X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45111
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr inż. Anna Pajdak
Nauczany przedmiot: chemia, filozofia
Czas trwania stażu: 01.09.2019r.- 31.05.2022r.
Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich
Dyrektor szkoły: mgr Tomasz Błauciak

Plan rozwoju zawodowego skonstruowałam w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) - §8 ust. 3. Opracowany przeze mnie plan traktuję jako otwarty dokument, który będzie podlegał modyfikacji w czasie trwania stażu.
Po analizie przepisów prawa oświatowego, zapoznaniu się z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz po analizie potrzeb szkoły i lokalnego środowiska oraz potrzeb dotyczących własnych umiejętności wyznaczam sobie następujące cele (§8 ust. 1):
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§8 ust. 3 pkt 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
Oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;

Zadanie do realizacji

Formy realizacji

Termin realizacji

Formy udokumentowania

Diagnozowanie możliwości ucznia.
Badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące na wejściu i wyjściu.

Komunikowanie wyników sprawdzania.
Wrzesień, maj każdego roku

Po każdym sprawdzeniu wyników
Przykładowe testy, diagnozy, sprawdziany
Indywidualizacja procesów dydaktycznych.
Dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych, realizacja projektu z zajęć rozwijających.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów słabych; dodatkowe materiały pozwalające na opanowanie materiału, krzyżówki, puzzle itp.
Według potrzeb,
luty 2020r.

Według potrzeb
Dziennik zajęć z realizacji projektu edukacyjnego

Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
Prowadzenie zajęć praktycznych z chemii, wykonywanie pokazowych doświadczeń chemicznych oraz umożliwienie uczniom wykonywanie samodzielnie eksperymentów.
Okres stażu
Konspekty, notatki, sprawozdania uczniów z udziału w zajęciach laboratoryjnych, zdjęcia doświadczeń
Stosowanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych metod pracy
Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod: burza mózgów, dyskusja panelowa, metoda projektu, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne

Przygotowywanie ciekawych materiałów dydaktycznych, korzystanie z artykułów i publikacji naukowych
Okres stażu

Przykłady opracowanych materiałów

Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, Dysku Google, Facebook, itp.

Tworzenie filmów, animacji, krzyżówek, puzzli
Korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, tabletów, smartfonów

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e – booków, chmury itp.
Okres stażu
Prezentacje multimedialne

Umieszczanie
materiałów na stronie szkoły

§8 ust. 3 pkt 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Zadanie do realizacji

Formy realizacji

Termin realizacji

Formy udokumentowania

Praca w zespole nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (chemia)
Udział w pracach zespołu podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych.
Okres stażu
Scenariusze, sprawozdania, notatka
Praca w zespole nauczycieli przedmiotów humanistycznych (filozofia)
Przygotowywanie konkursów, imprez szkolnych, pisanie sprawozdań, współpraca przy doborze podręcznika.
2019/2020r
Scenariusze, sprawozdania, notatka
Praca w zespole wychowawców klas trzecich – przewodniczenie.
Opracowanie programu wychowawczego, współorganizacja studniówki, wymiana doświadczeniami i wspomaganie radami.
2019/2020r
Bieżąca dokumentacja, sprawozdanie
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Pomoc w opracowaniu dokumentacji,
prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę, 
opracowanie projektu oceny dorobku nauczyciela za okres stażu

2019/2020r

Raz w miesiącu

Maj 2020r
/ Wrzesień 2019r.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Udział w lekcjach otwartych.
Umożliwienie obserwacji i prowadzenie zajęć praktykantom oraz student
Okres stażu
Notatki
Prowadzenie lekcji otwartych
Prowadzenie lekcji otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych

3 razy w okresie stażu

Konspekty lekcji
Prowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli pt. „Stres w pracy nauczyciela”
2020/2021r
Notatki, prezentacja, karty pracy
Udostępnianie nauczycielom efektów swojej pracy.
Opracowania i udostępnienia do wykorzystania scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy z uroczystości szkolnych
Publikowania materiałów edukacyjnych i metodycznych w Internecie (plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji zadań).
W okresie stażu
Notatki, zaświadczenia.

