroczystości szkolnych
cały okres stażu
Organizacja i udział w akcjach o charakterze charytatywnym, uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka
Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu akcji charytatywnych na terenie szkoły
cały okres stażu
Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka, edukacji i kultury w środowisku lokalnym

Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym, współpraca z policją. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Współpraca z PP-P (orzeczenia).
Współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły (akcje, konkursy, inne przedsięwzięcia).
cały okres stażu
Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych Współpraca z rodzicami, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem szkolnym (konsultacje, rozmowy indywidualne).
Analiza sytuacji konkretnych uczniów,
- diagnozowanie problemów,
- ustalenie metod pracy i form pomocy,
- analiza efektów podjętych działań
cały okres stażu

§8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin

Opracowanie i realizacja innowacji pedagogicznej- projekt „UCZĘ SIĘ=NAUCZAM. PARTNERSTWO SZKÓŁ” Opracowanie i realizacja innowacji mającej na celu propagowanie chęci pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów przez samodoskonalenie. Uczniowie zdobędą wiedzę w sposób kreatywny, opracowując zadania dla swoich rówieśników ze szkoły partnerskiej. Do wykonania zadań uczniowie będą wykorzystywali wiedzę z zakresu technologii informacyjnych. Pogłębią swoją wiedzę i płynność językową
rok szkolny 2021/2022 z możliwą kontynuacją

§8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin

Funkcja lidera zespołu języków obcych
Realizacja obowiązków lidera zespołu
Rok szkolny 2020/2021

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.