X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45455
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

WOFU - niepełnosprawność intelektualna lekka

ZAŁĄCZNIK nr 6 X
do procedury organizowania i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
Imię i nazwisko ucznia: X Data urodzenia: X Oddział: IV
Data dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia: X
DIAGNOZY CZĄSTKOWE
Źródło informacji: Analiza funkcjonowania w zakresie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych:
Analiza orzeczenia, opinii Na skutek podejmowanych stymulacji X zaczął wykształcać sposoby uczenia się przez doświadczenie co przyczynia się do progresu poznawczego. X przenosi przedmioty z miejsca na miejsce, manipuluje nimi. Omija przeszkody, popycha piłkę nogą, kopie ją, rzuca i próbuje złapać. Kontakt wzrokowy z chłopcem dość łatwy do nawiązania, reaguje na swoje imię, pozwala na bliski kontakt z osobami bliskimi, zachowana potrzeba kontaktu. Wykonuje proste polecenia, zbliża się na zawołanie, na polecenia poparte gestem, reaguje na polecenia werbalne dotyczące aktywności dnia codziennego. Motoryka mała wymaga stymulacji. Częściowo samodzielny w trakcie czynności związanych z samoobsługą, posługuje się łyżką i widelcem, pije z kubka. Schodzi po schodach krokiem naprzemiennym, trzymając się poręczy, wchodzi krokiem dostawnym. Wykazuje wzmożoną potrzebę ruchu, biega, szybko się przemieszcza, często zmienia aktywność. Odzwierciedla uśmiech jako efekt świadomego nawiązania interakcji społecznej.
Informacje od rodziców X ma trudności z mową co wskazuje na nałożenie większego nacisku na ćwiczenia logopedyczne oraz na ćwiczenia sprawności ruchowej. Edukacyjnie radzi sobie lepiej ale w dalszym ciągu potrzebuje dodatkowego wsparcia poprzez zajęcia, gry i zabawy stymulujące rozwój poznawania liter i pojęć matematycznych.
Obserwacje wychowawcy - skupia uwagę, wymaga jednak nieustannego wsparcia i asysty w wykonywaniu zadań,
- lubi muzykę i zajęcia ruchowe,
- bierze udział w pełni w zajęciach dydaktycznych i funkcjonowaniu grupy,
- lubiany przez dzieci, integruje się z dziećmi,
- potrafi bawić się samodzielnie, inicjuje zabawę; w zabawach dowolnych nie wymaga wsparcia,
- sprząta zabawki po skończonej zabawie, odkłada zabawki na odpowiednie miejsce.
Logopeda - wada anatomiczna aparatu mowy tworząca ograniczenia artykulacji,
- tempo mowy szybkie, mowa niezrozumiała dla otoczenia,
- nieprawidłowa realizacja głosek.
Terapeuta pedagogiczny Wykazuje ogromną chęć współpracy. W czasie zajęć potrafi na dłużej skupić uwagę, pracuje z wielkim zaangażowaniem. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu, rozumie polecenia, prace wykonuje samodzielnie. Poprawnie chwyta nożyczki. Powinien jednak doskonalić umiejętność cięcia nożyczkami oraz zamalowywanie coraz to mniejszych elementów. Rozróżnia i nazywa figury geometryczne, prawidłowo rozróżnia i nazywa kolory. Musi popracować nad dokładnością i starannością wykonywanych zadań. Wymaga doskonalenia umiejętności prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego, pisania po śladzie oraz przeliczania w zakresie 5 na konkretach. Zalecane jest w sposób interesujący dziecko z wykorzystaniem zdobytej już wiedzy proponować różnego rodzaju ćwiczenia manualne i usprawniające funkcje poznawcze oraz poszerzające wiedzę ogólną.
Pedagog specjalny X rozumie kierowane komunikaty i polecenia, zazwyczaj reaguje adekwatnie. Mowa często trudna do zrozumienia. Dobiera obrazki na zasadzie skojarzeń, podobieństw lub przeciwieństw. Chętnie wykonuje ćwiczenia ruchowe, sprawny fizycznie. Próbuje rysować po śladzie i zamalowywać obrazki trzymając się kontur. Potrafi skupić się na wykonywanym zadaniu. X jest zainteresowany proponowanymi zadaniami, czasami sam domaga się konkretnego ćwiczenia, które już zna. Jest samodzielny w czynnościach życia codziennego. W sposób akceptowany społecznie radzi sobie z emocjami. Naśladuje rówieśników. Coraz lepiej współdziała w zabawie (uczestniczy w zabawie z drugim dzieckiem/grupą) zaczyna rozumieć intencje, podstawowe emocje, nawiązuje kontakt werbalnie i pozawerbalnie, dzieli się zabawkami. Prosi o zabawkę, nie wyrywa z ręki. Łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami. Ma grono koleżanek i kolegów. Chętnie bierze udział w zabawie. Dalsze rozwijanie umiejętności rozumienia. Aktywizowanie myślenia, rozwijanie sprawności umysłowej, rozwijanie czynności poznawczych, ćwiczenia uwagi i koncentracji. Stymulowanie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach. Budowanie więzi chłopca z grupą. Włączanie X w każdą prospołeczną aktywność (sportową, artystyczną, charytatywną). Okazywanie mu publicznie szacunek używając jego imienia i doceniając jego starania. Uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, jak aktywne słuchanie, kontrolowanie emocji, podejmowanie decyzji, nawiązywanie przyjaznych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, rozwiązywanie problemów i asertywność.

