X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45456
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

ZAŁĄCZNIK nr 7 ......................
do procedury organizowania i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

Imię i nazwisko ucznia X Data urodzenia X
Dane przedszkola X Oddział IV
Wychowawca X Koordynator zespołu X
Nr orzeczenia Orzeczenie nr ...... o potrzebie kształcenia specjalnego Data wystawienie orzeczenia X
Podstawa opracowania IPET
(zaznacz X we właściwym miejscu) Niepełnosprawność (jaka?)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
X
Niedostosowanie społeczne
Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Czas realizacji programu Wychowanie przedszkolne

CELE
EDUKACYJNE TERAPEUTYCZNE
• Zapewnienie komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z dzieckiem.
• Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, w tym także umiejętności czytania globalnego oraz rozwijania zdolności grafomotorycznych, jak również elementarnych umiejętności matematycznych.
• Tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczenie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami.
• Rozwijanie aktywności ruchowej i zdrowotnej dziecka.
•Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku oraz samodzielności w życiu codziennym.
• Utrwalanie umiejętności kulturalnego zachowania się.
• Kształtowanie umiejętności społecznych i nauka zachowań społecznie akceptowanych.
• Budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
• Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, wspomaganie umiejętności wspólnej zabawy i pracy.
• Stymulację mowy i usprawnianie komunikowania się z rówieśnikami.
• Wzbudzanie zainteresowania otoczeniem.
• Utrwalanie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni.
• Stymulację sprawności motorycznych i manualnych.
• Usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganie jego zdolności i zainteresowań.
• Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu.
• Stymulację funkcji poznawczych.
• Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych możliwości i uzdolnień.
• Wypracowanie gotowości do nauki szkolnej.

Zakres i sposób dostosowań programu wychowania przedszkolnego lub wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem:
Wymagania edukacyjne będą zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowane do możliwości dziecka,
- rozpoczynanie realizacji tematu zajęć od zagadnień najbliższych dziecku,
- usprawnianie motoryki ręki wiodącej,
- wykorzystanie zasady stopniowania trudności,
- uwzględnianie możliwości indywidualnych dziecka,
- usprawnianie zdolności komunikacyjnych.
Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym np. na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym (kto w ramach jakich zajęć i jakie działania podejmuje)
Logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne:
- współpraca w zakresie realizacji zadań określonych w IPET,
- dostosowanie wymagań z uwagi na obniżony poziom umiejętności dziecka w różnych obszarach edukacyjnych,
- zachęcanie i mobilizowanie do podejmowania każdego rodzaju zadań,
- podkreślanie nawet drobnych osiągnięć w celu podniesienia samooceny, budowania pewności siebie i wiary we własne możliwości,
- docenianie starań dziecka i wysiłku wkładanego w pracę,
- dostosowanie metod i form pracy do możliwości percepcyjnych dziecka,
- ciągłe monitorowanie pracy dziecka podczas zajęć.
- dostosowanie form przekazu do możliwości percepcyjnych dziecka, wydawanie krótkich, zrozumiałych poleceń,
- wielokrotne powtarzanie poleceń,
- dostosowanie tempa pracy na zajęciach,
- stosowanie wzmocnień pozytywnych popartych kontaktem wzrokowym.
USTALENIA DOTYCZĄCE POMOCY
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi
Okres udzielania pomocy Wymiar godzin
Zajęcia rewalidacyjne rok szkolny 2020/2021 60 minut/tydzień
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne rok szkolny 2020/2021 45 minut/tydzień
Zajęcia logopedyczne rok szkolny 2020/2021 45 minut/tydzień
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Działania wspierające rodziców - zapraszanie rodziców na zebrania zespołu,
- udział w zebraniach grupowych,
- konsultacje, porady,
- rozmowy indywidualne, telefoniczne,
- udostępnianie artykułów – pedagogizacja rodziców,
- zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz na grupowym facebooku.
Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań Wskazówki dotyczące metod pracy z dzieckiem.
WSPÓLPRACA Z INSTYTUCJAMI
W razie potrzeby
Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
Porady i konsultacje dla rodziców celem intensywnego wsparcia i wskazówek dotyczących form i metod pracy z dzieckiem w domu.

Data i podpisy członków Zespołu Data i podpis Dyrektora

........................................ .....................................
........................................
........................................
.......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.