X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4557
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Parczewie ul . Spółdzielcza 5

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko stażysty : mgr Agnieszka Trojanowska
Imię i nazwisko opiekuna stażu : mgr Katarzyna Lewandowska
Data rozpoczęcia stażu : 01 .09 . 2008 r.
Data zakończenia stażu : 31 . 05 . 2008 r

Podstawa prawna :

1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz . U . z 2006 r ., Nr 67 ,
poz .674) ,

2.Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r . w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( DZ .U . z2004 r . Nr 260,poz .2593 ),

3.Rozporządzenie MEN z dnia 14 . listopada 2007 r . zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cel główny :Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Organizacja ,zadania i zasady funkcjonowania przedszkola (§ 6 ust.2 pkt.1).

Lp
Zadania
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
*Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
* Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego. IX 2008
*znajomość aktów prawnych
*przedstawienie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem
*Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu IX 2008 *podpisanie przez opiekuna stażu dokumentu:-określającego zasady współpracy-zawierającego harmonogram współpracy
3. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w przedszkolu
* Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Organizacja zajęć własnych. Okres stażu
*Zapisy w dzienniku zajęć
4. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego *Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola. IX 2008
*Plan Rozwoju Zawodowego
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
* Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola:-Statut Przedszkola-Przedszkolny Zestaw Programów -Program wychowawczy-Program Rozwoju Przedszkola( 5 - letni ,1 -roczny) IX 2008 *Znajomość organizacji , zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
6. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. * Udział w szkoleniu BHP oraz instruktażu w tym zakresie. IX 2008 *Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
7. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
*Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: -dziennik zajęć ,- miesięczne plany pracy, -arkusz obserwacji dziecka IX , X 2008
*Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego .
*Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji Okres stażu
*Teczka stażysty
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
*Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. VI 2009
*Sprawozdanie z realizacji stażu
10. Złożenie u Dyrektora przedszkola wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. VI 2009
*Wniosek,
*Dokumentacja z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola ,w którym nauczyciel odbywa staż (§6ust.2pkt. 2)

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania
*Analiza podstawy programowej i programów nauczania. IX 2008
*Notatki własne
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu
* Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnego do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN.
*Lektura czasopism oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej.
*Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, szczególnie w Internecie. Okres stażu *Notatki własne
*Rejestr pozycji bibliograficznych ,stron internetowych*Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
3.. Przygotowywanie dzieci do konkursów i występów podczas uroczystości przedszkolnych *Uczenie dzieci wierszy i piosenek ,*Przygotowanie przedstawienia w ramach realizacji autorskiego programu edukacji teatralnej „Teatr i ja” pod hasłem Dzieci- Dzieciom,
*Przygotowanie dzieci do uroczystości Choinki Noworocznej oraz Dnia Matki i Ojca ,*Przygotowanie spotkania integracyjnego „Andrzejkowe wróżby” Okres stażu
*Potwierdzenie przez opiekuna staż
4. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu
*wykonywanie gazetek tematycznych i dekoracji w sali ,
*Wykonywanie pomocy dydaktycznych ,
*Wykonywanie dekoracji na korytarzu przedszkolnym ,
*Realizacja zadań wynikających z kalendarza imprez w przedszkolu . Okres stażu *Potwierdzenie przez opiekuna stażu

Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
*(§ 6 ust.2 pkt. 3)

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i ich potrzeb . *Rozmowy indywidualne z rodzicami ,
*Udział w zebraniu z rodzicami ,
*Ustalenie wspólnych zasad oddziaływań wychowawczych. Okres stażu *Potwierdzenie opiekuna stażu ,
*dokumentacja potwierdzająca udział *efektywna współpraca z rodzicami i uczniami .
2. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych . *Własne poszukiwania,
*Rozmowy w zespole wychowawczym. Okres stażu
* Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy.
3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
* Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Okres stażu
*Notatki własne.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
*(§ 6 ust.2pkt. 4)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
* Opracowanie tematów , zakresu i terminów zajęć. IX 2008
* Scenariusze zajęć.
*Potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
* Obserwacja zajęć ,
*Omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym i zapisanie wyników(1 raz w miesiącu ). Okres stażu * Arkusze obserwacji zajęć ,
* Wnioski z obserwacji .
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu .
*Opracowanie scenariuszy zajęć ,
*Konsultacja z opiekunem stażu,
*Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
*.Propozycja wniosków na przyszłość (1 raz w miesiącu). Okres stażu *Scenariusze zajęć,
* Arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna,
* Wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
*Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem. Okres stażu
*Samoocena

Podpis opiekuna stażu: Podpis stażysty :

Zatwierdzam do realizacji

Parczew 15 .09 .2008 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.