X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45258
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej, klasa 4

Plan pracy
wychowawczo – profilaktycznej
klasy IV
Szkoły Podstawowej w Milanowie

Opracowanie: Monika Kalisz

Rok szkolny 2020/2021

Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów

Zespół klasowy klasy 4 składa się z 13 osób - 6 dziewczynek i 7 chłopców. Wśród dzieci jest czworo dojeżdżających i korzystających ze świetlicy szkolnej.
Z wywiadu przeprowadzonego z poprzednim wychowawcą dzieci oraz pedagogiem szkolnym wynika, że:
 w zespole klasowym nie ma uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 troje dzieci posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 dzieci prezentują bardzo zróżnicowany poziom dydaktyczny,
 występują częste konflikty między uczniami,
 jest to grupa mało zintegrowana i stwarzająca problemy wychowawcze.

Szczegółowe zadania wychowawcze i profilaktyczne

1. Zagadnienia z obszaru uzależnień, w tym behawioralnych,
2. Działania z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy,
3. Bazowanie na sprawnej i dobrze zorganizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów w formie zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych oraz korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych,
4. Aktywny udział w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w świętach szkolnych, wydarzeniach o charakterze lokalnym, dbanie o pamięć historyczną,
5. Tworzenie poczucia wspólnoty, wzmacnianie więzi ze szkołą i społecznością lokalną,
6. Udział uczniów w konkursach, wycieczkach, imprezach pozwalających na zdobywanie nowej wiedzy, doświadczeń, nawiązywania nowych relacji,
7. Promocja zdrowia, zasady właściwego odżywiania się,
8. Rozpowszechnienie działań o charakterze wolontariatu,
9. Troska o prawidłową realizację obowiązku szkolnego, włączanie rodziców do współpracy, angażowanie w pracą na rzecz społeczności szkolnej,
10. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, np. GOPS, Policja, Straż pożarna,
11. Uczenie właściwych reakcji na potrzeby drugiego człowieka, postrzeganie siebie, kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami,
12. Kompensowanie deficytów rozwojowych,
13. Uczniowie poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły,
14. Dzieci zapoznają się z zawodami istniejącymi na lokalnym rynku pracy – uczniowie opowiedzą o zawodach swoich rodziców oraz jakie czynności wykonuje osoba reprezentująca dany zawód, jakie są wymagania – wycieczka do pobliskiego zakładu pracy (do wyboru: huta szkła, gospodarstwo ogrodnicze, fabryka kabli lub piekarnia – jeśli będzie to możliwe w zależności od stanu epidemiologicznego.
15. Promocja zdrowia psychicznego.

HARMONOGRAM PRACY

Tematyka godziny wychowawczej Cele wychowawcze Sposób realizacji

Wrzesień
1. Zasady bezpiecznego i właściwego zachowania w szkole.
• przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w szkole ( na przerwie, na boisku, w świetlicy)
• zasady bezpiecznego zachowania w czasie pandemii Covid-19
• praca w grupach: uczniowie formułują zasady bezpiecznego i właściwego zachowania w szkole
• podsumowanie pracy w grupach- pogadanka na temat właściwego zachowania w szkole na lekcjach i na przerwach.
2. Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania
• zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia,
• poznanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
• Poznanie punktowego systemu oceniania zachowania
• praca w grupach - analiza Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
3. Wybór samorządu klasowego.
• działalność i praca samorządu klasowego,
• określenie obowiązków samorządu klasowego,
• przedstawienie kandydatur i głosowanie nad ich wyborem.
4. Dzień Chłopca w naszej klasie.
• integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę.
• dziewczęta przygotowują dla chłopców konkursy, quizy i niespodzianki.

Październik
1.Jakim zespołem jesteśmy, jakim powinniśmy być? – wskazówki na przyszłość.
• poznanie siebie,
• zrozumienie czym są wartości,
• wspólne ustalenie zasad pracy grupowej,
• kontrakt klasowy
2. Jak leczyć rany duszy...
• kształtowanie odporności na trudne sytuacje i zranienia emocjonalne
• scenki sytuacyjne – jak reagować na różne sytuacje,
3. Co to znaczy zachowywać się kulturalnie?
• nauka kulturalnego zachowania się w szkole, na lekcjach, na przerwach, w miejscu zamieszkania, w środkach komunikacji publicznej, na wycieczkach szkolnych, w teatrze, kinie.
• pogadanka na temat na temat kulturalnego zachowania,
• sporządzenie listy pozytywnych i negatywnych zachowań w miejscach publicznych – praca w grupach.
4.Pamięć o zmarłych
• miejsca pamięci o bliskich
• budowanie więzi z rodziną
• „wywiad’ z dziadkiem/ babcią
• Jak zachowujemy się na cmentarzu,
• Halloween czy Dzień Wszystkich Świętych?

