X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45317
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna "Mój organizm - jak on działa?"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

MÓJ ORGANIZM - JAK ON DZIAŁA ?
- zajęcia rozwijające umiejętności biologiczne w klasie 7

Autor: Irmina Korszeń

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej

Data wprowadzenia: 01.10.2020 r.
Data zakończenia: 31.05. 2021 r.

I. WSTĘP:
Ze względu na znaczne zróżnicowanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań młodzieży, nauczanie zorganizowane w systemie klasowo-lekcyjnym nie zawsze jest w stanie optymalnie wykorzystać możliwości ucznia. Zawsze jest grupa uczniów, którym nie wystarcza wiedza zdobyta w czasie lekcji, takich, którzy mają głód wiedzy, własne pasje, potrzebę działania, czasem w wąskiej dziedzinie. Jedną z możliwości zaspokojenia takich potrzeb jest rozwijanie własnych zainteresowań w grupie mniejszej niż klasa, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nadrzędnym celem zajęć jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań biologicznych wśród uczniów, którzy pogłębiają wiedzę biologiczną oraz kształcą postawy kreatywnych badaczy.
Zdrowie jest ogromną wartością każdego człowieka. Innowacja pedagogiczna „Mój organizm – jak on działa?”pozwala pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizmu ludzkiego, zachowań prozdrowotnych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Realizowane treści są skorelowane z treściami programowymi biologii w klasie VII.
Pogłębianie wiedzy biologicznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje możliwość rozbudzenia zainteresowań, kształtowania umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów.
Realizacja zajęć jest ukierunkowana na rozwój zainteresowań poznawczych uczniów.

II. CELE OGÓLNE

• rozbudzanie i pogłębianie motywacji uczniów do systematycznej i aktywnej nauki biologii w celu osiągania lepszych wyników w nauce,
• wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce,
• kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak: umiejętność planowania własnej pracy, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów badawczych i dokonywania samooceny;

III. CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń:
• utrwala treści zawarte w podstawie programowej dotyczące anatomii i fizjologii człowieka,
• potrafi wyjaśnić obserwowane zjawiska (np. łaskotki, ziewanie, marszczenie się palców w kąpieli, drętwienie nogi, szumy uszne, starzenie się) lub wydawane odgłosy (np. bekanie, burczenie w brzuchu, czkawka, kichanie, „puszczanie bąków”),
• zna zasady udzielania pierwszej pomocy; potrafi jej udzielić,
• wykazuje związek między budową, a funkcjonowaniem poszczególnych układów narządów,
• wykazuje związek między środowiskiem, a funkcjonowaniem organizmu,
• zna objawy często występujących chorób oraz sposoby zapobiegania im,
• wyszukuje i prezentuje ćwiczenia zapobiegające deformacjom układu kostnego,
• planuje i przeprowadza obserwacje i doświadczenia; formułuje wnioski,
• na podstawie opisu wykonuje doświadczenia,
• odkrywa swoje indywidualne zdolności i predyspozycje do szybszego przyswajania wiedzy poprzez wykorzystanie prezentacji multimedialnych, filmów,
• potrafi świadomie korzystać z przekazów medialnych i różnych źródeł informacji.

IV. ZAKRES

Innowacja o charakterze programowo-organizacyjnym ( poszerzenie wiedzy biologicznej o nowe treści programowe) skierowana jest do uczniów klas VII a i VII b chcących pogłębiać wiedzę biologiczną. Realizowana będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych, nie obciąży budżetu szkoły, a osobą realizującą będzie nauczyciel biologii. Okres realizacji innowacji od 01.10.2020 r. do 30.05.2020 r. w wymiarze 1 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2020/2021.
Wiedzę biologiczną uczniowie będą mogli przyswajać również poprzez nowe technologie. W celach szkoleniowych zostanie stworzona przez nauczyciela prowadzącego strona internetowa,
na której będą umieszczane informacje dotyczące ciała człowieka,ciekawostki, filmy instruktażowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

