X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4520
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Agnieszka Skrzyńska
Nauczyciel – wychowawca świetlicy
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Czas trwania stażu: do 31.05.2009 r.
Posiadane kwalifikacje: - mgr pedagogiki resocjalizacyjnej
- kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej

Plan obejmuje cztery podstawowe sfery działalności:

1. Organizacyjna sfera rozwoju zawodowego.
2. Osobista sfera rozwoju zawodowego.
3. Dydaktyczna sfera rozwoju zawodowego.
4. Wychowawcza sfera rozwoju zawodowego.

Organizacyjna sfera rozwoju zawodowego.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
UWAGI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, ustawy, rozporządzenia).
Spotkania z Dyrektorem dotyczące awansu zawodowego Opiekun stażu
Dyrektor szkoły Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego 09.2008 r.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu z opiekunem.
Opiekun stażu. Opracowanie zasad współpracy, rozmowy. 09.2008 r.
3. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły. Udział w Radach Pedagogicznych, obserwacja, rozmowy z opiekunem stażu. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Lista obecności na radach, potwierdzenie opiekuna stażu. Cały okres stażu
4. Poznanie obowiązującej w szkole dokumentacji. Analiza dokumentacji szkoły, dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Wpisy w dzienniku. 09-10.2008 r.
5. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w spotkaniach rady pedagogicznej, rozmowy z innymi nauczycielami. Dyrektor szkoły, opiekun stażu, inni nauczyciele. Organizacja własnych zajęć, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. 09.2008 r.

Osobista sfera rozwoju zawodowego.
1. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie zakresu i tematów zajęć. Opiekun stażu Plan pracy świetlicy, scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu. 09.2008 r.
2. Wstępna ocena własnych umiejętności. Autorefleksja. Zaplanowanie własnego rozwoju po rozpoznaniu własnych mocnych i słabych stron, zainteresowań, zawodowych predyspozycji. Opiekun stażu Powstanie planu rozwoju zawodowego. 09.2008 r.
3. Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Zebranie informacji o uczniach korzystających ze świetlicy. Opiekun stażu, wychowawcy klas. Notatki, wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z wychowankami. Cały okres stażu.
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. Czytanie czasopism pedagogicznych i literatury fachowej. Bibliotekarka Notatki bibliograficzne, dziennik lektur. Cały okres stażu.
5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie doskonalenia zawodowego. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego na terenie szkoły i poza nią. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, materiałów kursowych. Cały okres stażu.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego. Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania awansu zawodowego. Opiekun stażu. Zaświadczenia, konspekty. Okres stażu.
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Sprawozdanie z realizacji stażu. 05.2009 r.

Dydaktyczna sfera rozwoju zawodowego.
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisywanie jej wyników, analiza konspektów. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Wnioski z hospitacji i obserwacji. Według harmonogramu hospitacji
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Konspekty z zajęć, scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji. Według harmonogramu hospitacji.
3. Ocena własnych umiejętności. Autorefleksja, samoocena. Samodzielna praca z opiekunem. Samoocena. Na bieżąco.
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy,
Aktywny udział w warsztatach i kursach,
Studiowanie odpowiednich pozycji literatury fachowej, Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Zaświadczenia. Cały okres stażu.
5. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci, zainteresowanie wychowanków twórczością plastyczną. Udział dzieci w konkursach plastycznych.

Prowadzenie zajęć plastycznych w ramach zajęć świetlicowych. Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele. Sprawozdanie z organizacji konkursów, prace uczniów, dyplomy, zdjęcia. Cały okres stażu.
6. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych. Odrabianie z dziećmi zadań domowych, praca z dziećmi słabszymi, konkursy, gry i zabawy edukacyjne. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Potwierdzenie opiekuna stażu, karty pracy. Cały okres stażu.
7.
8. Współorganizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych.
Zorganizowanie konkursów dla uczniów. Włączenie się do organizacji imprez, np.: Andrzejek, Spotkania wigilijnego, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Walentynek i inne.
Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Kartki Bożonarodzeniowej oraz Międzyszkolnego Konkursu Baśniowego. Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Sprawozdania, notatki z organizacji uroczystości, zdjęcia.
Sprawozdania z uroczystości, zdjęcia. Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
9. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Opiekun stażu. Teczka stażysty, dyskietka/płyta z zapisem elektronicznym, zaświadczenie o publikacji. Cały okres stażu.

Wychowawcza sfera rozwoju zawodowego.
1. Realizacja wychowawczych aspektów w pracy świetlicy szkolnej, opracowanie pozycji tygodniowych cykli tematycznych. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i określenie wychowawczych zadań świetlicy. Stały kontakt z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas. Realizacja ścieżki prozdrowotnej, patriotycznej, ekologicznej.
Wybór tematów na bieżący rok. Dyrektor szkoły, opiekun stażu, pedagog szkolny, nauczyciele. Opracowany plan opiekuńczo – dydaktyczno –wychowawczy świetlicy i plan cykli tematycznych, wpisy do dziennika zajęć świetlicy Cały okres stażu.
2. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów. Obserwacja, indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami. Dyrektor szkoły, opiekun stażu, wychowawcy Wpisy do dziennika. Cały okres stażu.
3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Udział w szkoleniach, lektura psychologiczna i pedagogiczna.
Opiekun stażu, bibliotekarka, osoby prowadzące kursy.
Zaświadczenia, prezentacja literatury. Cały okres stażu.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Autorefleksja. Dyrektor szkoły opiekun stażu. Sporządzone wnioski do dalszej pracy i drogi rozwoju zawodowego.
Koniec stażu
05.2009 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.