X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4510
Przesłano:

Plan lekcji wychowawczych w klasie IV

Lp.
Data (proponowana)
Temat lekcji
Cele szczegółowe
Metody
1. 03.09.2004
Wspomnienia z wakacji
• uświadomienie uczniom, jak ważne jest poznawanie innych miejsc
• ukazanie potrzeby zapamiętywania i czerpania przyjemności nawet z najbliższego otoczenia
• zdobywanie doświadczeń życiowych
• dyskusja
• wspomnienia
2. 10.09.2004
Sprawy organizacyjne.
Omówienie tematów lekcji wychowawczych.
Samorząd klasowy.
3. 17.09.2004
Udział w akcji Sprzątanie Świata
• nadanie nowej jakości relacji; człowiek- środowisko
• traktowanie środowiska naturalnego jako wspólnego dobra całej ludzkości
• uczenie dbałości o czystość wokół nas
• zbieranie śmieci na ulicy Złotowskiej w Krajence
4. 24.09.2004
Savoir vivre na studniówce
• poznanie zasad savoir vivre obowiązujących na spotkaniach towarzyskich w miejscach publicznych
• uświadomienie potrzeb i celowości stosowania wspomnianych wyżej zasad
• wykształcenie umiejętności dostosowania formy zachowania do miejsca i sytuacji, w której uczeń się znalazł
• wyrobienie pozytywnych nawyków
• praca zespołowa
• dyskusja
• elementy dramy
5. 01.10.2004 Przedstawienie zmian w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07.09.2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów.
• Ukazanie zmian w analizowanym rozporządzeniu
• Wskazanie konieczności ciągłego analizowania nowych przepisów
• Rozwinięcie powiedzenia’ nieznajomość przepisów szkodzi’
• Wykład
• dyskusja
6. 08,15.10.2004
Czy egoizm to sposób na życie we współczesnym świecie?
• Uświadomienie uczniom, czym charakteryzuje się egoistyczna postawa i jakie konsekwencje za sobą niesie
• Kształcenie umiejętności samooceny i pracy nad własnymi słabymi stronami
• Kształcenie umiejętności działania w grupie i podejmowania wspólnych decyzji
• Uświadomienie uczniom, jak ważne jest zauważenie egoistycznych cech u siebie
• Kształcenie umiejętności prezentowania własnego zdania
• Praca w grupach
• Ocena współpracy
• List do siebie
• Analiza tekstów
• Tabela
• Schemat skojarzeniowy
7. 22.10.2004
Ja wobec wartości.
• Uświadomienie uczniom ważności wartości w ich życiu
• Ukazanie potrzeby dostrzegania wartości oraz ich pielęgnowania
• Dokonanie próby samookreślenia się – co jest dla mnie wartością
• Nauczenie uczniów dyskutowania o wartościach, dostrzegania wartości wspólnych, rozumienia naszej wartości, inności, odrębności
• Zachęcanie do współdziałania na bazie tych doświadczeń • Praca indywidualna
• Praca w grupie
• Dyskusja
• Pantomima
• Mini wykład
• autoprezentacja
8. 29.10.2004
Słowa a czyny – odpowiedzialność.
• Ukazanie znaczenia i wagi słowa w relacjach międzyludzkich
• Pokazanie potrzeby zgodności miedzy słowami a czynami oraz konsekwencji rozbieżności między nimi
• Uczenie odpowiedzialności za słowo
• Pantomima
• Meta plan
• Pogadanka
• Burza mózgów
• Dyskusja
• Ćwiczenia warsztatowe
9. 05.11.2004
Ogólne zasady Savoir vivre, które pomogą w życiu codziennym
• określenie celu ogólnych zasad savoir vivre, które pomogą w życiu codziennym
• określenie definicji ogólnych zasad savoir vivre, które pomogą w życiu codziennym
• określenie definicji pojęć; uśmiech, życzliwość, dyskrecja, lojalność, uprzejmość oraz błędy których należy unikać
• omówienie ogólnych zasad savoir vivre
• praca w grupach
• wspomagająca: słowna
10. 19.11.2004
Savoir vivre na co dzień.