V. SPOSÓB REALIZACJI- METODY I FORMY REALIZACJI

Przy realizacji innowacji pedagogicznej obok metod podających (pogadanka, prelekcja) dominować będą metody i techniki aktywizujące:
-praca w grupach,
-praca w parach
-burza mózgów,
-metoda projektów,
-prezentacja multimedialna
-metaplan,
-dyskusja,
-gry i konkursy dydaktyczne,
-technika niedokończonych zdań,
Główną metodą będzie ukierunkowanie uczniów na samodzielne myślenie, dzięki któremu nabędą oni umiejętność szukania i wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. Podstawową zasadą wszystkich zajęć z uczniami jest utrwalanie zdobytej wiedzy, jej rozszerzanie i pogłębianie, a także integrowanie treści teoretycznych oraz wiedzy z działaniem praktycznym uczniów. Wykorzystywane również będą technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).
Środki dydaktyczne
- model ciała człowieka
- karty pracy
-plansze
-atlasy ciała człowieka
-książki
- komputer/tablica interaktywna z dostępem do internetu

VI. TREŚCI OGÓLNE

1. Budowa i fizjologia człowieka.
2. Pierwsza pomoc.
3. Zagrożenia zdrowia i życia.
4. Najczęściej występujące choroby.
5. Zdrowy styl życia.

VII. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Osiągnięcia w zakresie wiedzy i umiejętności są uzależnione od wielu czynników, takich jak: indywidualne predyspozycje ucznia, jego zdolności i zainteresowania, atrakcyjność zajęć, dobór metod nauczania.
Spodziewane efekty głównie będą dotyczyć:
-Wzrostu kompetencji oraz poszerzenie wiedzy biologicznej poprzez utrwalenie treści zawartych w podstawie programowej dotyczące anatomii i fizjologii człowieka,
-Znajomości różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych,
-Znajomości metodyki badań biologicznych,
-Poszukiwania, wykorzystywania i tworzenia informacji,
-Rozumienia i argumentacji, formułowania wniosków.

VIII. EWALUACJA

•W czasie trwania innowacji ewaluacja będzie polegać głównie na obserwacji zachowania i analizie ustnych wypowiedzi uczestników podczas zajęć, udział w konkursach, zaangażowanie i aktywność w czasie pracy.
•Informacje zwrotne pozyskane od uczniów i rodziców.
•Monitorowanie stopnia przyswojenia wiedzy, nabywania nowych umiejętności, zainteresowania uczniów, skuteczności stosowanych technik pracy.
IX. KORZYŚCI WDROŻENIA INNOWACJI

Dla uczniów:
- pogłębianie wiedzy biologicznej posłuży ogólnemu rozwojowi ucznia, da mu możliwość rozbudzenia własnych zainteresowań, kształtowania umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów.
- rozwój pamięci, koncentracji,cierpliwości,determinacji i samodyscypliny
- nauczą się wykorzystywać nowe technologie do nauki
- zyskają pozytywne doświadczenia bycia w grupie i wspólnego działania

Dla nauczyciela:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy
- zwiększenie doświadczenia zawodowego
- analiza wpływu stosowanych metod na poszczególnych uczniów
- popularyzacja własnej pasji jaką jest biologia oraz zdrowy styl życia

Dla szkoły:
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
- umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań
- uatrakcyjnienie tradycyjnych metod pracy
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły oraz jej promocja w środowisku lokalnym

X. PODSUMOWANIE
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z lekcji dodatkowych biologii.

Bibliografia:

E. Jastrzebska, E. Kłos, W.Kofta, E. Pyłka- Gutowska „Poradnik nauczyciela Biologia 7, Scenariusze lekcji, odpowiedzi do zadań, wskazówki metodyczne” WSiP 2017
P. Abrahams „Atlas anatomiczny. Ciało człowieka: budowa i funkcjonowanie”2014
Podstawa programowa kształcenia ogólnego
Zasoby strony internetowej dotyczące innowacji pedagogicznej ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000999 , ORE https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/wydzial-innowacji-i-rozwoju/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.