X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44840
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: mgr Jolanta Wojtałowicz

Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego, techniki

Miejsce pracy i odbycia stażu Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Tymowej

Data rozpoczęcia stażu: 6 września 2017 roku
Planowana data zakończenia 31 maja 2020 roku

Cele stażu:

- Doskonalenie własnych umiejętności zawodowych, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły,
- Wzbogacenie i urozmaicenie własnego warsztatu pracy,
-Doskonalenie warsztatu i metod pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli

lp
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
§8ust.2pkt1
uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
1
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
Poznanie ogólnych podstaw prawnych
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela wraz z zmianami z dnia 6 grudnia 2007 r. - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r. 2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego
Wrzesień 2017

cały okres stażu
2
Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
1 Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły.
Cały okres stażu
3
Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły oraz własnymi zainteresowaniami.
- Metody pracy z uczniem prezentującym zachowania "niewłaściwe"
-Wolontariat szkolny
-Dobra komunikacja i dobre relacje- droga do porozumienia i sukcesu edukacyjnego
2. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.
3. Praca w zespole przedmiotowym

Cały okres stażu
4
Współpraca z Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych.
1. Organizacja uroczystości szkolnych we współpracy z Samorządem Szkolnym oraz innymi nauczycielami.
2. udział w akcjach charytatywnych
Cały okres stażu
5
Pedagogizacja rodziców.
Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów.
- Trudności wychowawczej
-Samodzielność dziecka
- Konflikty jak sobie z nimi radzić
Cały rok szkolny
§ 8 ust.2pkt2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
. Dokumentacja wykonanej pracy
Cały okres stażu
2
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich materiałów związanych z pracą zawodową (np. zestawienia, analiza wyników, konspekty, rozkłady materiału itp.)
Cały okres stażu
3
Systematyczne korzystanie ze stron edukacyjnych.
Opracowanie i pisanie dokumentacji: planów pracy, programów, scenariuszy, regulaminów, referatów, sprawozdań, ofert do konkursów, kart pracy, testów, dokumentów związanych z awansem zawodowym.

Cały okres stażu
4
Opracowanie prezentacji
komputerowych w Power Point i wykorzystywanie ich na lekcjach.
Wykonanie prezentacji do wykorzystania na lekcjach. Dzielenie się z innymi nauczycielami własnym warsztatem pracy
Opracowanie programu szkolnego "Wiem co jem"

Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
1 Przeprowadzenie zajęć otwartych z wychowania fizycznego - lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli (szczególnie nauczycielkom edukacji wczesnoszkolnej).
- gimnastyka korekcyjna
- ćwiczenia rozciągające
2. Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”.
Cały okres stażu
2
Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego
1 Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi wychowania fizycznego.
2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia,
Cały okres stażu
3
Promocja sportu i zdrowego stylu życia w życiu codziennym uczniów
1 Prezentacja wyników sportowych uczniów szkoły,
2. Motywowanie uczniów do stosowania różnych form aktywności
3. Wdrożenie projektu "Wiem co jem"

Cały rok stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji projektu : „ Wiem co jem"
1 Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

Cały rok stażu
2
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych i wychowawczych. 
Opracowanie i wdrożenie program edukacyjnego z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
Cały rok stażu

§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1
Organizacja zajęć sportowych w szkole.
1. Organizacja zawodów sportowych
- piłka nożna
- siatkówka
2. prowadzenie zajęć SKS
Cały okres stażu
2
2. Organizacja uroczystości szkolnych
1. Przygotowywanie uroczystości szkolnych
2 Wykonywanie dekoracji szkolnych
3 Przygotowanie zawodów sportowych na "Dzień rodziny"
Cały okres szkolny
3
Opracowywanie pokazów i prezentacji
1. Organizowanie pokazów i prezentacji o tematyce sportowej.
2. Zdrowa żywność- prezentacja i degustacje zdrowej żywności
Cały okres szkolny
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami
1
Współpraca z rodzicami
1. Aktywna współpraca z Rada rodziców
2. Organizowanie spotkań z rodzicami dzieci wymagających uwagi
Cały okres stażu
2
Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną
1. Kierowanie dzieci na badania w poradni. Stała kontrola kontynuacji badań na kolejnym etapie edukacyjnymi.
2. organizowanie spotkań dla dzieci mających trudności w kontaktach z rówieśnikami. Integrowanie grup rówieśniczych
Cały okres stażu
według potrzebach
i wyznaczonych terminów
3
Współpraca z policją w Ścinawie
1. Pogadanki na temat
- bezpiecznej drogi do szkoły
- bezpieczne ferie i wakacje
-bezpieczeństwo w ruch drogowym
-egzamin na kartę rowerową

Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1
Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
1 Zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod, wyciągnięcie wniosków.
Przypadek 1
"Uczeń sprawiający trudności wychowawcze"
Przypadek 2
"Nowy uczeń w klasie"
Cały okres stażu
2
Diagnoza sytuacji rodzinnej ucznia
1. Przeprowadzenie wywiadu w celu zdiagnozowania sytuacji rodzinnej
2 Pomoc w wypełnianiu obowiązków szkolnych
Cały okres stażu
3
Określenie możliwości edukacyjnych ucznia
1. Współpraca z nauczycielami w przypadku konieczności rozpoznania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych niektórych uczniów oraz próba ich pokonania
2. Kierowanie na badania
3. uwzgędnianie opinii i orzeczeń podczas określania wymagań edukacyjnych dla ucznia
Cały okres stażu

Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i w trakcje realizacji może podlegać zmianom.

Tymowa 6.09.2017 ........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.