Listopad
1. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
• kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny,
• kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji narodowo-wyzwoleńczej.
• przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
• sporządzenie notatki na gazetkę klasową.
2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
• Uczenie dzieci pozytywnego myślenia,
• Budowanie postawy optymizmu poprzez przełamywanie negatywnych schematów wyjaśniania przyczyn różnych życiowych zdarzeń.
• Wykonanie Pamiętnika Dobrych Chwil,
3. Jak można hodować pozytywne myśli...
• Poznanie siebie i swojego poziomu optymizmu,
• Rozwijanie kreatywności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
• Zabawa: Optymista i pesymista,
• Nasionka myśli: co z nich może wyrosnąć?
4. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń
• kształtowanie poczucia przynależności do grupy,
• integracja grupy,
• uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi z innymi, przynależności do grupy, okazywania sobie przyjaźni i wzajemnego wsparcia.
• Zabawa Zagubione kwadraty,
• Opowiadanie „Prezenty”

Grudzień
1. Przyjaźń –c.d.
• rozwijanie umiejętności społecznych: nawiązywania i utrzymywania przyjaznych relacji z innymi, współpracy i porozumiewania się,
• kształtowanie postaw szacunku i docenienia różnorodności oraz odmienności,
• Jak przekonania wpływają na przyjaźń?- pogadanka, rozmowa kierowana,
• Zabawa z kocem „Kurtyna”,
2. Kreatywność – ucz się całe życie
• rozwijanie kreatywności, pracowitości i umiejętności uczenia się,
• budzenie ciekawości, chęci poznawania świata,
• kształtowanie postawy otwartości na to, co nowe.
• „Podróż do wnętrza mózgu”
• Sposoby zmiany przekonań – Maruda i Entuzjasta,
• Sporządzenie mapy myśli – NAUKA,
3.Kreatywność – odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty
• Budowanie prawidłowej samooceny poprzez rozpoznawanie swoich mocnych stron i talentów,
• Poznawanie swoich talentów i zdolności
• Jaki zawód do mnie pasuje?
• Uważne patrzenie – słoik z wodą barwioną atramentem,
• Rozpoznawanie zapachów,
• Uważne smakowanie,
• Uważne dotykanie,
• Uważne słuchanie
4. Wigilia klasowa.
• wdrażanie do działalności zespołowej,
• wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z realizacji podjętych działań,
• budzenie szacunku do tradycji ludowych i rodzinnego świętowania. • wyznaczenie uczniów odpowiedzialnych za organizację i przebieg spotkania,
• pogadanka na temat zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
• wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.

Styczeń
1.Wytrwałość - nie poddawaj się
• Rozwijanie odporności na stres
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażkami, kłopotami.
• Wędrówka – rozmowa w kręgu,
• Słoneczne cele – wykonanie plakatu,
• Sposoby zmiany przekonań.
2. Sukces w życiu to bieg na długi dystans
• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
• Radzenie sobie ze zniechęceniem, frustracją, trudnościami.
• Opowiadanie Złoty kluczyk – rozmowa na jego temat,
• Wykonanie kluczyka – symbolu różnych rozwiązań
• Konferencja naukowa na temat błędów ludzkich.
3. Wystawianie ocen z zachowania.
• podejmowanie prób samooceny i oceny innych,
• dostrzeganie potrzeb innych ludzi.
• uczeń wystawia sobie swoją propozycję oceny z zachowania,
• analiza ocen z zachowania na forum klasy.
4. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii?
• ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego czasu,
• pobudzenie własnej aktywności uczniów w tej dziedzinie,
• zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii.
• wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego czasu i rola rodziny w wypoczynku dziecka,
• pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii.

Luty
1. Z kulturą na ty.
• kształtowanie świadomości społecznej i prawidłowego dorastania w kulturze osobistej jako własnej wizytówki.
• pogadanka na temat kulturalnego zachowania w miejscu zamieszkania: język, dbałość o porządek, mienie społeczne, pomaganie potrzebującym.
2. Kim jestem?
• porządkowanie swojego wnętrza i przeżywanie życia w sposób piękny, wartościowy i odpowiedzialny.
• Innowacyjne spojrzenie na siebie
• pogadanka na temat wewnętrznego bogactwa i złożoności człowieka.