§8 ust. 3 pkt 3 poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do realizacji
Formy realizacji/ przewidywane efekty
Termin
Formy udokumentowania/ uwagi
Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym, doskonalenie warsztatu pracy
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne, np. wydawnictwa, OKE, udział w konferencjach metodycznych
Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, materiały szkoleniowe,
zaświadczenia, certyfikaty

Organizacja konkursów
Zorganizowanie w szkole Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”

Luty 2020/21/22

Dyplomy, zaświadczenia, zdjęcia
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
Przygotowanie uczniów do udziału w „Dolnośląskim Konkursie Drużynowym z Chemii” organizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej.
Październik 2020/21/22
Dyplomy, zdjęcia, zaświadczenia
Prowadzenie zajęć rozwijających z chemii w ramach projektu edukacyjnego finansowanego z Unii Europejskiej.
Prowadzenie zajęć rozwijających dla uczniów zainteresowanych chemią, umożliwienie projektowania doświadczeń chemicznych.
Luty-czerwiec 2020r.
Dziennik zajęć, zdjęcia, artykuł na stronie szkoły.
Prowadzenie Koła chemicznego
Prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych, w ramach którego uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu chemii
W okresie stażu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie zajęć wyrównawczych
W ramach zajęć uczniowie będą mogli nadrabiać zaległości spowodowane nieobecnością oraz zrozumieć materiał, który sprawia im trudności.
W okresie stażu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych, notatki
Organizowanie wycieczek edukacyjnych
Organizacja wycieczki do Zakładów Chemicznych w Brzegu dla uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym.
Kwiecień 2021
Karta wycieczki, zdjęcia, artykuł na stronie szkoły
Udział z uczniami w akcjach charytatywnych
Współorganizacja i udział wraz z uczniami w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły, m.in. Mini WOŚP.
Styczeń 2020/21/22

Organizacja imprez szkolnych
Organizacja imprez szkolnych w ramach planu pracy szkoły, m.in. apele, kiermasze.
W okresie stażu.
Scenariusze, konspekty, zdjęcia, artykułu na stronie szkoły.

§8 ust. 3 pkt 4 Realizacja co najmniej dwóch z następujących zadań:

§8 ust. 3 pkt 4a) Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, szczególnie na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Formy udokumentowania
Dostosowanie programu pracy z uczniem z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
Cały okres stażu.
(w razie potrzeby)
Program.
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu koła chemicznego.
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

Wrzesień 2019 r.

Program.

Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu zajęć rozwijających z chemii
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

styczeń 2020 r.

Program.

Opracowanie i wdrożenie na zajęciach z wychowawcą programu „Stop cyberprzemocy”.
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

W okresie stażu
Program, karty pracy
Opracowanie i wdrożenie innowacji „Lekcja bez telefonu – czy grozi nam fonoholizm ?”
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania innowacji programowej oraz merytoryczne opracowanie jej treści. Celem innowacji będzie uświadomienie uczniom skutków nadmiernego korzystania z telefonu oraz całkowite zaprzestanie korzystania z telefonu na wybranych lekcjach oraz przerwach.

W okresie stażu
Program, ankiety, karty pracy, zdjęcia.

§8 ust. 3 pkt 4 b) Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela - doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu pani mgr Anny Roman
Pomoc w opracowaniu dokumentacji, wsparcie w sytuacjach problematycznych, omawianie lekcji obserwowanych w celu dokonywania ewaluacji pracy, prowadzenie lekcji w obecności nauczyciela stażysty, w szczególności tych z wykorzystanie nowoczesnych metod pracy,
opracowanie projektu oceny dorobku nauczyciela za okres stażu

2019/2020
( oraz cały okres stażu w razie potrzeby)

maj 2020 r

Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu nauczycieli wychowawców klas trzecich
Opracowanie programu wychowawczego, współorganizacja studniówki,
opracowanie sprawozdania z wykonanych zadań
2019/2020r
Bieżąca dokumentacja, sprawozdanie
Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE
w zakresie egzaminu maturalnego.

Ukończenie szkolenia w zakresie pełnienia funkcji egzaminatora.
Realizacja zadań członka zespołu egzaminacyjnego.

W okresie stażu
Wg harmonogramu OKE
Uzyskanie certyfikatu egzaminatora

§8 ust. 3 pkt 4 c) Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,

Opracowała:
mgr inż. Anna Pajdak

Zatwierdzam do realizacji

...................................... ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.