X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45334
Przesłano:

Plan pracy nauczyciela wspomagającego na rok szkolny

Plan pracy nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w klasie ......
na rok szkolny .........

Pod moją opieką jest 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Z powodu specyficznych trudności w uczeniu się i wolniejszego tempa pracy uczniowie ci wymagają zróżnicowanej pomocy w trakcie trwania zajęć lekcyjnych. W porozumieniu z wychowawcą klasy p. ...... będę, w zależności od potrzeb i zgodnie z zaleceniami PPP dostosowywać treści programowe i metody pracy do możliwości uczniów.
Wszystkie dzieci realizują program nauczania (dostosowany do ich możliwości psychofizycznych), zgodny z podstawą programową dla klasy....., ten sam co pozostali uczniowie w klasie. Filip ze względu na ...... podczas nauki będzie wspomagany podręcznikami do szkoły specjalnej.

Moja praca w szkole to:
• praca z uczniem wymagającym wsparcia (nauczanie wspomagające)
• monitorowanie nauki i terapii uczniów z orzeczeniami PPP (realizacja zaleceń, systematyczna praca z uczniami wymagającymi wsparcia oraz szczególnej pomocy, konsultacje z innymi nauczycielami i specjalistami)
• zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci z orzeczeniami PPP
• z klasy ......
• udział w komisjach i zespołach działających na terenie szkoły
• opieka nad Samorządem Uczniowskim klas 4 – 6
• konkursy samorządowe
• koło wolontariatu

Moja praca w klasie ...... obejmuje :
1. Współpraca z wychowawcą klasy:
- zapoznanie z orzeczeniami PPP;
- prowadzenie działań integracyjnych;
- wspólne rozstrzyganie problemów wychowawczych w klasie;
- wspólne dostosowywanie wymagań edukacyjnych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
- ustalenie kryterium ocen.
2. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie:
- omówienie orzeczeń PPP;
- wspólne dopasowanie treści programowych i metod pracy do indywidualnych możliwości uczniów;
- wspólne układanie testów sprawdzających zgodnych z treścią programową ale o mniejszym stopniu trudności.
3. Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i udzielanie koniecznej pomocy uczniom z dysfunkcjami:
- pomoc w poruszaniu się po szkole;
- pomoc przy czynnościach samoobsługowych;
- pomoc przy czynnościach manualnych;
- kierowanie uwagi na temat lekcji;
- pomoc w rozumieniu poleceń, powtórzenie polecenia, ponowne przeczytanie tekstu, zaznaczenie w podręczniku najważniejszych informacji itp.
- kontrola i kierowanie praca na lekcji;
- dostosowanie wymagań dydaktycznych do możliwości poszczególnych uczniów;
- motywowanie do pracy;
- uwzględnienie męczliwości i wolnego tempa pracy.
4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami:
- omówienie orzeczeń PPP;
- kierowanie na terapie do specjalistów.
5. Stała współpraca z rodzicami
- informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach i jego postępach;
- udział w zebraniach;
- udzielanie wskazówek dotyczących pomocy przy odrabianiu pracy w domu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.