Marzec
1. Dbaj o zdrowie.
• Poszerzenie wiedzy na temat znaczenia zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej dla dobrego funkcjonowania i samopoczucia
• Sportowcy – opowiadanie
• Reklama dla zdrowia
2. Ćwicz codziennie, to poprawia samopoczucie.
• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za utrzymanie zdrowia i sprawności fizycznej,
• Budowanie postaw prozdrowotnych
• Skarby natury – prezentacja owoców i warzyw,
• Woda – źródło życia –prezentacja multimedialna
3. Szkoła moim drugim domem.
• budzenie szacunku do nauczycieli, kształtowanie poszanowania własności materialnych szkoły,
• kształtowanie postawy współodpowiedzialności za życie i wizerunek szkoły.
• swobodne wypowiedzi pisemne dzieci na temat ,,Moja szkoła”.
• Wady i zalety uczęszczania do szkoły widziane oczami uczniów.
4. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia
• kształtowanie odpowiedzialności za wypowiadane słowa,
• rozwijanie umiejętności odróżniania prawdy od kłamstwa
• Reklama przedmiotu – praca w grupach,
• Kłamstwo ma krótkie nogi – analiza tekstu

Kwiecień
1. Szczerość – c.d.
• Kształtowanie postawy szczerości i uczciwości wobec siebie i innych
• Kształtowanie postawy niezgody na krzywdzenie innych.
• Bajka „Trzy sita”
2. Obrzędy wielkanocne.
• pielęgnowanie szacunku dla tradycji i kultywowania obrzędów polskich,
• kształtowanie poczucia silnej więzi rodzinnej, potrzeby kontynuowania tradycji rodzinnych jako świadectwa historii rodziny, jak również części tradycji narodowej.
• uczniowie opowiadają o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych.
3. Dzień Ziemi - 22 kwietnia
• uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, na jej dewastację.
• Plakaty na Dzień Ziemi

Maj
1. Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja - pogadanka.
• zainteresowanie uczniów przemianami zachodzącymi w kraju i w świecie,
• uczestniczenie w uroczystościach związanych z zachowaniem tradycji i kultury kraju.
• przygotowanie i odczytanie przez uczniów referatu pt. ,,Uchwalenie Konstytucji 3 Maja",
• udział w akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać
• Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie i innych,
• Rozwijanie umiejętności niesienia pomocy i wczuwania się w sytuację innych osób.
• Zabawa ruchowa „Koło ratunkowe”,
• Sztuka życzliwości,
• Jak się dziś czujesz? – zabawa integrująca
3.Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka
• Rozwijanie umiejętności dostrzegania dobra i szczęścia w codziennym życiu,
• Nauka odczuwania oraz okazywania wdzięczności
• Za co jestem wdzięczny?
• Wdzięczne serce – Dzień Matki
4. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka
• Wskazanie sposobów wyrażania wdzięczności,
• Odkrywanie wpływu wdzięczności na swoje przekonania i poczucie szczęścia
• Zażywanie witaminy W – Wdzięczność przez podziękowania,
• Analiza listów dzieci z podziękowaniami.

Czerwiec
1. Wystawianie ocen z zachowania.
• współudział uczniów w ocenie,
• sposoby zespołowego rozwiązywania konfliktów.
• każdy uczeń podaje propozycję swojej oceny z zachowania,
• analiza ocen z zachowania na forum klasy.
2. Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie.
• znajomość znaków i sygnałów drogowych,
• zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania wakacji,
• zapoznanie dzieci z bezpiecznymi i przyjemnymi zabawami,
• pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji
,,Jak bezpiecznie spędzić wakacje"
3. Podsumowanie całorocznej pracy i zadań.
• zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce i w zachowaniu.
• uczniowie wypełniają ankietę - ,,Jakie były moje sukcesy a jakie porażki w tym roku szkolnym",
• opracowanie zestawienia wyników w nauce.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 1. Zapobieganie trudnościom w nauce, konfliktom i łagodzenie ich.
2. Włączanie rodziców w życie klasy, szkoły.
3. Poznanie problemów rodzinnych uczniów.
4. Informowanie o potrzebach szkolnych uczniów.
5. Popularyzowanie wśród rodziców wiedzy z zakresu potrzeb psychicznych dziecka.
6. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczo -profilaktycznym klasy.
• zebrania z rodzicami,
• kontakty indywidualne
• korespondencja przez dziennik elektroniczny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.