X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45105
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (1.09.2017 – 31.05.2020)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:

Cel główny: uzyskanie stopnia wanadu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
1. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innego nauczyciela i omawianie ich.
3. Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego.
4. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
5. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH (§ 7 ust.2 pkt. 1)
Lp. zadania Sposób realizacji Terminy realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego  Analiza przepisów prawa oświatowego: Rozporządzenia MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
 Karty Nauczyciela
 Ustawy o systemie oświaty
 Dokumentacji prawa wewnątrzprzedszkolnego (regulaminy i procedury)
 Śledzenie strony internetowej MEN
 Udział w Radach Pedagogicznych podejmujących ten temat
Cały okres stażu  ksera aktów prawnych
 wydruk istotnych informacji ze stron internetowych
 notatki własne
 protokoły
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu  złożenie wniosku do Dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu
 opracowanie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2017  wniosek o rozpoczęcie stażu
 plan rozwoju zawodoego
3. Współpraca z opiekunem stażu  ustalenie zasad współpracy
 analiza planu rozwoju zawodowego
 zawarcie kontraktu z przydzielonym opiekunem stażu
 hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
 prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć Wrzesień 2017

Cały okres stażu (wg harmonogramu)  wniosek o rozpoczęcie stażu
 plan rozwoju zawodowego
 kontrakt i harmonogram współpracy
 arkusze hospitacji, scenariusze prowadzonych zajęć
 scenariusze, arkusze hospitacji (omówienie zajęć)
4. Aktywne uczestnictwo w WDN  udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego, zajęciach otwartych innych nauczycieli, radach pedagogicznych Cały okres stażu  notatki z form doskonalenia zawodowego
 zaświadczenia
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego  udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje Cały okres stażu  zaświadczenia
 notatki
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy  gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych
 czytanie czasopism pedagogicznych
 czytanie literatury pedagogicznej,
 tworzenie dekoracji przedszkolnej
 stosowanie aktywnych metod nauczania w procesie dydaktycznym Cały okres stażu  materiały, pomoce dydaktyczne
 scenariusze
 wykaz przeczytanych lektur
 notatki
 zdjęcia
 dekoracje
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej  wpisy w dzienniku i kartach obserwacji
 plany pracy
 plan współpracy z rodzicami Cały okres stażu  dziennik zajęć
 karty obserwacji
 plany pracy
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego  uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy
 opis realizacji planu rozwoju zawodowego
 dokonanie samooceny, pisemne podsumowanie całości pracy w sprawozdaniu Maj 2020  teczka dorobku zawodowego nauczyciela
 sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH (§ 7 ust.2 pkt. 2)
Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców  obserwacja, rozmowy z dziećmi
 zebrania z rodzicami
 indywidualne konsultacje z rodzicami
 zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci Cały okres stażu  arkusze obserwacji
 listy obecności z zebrań
 scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych oraz uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych  pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji
 udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem
 praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami
 pełnienie roli wychowawcy grupy Cały okres stażu  listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji
 kserokopie artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem  prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
• Itd. Cały okres stażu  wpisy w dzienniku zajęć
 scenariusze zajęć
 dokumentacja fotograficzna
 prace dzieci
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych, konkursów, imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Organizacja wycieczek  współorganizowanie uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola Cały okres stażu  dokumentacja fotograficzna
 scenariusze
5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola  współorganizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych
 angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów)
 angażowanie rodziców w przygotowanie kostiumów do uroczystości przedszkolnych Cały okres stażu  dokumentacja fotograficzna
 scenariusze
6. Promowanie placówki poprzez uczestnictwo w konkursach organizowanych na terenie Siemiatycz  przygotowywanie dzieci do konkursu plastycznego „Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja” organizowanego przez Siemiatycki Ośrodek Kultury
 przygotowywanie dzieci do Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Siemiatycki Ośrodek Kultury Cały okres stażu  dokumentacja fotograficzna
 dyplomy i zaświadczenia z udziału w konkursach
7. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu  prowadzenie zajęć z języka angielskiego w grupie 3-latków
 prowadzenie zajęć plastycznych
 członek zespołu ds. ewaluacji
 współprowadzenie strony internetowej przedszkola Cały okres stażu  wpisy w dziennikach
 wpisy w dziennikach zajęć dodatkowych
 dokumentacja fotograficzna
 raporty z ewaluacji
 strona internetowa
8. Współpraca ze specjalistami  korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązania bieżących problemów Cały okres stażu  notatki
 arkusze obserwacji dzieci
9. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole  nawiązywanie współpracy z Biblioteką, Strażą Pożarną, Pogotowiem, Policją, Siemiatyckim Ośrkodkiem Kultury Cały okres stażu  dokumentacja fotograficzna

UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KONUNIKACYJNE (§ 7 ust.2 pkt. 3)
Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji Sposób dokumentowania
1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego  wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego Cały okres stażu  wydruki podstawowych aktów prawnych
2. Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej  przygotowywanie pomocy dydaktycznych, planów pracy, scenariuszy, zaproszeń, dekoracji, itd.
 dokumentowanie przebiegu stażu Cały okres stażu  pomoce dydaktyczne
 plany pracy
 scenariusze zajęć
 zaproszenia
 dekoracje
3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami  opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego
 zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych
 wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych Cały okres stażu  wydruki publikacji
4. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji i środków audiowizualnych  prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji: odtwarzacz płyt CD, laptop, telewizor, DVD Cały okres stażu  prezentacje multimedialne
5. Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego  dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu  dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRSU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRSEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ (§ 7 ust.2 pkt. 4)
Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji Sposoby dokumentowania
1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami  identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych
 praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieckiem zdolnym
 prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców Cały okres stażu  arkusze obserwacji dzieci
 wpisy w dzienniku
 scenariusze zajęć otwartych dla rodziców
2. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  rozwiązywanie zaistniałych problemów przy współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej Cały okres stażu  notatki
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców  zebrania dla rodziców – pogadanki dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych Cały okres stażu  listy obecności ze spotkań z rodzicami
4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki podczas szkoleń, warsztatów i konferencji  udział w wewnątrz- i zewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki
 wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami Cały okres stażu  notatki własne
 zaświadczenia z kursów
5. Tworzenie biblioteki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej  samokształcenie
 studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej, tworzenie notatek z przeczytanych pozycji
 śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki Cały okres stażu  wykaz lektur
 notatki

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ (§ 7 ust.2 pkt. 5)
Lp. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji Sposoby dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego  analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela: Karta Nauczyciela, odpowiednie Rozporządzenia MEN Cały okres stażu  ksero podstawowych aktów prawnych
2. Analiza dokumentacji przedszkolnej  analiza dokumentów przedszkolnych: Statut, Koncepcja Pracy Przedszkola, roczny Plan Pracy, Regulaminy, Programy Cały okres stażu  notatki własne
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zdań  uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy Cały okres stażu  wpisy w dzienniku

Data zatwierdzenia do realizacji

........................................ ........................................
(podpis i pieczęć dyrektora przedszkola) (data i podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.