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA NA PODSTAWIE DIAGNOZ CZĄSTKOWYCH
Obszar funkcjonowania
Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze
Potrzeby wynikające z diagnozy ucznia w danym obszarze
Mocne strony Słabe strony

Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża)

Chłopiec samodzielnie się przemieszcza, biega i skacze. Po schodach wchodzi trzymając się poręczy krokiem naprzemiennym, schodzi czasami krokiem dostawnym. Chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych. Jeździ na rowerze na 4 kółkach. Występują kłopoty z utrzymaniem równowagi czy koordynacją ruchową, np. ze skakaniem na jednej nodze; często zmienia aktywność. Umożliwienie chłopcu zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu. Wzbogacenie zabaw i ćwiczeń rozwijających równowagę oraz koordynację ruchową.

Sprawność rąk dziecka (motoryka mała)

Dziecko chętnie oswaja się z kredkami i innymi przyborami plastycznymi. Podejmuje próby zamalowywania obrazków i utrzymywania się w konturze. Chłopiec jest zmotywowany do swobodnych działań plastycznych i manipulacyjnych typu przesypywanie, nawlekanie, zakręcanie, przelewanie. Nie ma problemów z chwytaniem przedmiotów. Ręka niewypracowana od strony graficznej (ruch dłoni nieprecyzyjny, niekierunkowy). Słaby nacisk narzędzia pisarskiego. Widoczna niezdarność w obszarze motoryki małej i słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa. Stymulowanie rozwoju motoryki małej i grafomotoryki z wykorzystaniem różnorodnych przyborów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych rozwijających sprawność ręki.

Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna

Zmysły wzroku, słuchu, węchu i smaku – nie zauważono żadnych odchyleń od normy. Zmysł równowagi – na etapie ćwiczeń.
Wielozmysłowe stymulowanie rozwoju, usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej poprzez dobór odpowiednich zabaw i ćwiczeń podczas bieżącej pracy nauczyciela zajęć rewalidacyjnych.
Komunikowanie się oraz artykulacja X ma duży zasób wiedzy o otaczającej je rzeczywistości. Nieprawidłowa realizacja głosek.

Usprawnianie aparatu mowy oraz formułowanie prawidłowego toru oddechowego, a także kształtowanie prawidłowej realizacji głosek.

Sfera poznawcza ( osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie)

Chłopiec uczy się przez naśladownictwo. Jest otwarty na wsparcie drugiej osoby. Kończy proste aktywności, gdy jest dopilnowany. Koncentruje się na bodźcach wzrokowych (ilustracje) oraz słuchowych (mowa, muzyka). Silnie eksploruje otoczenie, chce je poznawać. Krótkotrwale koncentruje się na bodźcach wzrokowych i słuchowych. W przedszkolu skupia się w ograniczonym zakresie, nie siedzi długo w jednym miejscu. Stymulowanie rozwoju poznawczego dziecka poprzez dobór odpowiednich zabaw i ćwiczeń podczas bieżącej pracy nauczyciela zajęć rewalidacyjnych.

Sfera emocjonalno – motywacyjna (radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywania trudności, itp.

Emocje X uwidaczniają się w mimice jego twarzy; wrażliwy na smutek i krzywdę innych - płacze. Chłopiec posiada pogodne usposobienie i umiejętność podejmowania interakcji. Motywowany i wspierany przez nauczyciela wykonuje zadania dostosowane do jego indywidualnych możliwości. Zdarza się, że wymusza określone zachowanie od osób dorosłych.
Podczas bieżącej pracy nauczyciela oraz zajęć rewalidacyjnych z terapeutą pedagogicznym należy rozwijać umiejętności wyrażania emocji, zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych i motywować do działań.

Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami, itp.)

Chłopiec z chęcią wchodzi w relacje z dorosłymi i dziećmi. Bierze czynny udział w działaniach grupowych (zabawy w kole, zabawy ruchowe). Potrafi bawić się samodzielnie ale również z dziećmi. Lubi kontakt z dziećmi, przytula je. Pozwala, żeby dzieci jemu pomagały i sam również chętnie pomaga innym. Często celowo nie reaguje gdy jest wołany przez nauczyciela. Podczas bieżącej pracy nauczyciela oraz zajęć rewalidacyjnych z terapeutą pedagogicznym należy umożliwiać dziecku kontakt z rówieśnikami, który dostarczy mu pozytywnych doświadczeń. Należy zachęcać chłopca do podejmowania działań podkreślających jego sprawność i umiejętności w grupie przedszkolnej, przydzielać role i obowiązki zgodnie z możliwościami.

Samodzielność i możliwości w zakresie samodecydowania

Częściowo samodzielny w trakcie czynności związanych z samoobsługą. Posługuje się łyżką i widelcem, pije z kubka. Samodzielnie wykonuje zabiegi higieniczne, tj. mycie rąk, twarzy i zębów. Potrzebuje niewielkiej pomocy przy samodzielnym ubieraniu się, rozbiera się samodzielnie. Samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne. Niewielkie problemy ze sprawnym jedzeniem ze względu na niską sprawność motoryki małej.
Podczas bieżącej pracy nauczyciela oraz zajęć rewalidacyjnych z terapeutą pedagogicznym należy kształtować czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne.

Szczególne uzdolnienia, predyspozycje, zainteresowania

Sprawny fizycznie, szybko biega, lubi ruch oraz muzykę.

Zaspokajanie dziecku potrzeby ruchu.
Stan zdrowia
Chłopiec nie przyjmuje leków na stałe.

Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania ucznia logopedia, fizjoterapia (słabe napięcie mięśniowe), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; przedszkole (rewalidacja, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).

Dalsze stymulowanie rozwoju dziecka w przedszkolu i domu.

Data i podpisy członków Zespołu Data i podpis Dyrektora
........................................ .....................................
........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.