X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44951
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i Nazwisko: mgr Beata Szewczyk
nauczyciel mianowany
Kwalifikacje: studia magisterskie:
Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną,
studia podyplomowe:
Logopedia ogólna
Stanowisko: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
Dyrektor Placówki oświatowej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPODZIEWANE EFEKTY
Poznanie procedury awansu zawodowego, przygotowanie planu rozwoju
zawodowego i odbycie stażu.

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły. - Analiza przepisów prawa oświatowego.

- Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, portalu Edussek itp.09.2017r. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego i złożenie go u Dyrektora Szkoły.

Plan Rozwoju Zawodowego -Posiadanie aktualnej i fachowej wiedzy z
zakresu przepisów prawa oświatowego.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego wg aktualnych wymagań oraz
potrzeb szkoły.
-Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie materiałów i dokumentów. Potwierdzenia, sprawozdania, opracowane materiały, zdjęcia.
4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
-analiza i znajomość przepisów prawa
oświatowego,
-sporządzenie sprawozdania na podstawie opracowanego wcześniej planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Doskonalenie własnego warsztatu pracy

5. Poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
- Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w kursach, warsztatach i szkoleniach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia.
-Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej.

-Znajomość zmieniających się przepisów oraz uaktualnienie wiedzy
z dziedziny pedagogikii psychologii.

6. Wykorzystanie literatury pedagogiczno –psychologicznej i
dydaktycznej oraz literatury metodycznej.
-gromadzenie książek, powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury

7.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, psychologii i pedagogiki.

8.Przygotowanie zestawów testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów.
- Opracowanie i przeprowadzenie testów.
Konstruowanie wniosków do dalszej pracy.

9.Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.
- Udział w przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych takich jak: Dzień Pluszowego Misia, Dzień Wiosny, Dzień Matki.
10.Obserwacja i uczestnictwo w zajęciach innych nauczycieli.
Zajęcia otwarte w ramach zespołu samokształceniowego opis przydatności obserwowanych zajęć, wyciąganie wniosków

Aktywne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły oraz uczestnictwo
w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.

11.Analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczo- profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania, i inne.
-posiadanie bieżących wiadomości w zakresie dokumentów szkolnych i prawa oświatowego,
-prawidłowe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy,
- współtworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
Wg potrzeb Program wychowawczo-profilaktyczny,
Potwierdzenia o udziale w pracy komisji tworzących dokumenty -Zrealizowanie poszczególnych zadań wynikających z Planu Rozwoju Szkoły, podniesienie jakości pracy szkoły.
-Ewaluacja pracy i działań podejmowanych przez szkołę.
-Posiadanie planów, kryteriów i odpowiedniej dokumentacjiniezbędnej do wykonywania swojej pracy.
12.Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole
Prawidłowe zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych, sporządzanie dokumentacji wychowawcy

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

13.Współpraca z Radą Pedagogiczną: posiedzenia RP, szkolenia, współpraca z rodzicami (pomoc w organizacji imprez szkolnych), udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli. udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w spotkaniach z rodzicami oraz uczestnictwo w zespołach samokształceniowych,

Doskonalenie nowych pomysłów i sposobów na prowadzenie zajęć.
-Dogłębne poznanie zasad funkcjonowania szkoły.

14.Współpraca z samorządem Szkolny.
współorganizowanie imprez uroczystości, konkursów, podejmowanie różnorakich działań i akcji.
Praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i opiekuńczych

15.Praca z uczniem z trudnościami w nauce
- Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów klasy II i III

-Udzielenie pomocy uczniom mającym trudności edukacyjne.
-Pomoc w rozwiązaniu problemów.

16. Praca z uczniem zdolnym.
Prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających zdolności uczniów w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 2017/2018
17.Promowanie zdrowego trybu życia przygotowywanie gazetek dotyczących zdrowego stylu życia.
-monitorowanie sposobu odżywiania dzieci,
- udział w akcjach promujących zdrowy styl życia „ Trzymaj Formę”, „Śniadanie Daje Moc”, współpraca z SSE w Brzezinach.
-Poszerzanie wiedzy z zakresu rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia.
-Troska o zdrowie.
-Posiadanie zaplecza materiałów i pomocy dydaktycznych adekwatnych do potrzeb i zainteresowań uczniów a także do realizacji celów wychowawczych i edukacyjnych.
-Prezentowanie efektów pracy z uczniami

18.Gromadzenie pomocy dydaktycznych.poszerzanie zaplecza pomocy i materiałów dydaktycznych
Baza własnych pomocy, dekoracji
19.Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej
Dbanie o integracje uczniów, wykonywanie z uczniami prac plastycznych, opieka w stołówce podczas obiadów, dbanie o wystrój świetlicy, Rok szkolny 2017/2018 Dziennik zajęć świetlicowych
§ 8. Ust.2. pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych i uroczystości.
Opracowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań, informacji dla uczniów.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów.
Wykorzystanie programu komputerowego do napisania oceny opisowej.
Wykorzystanie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki pozyskanej z serwisów edukacyjnych w pracy z uczniami.
Okres stażu Przykładowe materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.
-Wspomaganie i usprawnianie procesu nauczania.
-Wzbogacanie oferty edukacyjnej.
-Poszerzanie zakresu swojej wiedzy i umiejętności na temat technologii informatycznej.

-Sprawnie, systematycznie, estetycznie prowadzona dokumentacja.

2.Wykorzystanie programów komputerowych w celu tworzenia dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Opracowanie projektu planu i planu rozwoju zawodowego. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu. Sporządzenie dokumentacji dołączonej do wniosku o wszczęcie postępowania.

3.Przygotowanie prezentacji multimedialnych. - Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas lekcji.

