X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45335
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy nauczyciela wspomagającego

OPIS, ANALIZA I WNIOSKI PRACY NAUCZYCIELA O SPECJALNYM PRZYGOTOWANIU PEDAGOGICZNYM W KLASIE .........

II semestr, rok szkolny ..................

W trakcie semestru realizowałam założenia planu pracy i objęłam opieką wszystkie dzieci posiadające orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego. Pod moją opieką jest 5 dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego:...................
Dzieci wymagały zróżnicowanej pomocy w trakcie zajęć lekcyjnych, dlatego wspólnie z nauczycielami przedmiotowymi uzgadnialiśmy wymagania edukacyjne, metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów oraz stosowaliśmy zróżnicowane kryteria oceniania. Wspólnie układaliśmy testy sprawdzające oraz prace domowe zgodne z podstawą programową, ale o mniejszym stopniu trudności.
W trakcie zajęć lekcyjnych udzielałam uczniom zróżnicowanej, koniecznej pomocy (np. sprawdzenie stopnia zrozumienia zadania, ponowne wyjaśnienie zagadnienia, pomoc w zapisaniu notatki w zeszycie, wsparcie przy rozwiązywaniu zadań, kierowanie uwagi na temat lekcji, kontrolowanie pracy na lekcji). W czasie przerw pomagałam ....w przemieszczaniu się po szkole, a także w innych czynnościach samoobsługowych.
Byłam w stałym kontakcie ze specjalistami prowadzącymi terapie indywidualne. Zgodnie z zaleceniami PPP uczniowie w II semestrze uczestniczyli
w zajęciach specjalistycznych:
• .........– terapia pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacja;
• ..........– terapia pedagogiczna;
• .........– terapia logopedyczna;
• ..........- terapia pedagogiczna;
• .........– terapia pedagogiczna, korektywa.
W II semestrze .......nie uczęszczał na zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz terapii pedagogicznej. Rodzice zrezygnowali z zajęć.
Uczniowie uczęszczali na prowadzone przeze mnie zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze wdrażające do pisania egzaminu ósmoklasisty, na których wyjaśniałam niezrozumiałe zagadnienia, utrwalaliśmy przerobiony materiał
i przygotowywałam uczniów do sprawdzianów. Uczniowie brali udział także w zajęciach wyrównawczych prowadzonych przez nauczycieli przedmiotowych m.in. z języka angielskiego, matematyki.
Systematycznie prowadziłam dokumentację dotyczącą dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Aby poszerzać swoją wiedzę uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, zarówno na zewnątrz, jak i w ramach WDN. W pracy nauczyciela wspomagającego posługiwałam się: książkami, kartami pracy, testami przydatnymi w działaniach dydaktycznych i terapeutycznych. Wiele interesujących wiadomości uzyskałam korzystając z edukacyjnych portali internetowych, na których mogłam wyszukiwać wartościowe informacje oraz dzielić się doświadczeniami z nauczycielami i rodzicami.
W przypadku, gdy zachowania jakiegoś ucznia powodowały moje obawy, nawiązywałam kontakt z wychowawcą klasy, a następnie wraz z nim podejmowaliśmy kroki zmierzające do zdiagnozowania oraz rozwiązywania sytuacji problemowych. Najczęściej pojawiającymi się problemami z którymi miałam do czynienia były: agresja lub zbyt duża nieśmiałość i wycofywanie się z kontaktów społecznych, bardzo niskie zaangażowanie uczniów na forum klasy, trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych oraz problemy dydaktyczne.
Wspólnie z wychowawcą klasy systematycznie uczestniczyłam w zebraniach z rodzicami i indywidualnych spotkaniach, w czasie których informowałyśmy o postępach i zachowaniu uczniów na bieżąco.
W trakcie drugiego semestru uczestniczyłam w wycieczkach szkolnych klasy V do kina na film „Karol, który został świętym”, „Czarownica” i „Przygody małpki Sai”. Brałam udział w ważnych wydarzeniach klasowych i szkolnych: pierwszy dzień wiosny – konkurs szkolny „Mam Talent”, tydzień czytania, apele szkolne, kolorowe urodziny miesiąca, Festyn Rodzinny, Dzień Sportu.
W przyszłym roku szkolnym w swojej pracy z nowymi uczniami zamierzam kłaść większy nacisk na integrację zespołu klasowego, samodzielną pracę uczniów na lekcji oraz mobilizować uczniów do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.