X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45559
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Konkurs recytatorski "Co brzmi w trzcinie" - poezja Jana Brzechwy

KONKURS RECYTATORSKI „CO BRZMI W TRZCINIE” – POEZJA JANA BRZECHWY
1. Cele konkursu:
- popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- zainteresowanie uczniów poezją,
- prezentacja umiejętności uczniów oraz zachęcanie do występów na scenie,
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
2. Zasady uczestnictwa:
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6.
- Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie poprawnie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego za pośrednictwem LIBRUSA do 24 lutego 2019r.
- Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2019r. w Auli szkolnej (6-godzina lekcyjna)
3. Kryteria oceny:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- interpretacja tekstu ( logiczne akcentowanie wyrazów i zdań, intonacja, modulacja głosu,
tempo mówienia),
- kultura słowa (artykulacja, akcent),
- ogólny wyraz artystyczny ( postawa recytatora),
Uczestników ocenia jury w składzie: pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel polonista.
4. Nagrody:
Dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziano Dyplomy i drobne upominki.
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz Dyplomy.
5. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (ważna po uzupełnieniu zgody na
przetwarzanie danych – załącznik 1)
a) Imię i nazwisko dziecka ........................................
b) Klasa:........................................
c) Wychowawca:........................................
d) Wybrany utwór: ........................................
6. Załącznik:
Zgoda na przetwarzanie danych w konkursie zgodna z RODO – załącznik 1  [poniżej]
Zgoda na przetwarzane danych osobowych
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podstawowych danych osobowych takich
jak imię i nazwisko swojego dziecka:
przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im Polskich
Noblistów?
W celu organizacji i przeprowadzenia konkursu recytatorskiego
„CO BRZMI W TRZCINIE” – POEZJA JANA BRZECHWY
przez okres potrzebny do organizacji, przeprowadzenia oraz ogłoszenia wyników
konkursu (nie dłużej niż do końca bieżącego roku szkolnego)
1. Imię i Nazwisko: ........................................
 TAK
 NIE
Inspektorem Państwa danych będzie:
Krzysztof Krall
ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna: ........................................
Klauzula informacyjna:
1. Administrator danych osobowych:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 w Krakowie
Inspektor Ochrony Danych: inspektor3@mjo.krakow.pl
2. Cele przetwarzania: dla celów przeprowadzenia konkursu recytatorskiego
3. Kategorie przetwarzanych danych: podstawowe dane osobowe takie jak imię i
nazwisko
4. Odbiorcy danych: osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły do przygotowanie
i przeprowadzenie konkursu recytatorskiego:
Klaudia Ćwikła, Mariola Dębowska-Zielińska
5. Okres przechowywania danych: do końca bieżącego roku szkolnego
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Osoba, która pozostawiła swoje dane osobowe, ma prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b) Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, w
przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał
jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.
d) Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może
żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności
uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej,
lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania
danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba,
której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa
powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania
danych osobowych.
 Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie
należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane
dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych
w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są
nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są
konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w
ustrykturyzowanym, poszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane
Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić
Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu.
h) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może w
każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na
podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych
dokonanego przed jej cofnięciem.
W celu wykonania swoich praw, osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne
żądanie do Administratora danych osobowych na adres email:
sp148.sekretariat@gmail.com
7. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne jednocześnie konieczne
do przeprowadzenia konkursu.
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.