4.Wykorzystanie programu edu- terapetica na zajęciach logopedycznych Stosowanie programu na zajęciach logopedycznych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć

5.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego przeglądanie witryn: https://men.gov.pl/, http://www.awans.net/, WWW.literka.pl,
i innych

-Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

-Zbieranie ciekawych materiałów do wykorzystania w codziennej pracy.
-Sprawnie, systematycznie, estetycznie prowadzona dokumentacja.
-Ulepszenie własnego warsztatu pracy oraz dostosowanie metod do potrzeb uczniów.
6.Korzystanie w pracy z dziennika elektronicznego.
Uzupełnianie danych na platformie https://synergia.librus.pl/,

7.Zapoznawanie się z ofertą wydawniczą przeznaczoną dla nauczycieli klas 0-3
poszukiwanie nowych metod, pomysłów i rozwiązań w pracy z dziećmi,
Okres stażu korzystanie z ćwiczeń przeznaczonych
dla edukacji wczesnoszkolnej,

§ 8.Ust.2. pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla
nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych
- opieka merytoryczna dla nauczycieli młodszych stażem oraz praktykantów,wprowadzanie ich w rzeczywistość szkolną,
- Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie zajęć.
Wzbogacanie warsztatu pracy w szczególności nauczycieli stażystów i
kontraktowych.

-Doskonalenie nowych pomysłów i sposobów na prowadzenie zajęć.

-Tworzenie i udostępnianie materiałów do wykorzystywania w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

2.Publikacja.
3.Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami.
Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi na tym samym etapie edukacyjnym.

- Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom. O.

4.Praca w zespole edukacji wczesnoszkolnej.
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami zespołu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej O
5.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. - przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych akcji i uroczystości Scenariusz uroczystości, sprawozdanie z uroczystości,

6.Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych Nawiązywanie kontaktów z rodzicami, rozwiązywanie problemów wychowawczych, pedagogizacja rodziców, prowadzenie spotkań z rodzicami,
-przygotowywanie i wygłaszanie prelekcji dla rodziców,

§ 8. ust.2. pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły.

- Udzielenie pomocy uczniom z wadami wymowy

- Udzielenie pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi.

2.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć logopedycznych .

3.Opracowanie programu zajęć z uczniem z trudnościami w nauce

4.Opracowanie programu profilaktycznego z logopedii i wdrożenie go w życie
Program profilaktyki logopedycznej

§ 8. ust.2. pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Aktywizowanie uczniów, zachęcenie do samorealizacji. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – koła ortograficznego. Wzbogacanie oferty zajęć lekcyjnych do zainteresowań i potrzeb ucznia.

Bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego młodzieży.

-Rozwój osobowości uczniów.

-Poznanie piękna własnego regionu.
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum.
Spacery po najbliższej okolicy wg planu pracy w danej klasie Okres stażu Karty wycieczek, zdjęcia, kronika klasowa
3. Organizacja uroczystości szkolnych i akademii. Przygotowanie uroczystości klasowych
i szkolnych wynikających z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.

- Współpraca z Samorządem Uczniowskim

4.Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z logopedii – zapoznanie się z podstawa prawną i literaturą fachową;
- opracowanie założeń innowacji i przedstawienie ich radzie pedagogicznej;
– realizacja założeń innowacji.

5.Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Zaproszenie pielęgniarki na lekcję w celu przeprowadzenia prelekcji na temat zasad higieny, zdrowia,

6.Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
Organizowanie uroczystości szkolnych, dni otwartych, pikników Wycinki z prasy lokalnej.
Podkreślanie znaczenia edukacji w życiu człowieka.

§ 8. ust.2. pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z Policją, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach, Muzeum, Biblioteką Miejską udział wychowanków w spotkaniach z przedstawicielami służb mundurowych,
-organizowanie spotkań z przedstawicielkami biblioteki oraz wyjścia do muzeum, biblioteki Okres stażu Potwierdzenia współpracy, Zdjęcia,

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów.
- Wdrożenie do korzystania z dobrodziejstw kultury

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzezinach Cykliczne konsultacje i kierowanie dzieci
do poradni.

- Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Wg potrzeb Wyrównywanie deficytów rozwojowych, zwiększanie szans na osiągnięcie sukcesów przez uczniów
3. Realizacja i współtworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły Omawianie i promowanie podczas lekcji celów
i zadań Programu.
Propagowanie wśród uczniów akcji „Owoce w szkole”
Propagowanie wśród uczniów akcji „Szklanka mleka”.
d
- Wyrabianie w wychowankach empatii i dostrzegania potrzeb innych.

4.Zaangażowanie się w pomoc charytatywną
Zebranie słodyczy dla dzieci z biednych rodzin, propagowanie akcji WOŚP, zbieranie nakrętek, karmy dla zwierząt ,przekazanie ich określonym instytucjom.

5.Aktywna współpraca z rodzicami kontakty indywidualne, zebrania grupowe.
- pedagogizacja rodziców.
- angażowanie rodziców w organizację uroczystości szkolnych i klasowych (Dzień Chłopaka, wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka). Rok szkolny 2017/2018
2018/2019

§ 8. ust.2. pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

1. Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno – wychowawczych opis przypadku ucznia z problemem
edukacyjnym,
wypracowanie form pracy z uczniem mającym trudności w nauce, poprawa wyników nauczania.

opis i analiza dwóch przypadków
-Systematyczne rozwiązywanie problemów.
-Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii,
-Rozwiązanie problemu.

2. Przeprowadzenie logopedycznych diagnoz przesiewowych dla uczniów
Opracowanie karty diagnozy logopedycznej, wydanie opinii wychowawcom klas

Powyższy Plan może podlegać modyfikacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu
jak 3 lata.

........................................ ........................................
Zatwierdzam do realizacji Data i Podpis
nauczyciela sporządzającego plan

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.