X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45564
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Ewa Wrzesińska
Funkcja nauczyciela odbywającego staż: Nauczyciel świetlicy
Nazwa i adres placówki: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie, ul. Słowackiego 16, 06 - 500 Mława
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2020 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.
Posiadane kwalifikacje: 1. Studia dziennie, magisterskie; kierunek: Pedagogika, specjaloność: Pedagogika
opiekuńcza; Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki.
2. Studia podyplomowe; specjalność: Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną;
Lubelska Szkoła Wyższa, Wydział Pedagogiczny.
3. Studia podyplomowe; specjalność: Zintegrowana wczesna edukacja; Uniwersytet
Warmińsko - Mazurski, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki.
4. Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki; Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ciechanowie

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
1. Doskonalenie swojej pracy zawodowej.
2. Podnoszenie jakości pracy Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
3. Dokształcanie się.
4. Prowadzenie zajęć otwartych.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji
1. Poznanie i stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem

Poszerzenie umiejętności stosowania narzędzi multimedialnych
• udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,
• poznanie nowatorskich metod pracy terapeutycznej,
• wdrożenie do pracy metod aktywizujących: dyskusja, wchodzenie w rolę i metody oparte na działalności praktycznej uczniów, np. metoda laboratoryjna, gra dydaktyczna, zajęcia praktyczne;
• realizacja zadań metodą projektu,
• wdrożenie metod aktywności ruchowej i tańca,
• kształtowanie umiejętności wydobywania kwintesencji z tekstu (wizualizacja, mapa myśli),
• pedagogika zabawy (Klanza),
• zajęcia z użyciem metody „obraz - słowo -ruch”,
• gimnastyka twórcza (ekspresyjna) Rudolfa Labana.

• opanowanie nowych programów do sporządzania narzędzi multimedialnych (prezentacji, animacji, filmików dydaktycznych, gier online),
• poznanie i wykorzystanie platform e-learning,
• wykonywanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
• wykonanie wraz z wychowankami akcesoriów do ćwiczeń terapeutycznych,
• opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów pracy,
• przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań;
• publikowanie i korzystanie z publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
• tematyczne prezentacje multimedialne w pracy dydaktycznej.
Cały okres stażu

Cały okres stażu
• zdjęcia,
• sprawozdanie.

• dokumentacja,
• publikacje,
• pomoce dydaktyczne.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi

• prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i innych,
• prowadzenie zajęć dla studentów,
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez przygotowanie referatu,
• prowadzenie warsztatów profilaktycznych. Cały okres stażu
• scenariusze,
• zdjęcia,
• wpisy w dzienniku,
• notatki własne.
2. Opracowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych
• opublikowanie na stronie internetowej Ośrodka oraz fanpage’u świetlicy scenariuszy zajęć i uroczystości,
• udostępnienie w bibliotece materiałów do korzystania przez innych nauczycieli,
• tworzenie biblioteczki materiałów metodycznych na bazie własnych opracowań,
• opracowanie i rozpowszechnianie ulotki informacyjnej z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia.
Cały okres stażu
• publikacja
w Internecie,
• potwierdzenie
Dyrektora Ośrodka.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji
1. Podejmowanie działań promujących Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

• angażowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,
• projektowanie kartek świątecznych wysyłanych do sponsorów, instytucji i osób zaprzyjaźnionych z OSW,
• prezentowanie talentów uczniów w środowisku lokalnym,
• organizowanie konkursów plastycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Cały okres stażu
• zdjęcia,
• dyplomy,
• podziękowania.
2. Stwarzanie sytuacji do aktywnego włączania się w pomoc innym
• organizowanie pomocy dla zwierząt ze schroniska,
• organizowanie zbiórek publicznych (odzież, żywność w okresie przedświątecznym),
• prowadzenie akcji proekologicznych (sprzątanie świata, zbieranie zużytych baterii, Dzień Ziemi). Cały okres stażu
• zdjęcia,
• informacja na portalu społecznościowym i stronie internetowej OSW.
3. Organizowanie uczniom różnych form spędzania czasu z kulturą
• zwiedzanie wystaw,
• organizowanie spotkań z lokalnymi twórcami,
• współpraca z MDK i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej,
• organizowanie wycieczek i wyjazdów tematycznych oraz kiermaszy,
• pomoc w przygotowaniu dzieci do różnorodnych uroczystości odbywających się w szkole i poza nią. Cały okres stażu
• strona internetowa,
• scenariusze,
• zdjęcia.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły,
w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
• opracowanie i wdrożenie Programu „Proaktywny i reaktywny - strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”,
• dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Drugi rok stażu
Program i inna dokumentacja z nim związana

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Wykonywanie zadań opiekuna stażu
• pełnienie funkcji opiekuna stażu - poznanie zadań opiekuna stażu (udział w kursie dla opiekunów stażu),
• pomoc stażyście przy sporządzeniu planu rozwoju,
• sporządzenie i prowadzenie dokumentacji stażu,
• obserwowanie zajęć stażysty i umożliwienie obserwacji zajęć własnych oraz omówienie obserwowanych zajęć. Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych,
• sporządzenie opinii o dorobku zawodowym za okres stażu.
Cały okres stażu
• notatki,
• zaświadczenia,
• scenariusze zajęć.

Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Opracowała: Ewa Wrzesińska Zatwierdzam do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.