X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44976
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna K.
Opiekun stażu: mgr ...........
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Bytomiu: 01.09. 2013 – 31. 05. 2016 r.
Dyrektor Przedszkola: ............

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentacji

§ 7. ust1. pkt1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły (przedszkola) związanych z realizacją zadań dydaktyczno, wychowawczo, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły (przedszkola) i środowiska lokalnego
.
1.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogicznym a) Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
1- 2 razy w semestrze oraz wg potrzeb lista obecności

b) Przygotowanie i prowadzenie rady szkoleniowej zgodnej z koncepcją pracy przedszkola na lata 2013-2018 1 raz w okresie stażu Scenariusz, lista obecności
c) Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
- Andrzejki
- Wigilijka Przedszkolna
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal Karnawałowy
- Dzień Matki i Ojca
- Dzień Dziecka
- Festyn Rodzinny
- Pożegnanie Starszaków
- Dzień Nauczyciela wg harmonogramu pracy przedszkola

scenariusze, zdjęcia, potwierdzenia udziału, podziękowania

d) Pomoc w organizowaniu
wewnątrzprzedszkolnego (dla grup starszych) konkursu
wg harmonogramu pracy przedszkola
potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, regulaminy
e) Dzielenie się materiałami oraz zdobytą wiedzą z gronem pedagogicznym
cały okres stażu potwierdzenia notatki, tworzenie referatów

2.
Czynne uczestnictwo w realizacjach zadań edukacyjnych

a) Prowadzenie kółka plastycznego
cały okres stażu
program pracy
b) Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas imprez, konkursów i wyjść poza teren przedszkola
wg terminarza potwierdzenie dyrektora
zdjęcia,
c) Dbanie o wygląd sali i holu przedszkola, przygotowywanie dekoracji, kącików przyrodniczych cały okres stażu potwierdzenie dyrektora
zdjęcia,

3.
Współpraca z rodzicami a) Organizowanie zebrań grupowych wg terminarza
lista obecności rodziców
b) Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców w okresie stażu przykładowe konspekty, zdjęcia
c) Rozmowy indywidualne wg potrzeb rodziców cały okres stażu potwierdzenia
d) Włączanie rodziców do aktywnego udziału w całokształcie pracy przedszkola cały okres stażu potwierdzenia

§7 ust. 1 pkt2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego a) Uczestnictwo w :
- radach szkoleniowych
-kursach
-warsztatach
- wewnątrzprzedszkolnych pracach zespołowych
cały okres stażu zaświadczenia, potwierdzenie

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy

a) Zdobycie nowych kwalifikacji poprzez rozpoczęcie kursu bądź studiów podyplomowych cały okres stażu kserokopia dyplomu
b) Gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz dekoracji
cały okres stażu
zbiór pomocy dydaktycznych
c) Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych
cały okres stażu
notatki, rejestr biblioteczny
d) Odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej
cały okres stażu
gromadzenie wydrukowanego materiału, notatki
e) Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej np:
-metoda ruchu wg W. Sherborn
- pedagogika zabawy
- Metoda dobrego startu
- zabawy wg "KLANZY"
cały okres stażu przykładowe konspekty, zdjęcia, notatki

§ 7. ust 1. pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1.
Poznanie przepisów prawa oświatowego
a) Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MENiS z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty cały okres stażu

zbiór dokumentacji, notatki

b) Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego cały okres stażu

zbiór dokumentacji, notatki

c) Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, konsultacjach podejmujących w/w temat. wg terminarza

zaświadczenia, lista obecności

d) Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
cały okres stażu notatki

§ 7. ust .2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MENiS z 1 marca 2013 r. z późniejszymi zmianami,
Karta Nauczyciela-
Ustawa z dnia 26. stycznia 1982r oraz inne dostępne materiały, monitorowanie stron internetowych cały okres stażu plan rozwoju zawodowego, notatki

2.
Współpraca z opiekunem stażu
a) Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
wrzesień
2013
wniosek
b) Zawarcie ustnego kontraktu i omówienie planu współpracy
wrzesień
2013
wpis w dzienniczku stażu
c) Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
wrzesień
2013
plan rozwoju zawodowego
d) Zaprowadzenie dzienniczka stażu
wrzesień
2013 plan rozwoju zawodowego
e) Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
wrzesień
2013 terminarz spotkań
f) Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
1 raz w semestrze
przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia
g) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie scenariuszy zajęć oraz ich analiza
1 raz w semestrze
przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia
h) Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
W okresie stażu
notatki

3. Współpraca z dyrektorem
a) Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora wg potrzeb dyrektora
scenariusz zajęć,
arkusz hospitacji