• Uczeń zna i stosuje zasady savoir – vivre;
- chodzi prawą stroną chodnika, korytarza, schodów, nie przeszkadzając innym użytkownikom
- przepuszcza w wejściu kobiety (chłopak) i starszych
- potrafi właściwie powitać i przedstawić dowolną osobę w zależności od sytuacji
- zachowuje się uprzejmie w każdej sytuacji
• praca w grupach
• drama
• ćwiczenia
• wykład
11. 26.11.2004
Zasady savoir vivre przy stole.
• Zapoznanie uczniów jak prawidłowo jest nakryty stół
• W jakiej kolejności należy brać sztućce i co zrobić z serwetką, która jest na talerzu
• Co zrobić z niespodziewaną plamą na obrusie
• Z czego składa się podstawowa zastawa stołowa
• Przedstawienie, inscenizacja
• Omówienie
• Samodzielna praca
• Swobodne wypowiedzi
12. 03.12.2004
Zasady savoir vivre na spotkaniach towarzyskich
• poznanie zasad savoir vivre obowiązujących na spotkaniach towarzyskich w miejscach publicznych
• uświadomienie potrzeb i celowości stosowania wspomnianych wyżej zasad
• wykształcenie umiejętności dostosowania formy zachowania do miejsca i sytuacji, w której uczeń się znalazł
• wyrobienie pozytywnych nawyków
• praca zespołowa
• dyskusja
• elementy dramy
13. 10.12.2004
Wolny czas na co dzień i od święta.
• Wskazywanie i umotywowanie odpoczynku krótkiego i systematycznego
• Akcentowanie korzyści zdrowotnych i psychicznych z dłuższego, ale dobrze zorganizowanego wypoczynku
• Dyskusja
• Praca w grupach
14. 17.12.2004
Wigilia klasowa
• kształtowanie kultury zachowania i stroju właściwego dla danego typu spotkania
• kształtowanie właściwych postaw w kontaktach towarzyskich między chłopcami i dziewczętami
• odpowiedzialność każdego uczestnika za dobre przygotowanie i przebieg imprezy
• praca indywidualna i grupowa
15. 07.01.2005
Klasyfikacja semestralna ocen z zachowania
16. 14.01.2005
Sprawy organizacyjne związane ze studniówką
• uświadomienie uczniom przyjęcia na siebie odpowiedzialności za własne zachowania oraz godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz
• przypomnienie podstawowych zasad dobrego zachowania oraz dbania o kulturę słowa
• pogadanka
• dyskusja
• scenki sytuacyjne
17. 21.01.2005
18. 18.02.2005 Wspomnienia ze studniówki
• analizowanie i wyciąganie wniosków z własnego zachowania
• propozycje korekt niektórych zachowań
• film ze studniówki
• dyskusja
19. 25.02.2005 Jak uczyć się szybko, dobrze i bez wysiłku
• uświadomienie uczniom potrzeby modyfikacji własnego sposobu uczenia się, aby było ono owocne
• dyskusja
• praca w grupach
20. 04.03.2005
Doskonalenie koncentracji uwagi
• uświadomienie uczniom jak ważna jest koncentracja w procesie uczenia się
• ukazanie sposobów doskonalenia koncentracji uwagi
• ćwiczenia
• dyskusja
21. 11.03.2005
Jak powtarzać, żeby zapamiętać
• ukazanie uczniom metod powtarzania w celu zapamiętywania
• ćwiczenia
• dyskusja•
22. 18.03.2005
Czy umiesz się uczyć- psychozabawa
• uświadomienie uczniom, iż nie wszyscy potrafią się uczyć
• uświadomienie potrzeby innego sposobu uczenia się, aby było ono efektywne
• psychozabawa
• dyskusja
23. 01.04.2005 Wandalizm i dewastacja.
• Stosowanie zasad kulturalnego zachowania
• Dbanie o mienie szkoły
• Reagowanie na zachowania agresywne i dewastację mienia przez innych uczniów
• Scenki sytuacyjne
• Pogadanka
• Przykłady z życia wraz z ich konsekwencjami
24. 08.04.2005
Klasyfikacja roczna ocen z zachowania
25. 15.04.2005
Sprawy organizacyjne związane z rozwiązaniem klasy.
26. 29.04.2005 Rozwiązanie klasy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.