X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44849
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Anna Świnoga
Nauczyciel historii
Szkoła Podstawowa w Lubochni
Okres stażu: od 01.09.2017r. do 31. 05. 2020r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ZOSTAŁ NAPISANY W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DN.01.03.2013r. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego .

2. Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy dydaktycznej.
3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

4. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów wychowawczych, przedmiotowych, zadaniowych.

5. Udział w tworzeniu dokumentacji podwyższającej jakość pracy szkoły.
6. Udział w realizacji programów ogólnopolskich.

7. Organizowanie szkolnych konkursów historycznych i opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.

8. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy .

9. Systematyczne opracowywanie i przeprowadzanie diagnoz wiadomości i umiejętności uczniów.

§ 8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Tworzenie prezentacji multimedialnych.

2. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

3. Wykorzystanie Internetu w procesie samokształcenia.
4. Ukończenie kursów e-learningu, szkoleń z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie dydaktycznym.
5. Wykorzystanie w procesie kształcenia programów multimedialnych, encyklopedii multimedialnych.
6. Wykorzystanie programów multimedialnych oraz innych mediów np. dvd, magnetofon,e-booki w procesie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
7. Przesyłanie artykułów na stronę internetową szkoły.

§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

2. Przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołów przedmiotowych, wychowawczych lub Rady Pedagogicznej w ramach WDN.

3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, udostępnianie innym nauczycielom opracowanych materiałów i pomocy dydaktycznych.

4. Współpraca z innymi nauczycielami podczas przygotowywania różnych imprez szkolnych.
5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów w zakresie realizacji treści interdyscyplinarnych.

§ 8 ust.2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

§ 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i realizacja programu Koła Historycznego.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych np. zajęcia z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
2. Organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych, turystyczno – krajoznawczych, rajdów.

3. Organizowanie imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych.

4. Organizowanie imprez integracyjnych.
5. Organizowanie i przeprowadzanie różnorodnych akcji np. akcje charytatywne, loterie fantowe.
6. Promowanie placówki w środowisku (kiermasze, dni otwarte szkoły, dzień patrona).

§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

2. Współpraca z biblioteką, pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z rodzicami.

4. Pełnienie funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego.

§ 8 ust.2 pkt f)
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych -opis i analiza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.