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
a) Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć)
systematycznie
dziennik zajęć
b) Systematyczne prowadzenie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka systematycznie
indywidualne programy
c) Sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji oraz diagnozy dot. rozwoju dziecka
1 raz w semestrze
arkusz obserwacji
d) Przygotowywanie miesięcznych planów pracy
raz w miesiącu
plan pracy

5. Publikacja własnych prac
f) Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej W okresie stażu
adres strony internetowej

§ 7. ust 2. pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwoju ucznia, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Poznanie sytuacji wychowanków
a) -obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi
- zebrania z rodzicami
- rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców
cały okres stażu
notatki, karty obserwacji, podsumowanie półrocza,
lista obecności z zebrań

2.
Przygotowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek dla dzieci
b) Organizowanie uroczystości okolicznościowych, wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy:
- park
- las
- itp.
cały okres stażu
karta wycieczki, zdjęcia
c) Współorganizowanie wycieczek autokarowych wg harmonogramu pracy przedszkola karta wycieczki,
zdjęcia

3.
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami i instytucjami a) Korzystanie z doświadczenia psychologów, pedagogów i logopedy wg potrzeb przez cały okres stażu notatki
b) Współpraca z Bytomskim Centrum Kultury oraz Muzeum Górnośląskim w Bytomiu
W okresie stażu
notatki, zdjęcia
c) Współpraca z organizowaniem Akcji „Sprzątania Świata”
w Bytomiu: sprzątanie przez grupy starsze Alejki Marka, pobliskiego parku Kachla
wrzesień
2013
notatki, potwierdzenia, zdjęcia
d) Udział w lokalnym Festynie przy parafii „Podwyższenia Krzyża Świętego” w Bytomiu (recytacja tekstów literackich przez dzieci, interpretacja ta tańców) oraz zorganizowanie Dnia Chorego w Caritasie
w okresie stażu
notatki, kronika, zdjęcia
e) Współpraca ze Szkołą Podstawową im. Poli Maciejowskiej Nr 5 w Bytomiu
wg potrzeb przez cały okres stażu
notatki, potwierdzenia
f) Prowadzenie notatek oraz gazetek dla rodziców w sprawie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz spraw wychowawczych
1 raz w okresie stażu
notatki, scenariusz, zdjęcia
g) Współpraca z organizacjami i instytucjami w ramach realizacji koncepcji pracy przedszkola na lata 2013-2018:
- Miejski Dom Kultury w Bytomiu,
- Bytomskie Centrum Kultury
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Poli Maciejowskiej w Bytomiu
wg potrzeb przez cały okres stażu
notatki i potwierdzenia

4.
Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach
a) Przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych, muzycznych, występów międzyprzedszkolnych, itp.
W okresie stażu
dyplomy, podziękowania

§ 7. ust 2. pkt 3. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Korzystanie z umiejętności obsługi komputera oraz tablicy interaktywnej w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, zaproszeń, prezentacji multimedialnych, zdjęć
a) Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów, scenariuszy, zaproszeń, dyplomów, podziękowań w
okresie stażu
pomoce dydaktyczne, plany, scenariusze, zaproszenia, dyplomy, podziękowania

2. Opracowanie dokumentacji Planu rozwoju zawodowego
a) Przygotowanie planu rozwoju zawodowego wrzesień
2013 plan rozwoju zawodowego
3. Wykorzystanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
a) Umieszczenie scenariuszy zajęć oraz artykułów na stronach internetowych portali dla nauczycieli
w okresie stażu
adres strony internetowej
b) Prowadzenie strony internetowej grupy „Misiów”
w okresie stażu
strona przedszkola

4.
Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych
a) Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji i środków audiowizualnych. (komputer, video, telewizja itp.)
wykorzystywanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych, tablicy interaktywnej, słowników, encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych, Internetu, filmów edukacyjnych, itp.
cały okres stażu
scenariusze, zdjęcia

§ 7. ust 2. pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki a) Udział w :
- konferencjach
- warsztatach
- szkoleniach
cały okres stażu
zaświadczenia

2. Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej
a) Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie
w okresie stażu
notatki

3. Pedagogizacja rodziców a) Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem
cały okres stażu
potwierdzenia

4. Nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną a) Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu
wg potrzeb
notatki, potwierdzenia

5. Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi
a) Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
cały okres stażu
przykładowe scenariusze zajęć
b) Uczestnictwo w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w okresie stażu
notatki, protokoły spotkań

§ 7. ust 2. pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły (przedszkola), w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty
a) Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych
w okresie stażu
notatki, wykaz dokumentów
2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu
a) Analiza dokumentacji przedszkolnej:
-statutu przedszkola
-obowiązujących regulaminów
-przepisów BHP i innych dokumentów
w okresie stażu
notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.