X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44641
Przesłano:
Dział: Języki obce

Doing shopping - developing speaking skills. Scenariusz lekcji języka angielskiego, LO klasa III

Scenariusz lekcji języka angielskiego
Klasa: III b/d/f
Nauczyciel prowadzący: Iwona Dominiak
Data: 18.02.2020r.
Temat lekcji: Doing shopping - developing speaking skills.

Cele lekcji: Doskonalenie sprawności mówienia z wykorzystaniem poznanego wcześniej materiału leksykalnego oraz funkcji językowych. Wstępna diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów pod kątem realizacji standardów wymagań egzaminacyjnych.

Cele operacyjne:
1. Wiadomości – Uczeń:
• zna słownictwo z pola semantycznego: zakupy i usługi;
• zna zasady prowadzenia rozmów sterowanych oraz funkcje językowe temu służące.

2. Umiejętności – Uczeń:
• wykorzystuje słownictwo z pola semantycznego 'zakupy i usługi' do właściwej recepcji i produkcji wypowiedzi;
• poprawnie stosuje środki gramatyczno-leksykalne adekwatnie do ich funkcji i wybiera te przewidziane na dany poziom;
• swobodnie komunikuje się i uczestniczy w sterowanych sytuacjach i rozmowach, udziela odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe;
• selekcjonuje potrzebne informacje; sprawdza poprawność swoich odpowiedzi.

3. Cele wychowawcze:
• rozwijanie postawy aktywizującej podczas lekcji;
• kształcenie umiejętności aktywnej współpracy w parach i w grupach;
• kształcenie umiejętności dokonywania oceny własnej pracy i pracy kolegów.

Czas trwania: 1 godzina dydaktyczna.

Metody i formy pracy: praca indywidualna uczniów, praca w parach i w grupach.

Materiały i środki dydaktyczne: podręcznik M. Rosińska, L. Edwards – Matura. Repetytorium. Język angielski, poziom Podstawowy i rozszerzony (wyd. Macmillan), tablica, flamastry

Temat przewodni lekcji to robienie zakupów. Wiadomości uczniów związane z tym tematem są sprawdzane (a także utrwalane oraz poszerzane) poprzez umiejętności w obszarze recepcji, produkcji oraz interakcji zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych.
Przebieg czynności:
1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej – ocenienie pracy wybranych uczniów.
3. Zapisanie tematu lekcji na tablicy: Doing shopping - developing speaking skills .
4. Rozgrzewka językowa: uczniowie czytają przydatne zwroty oraz odpowiadają na pytania, które są jednocześnie wprowadzeniem do tematu lekcji.
5. Praca w grupach: uczniowie zostają podzieleni na małe grupy. Przed przystąpieniem do zadań odczytują wskazówki, jak opisywać zdjęcia oraz jak odpowiadać na pytania dotyczące ilustracji. Uczniowie wykonują zadania z podręcznika: przygotowują odpowiedzi na pytania oraz opisy ilustracji. Następnie nauczyciel prosi wybrane grupy o zaprezentowanie swoich odpowiedzi.
6. Praca w parach: uczniowie zapoznają się z poleceniem i przygotowują swoje role. Zadaniem uczniów jest opisywanie ilustracji oraz zadawanie i odpowiadanie na pytania. Uczniowie muszą wykazać się umiejętnością reagowania językowego, tj. inicjowania rozmowy, podtrzymywania jej oraz kończenia; uzyskiwania, udzielania lub odmowy udzielenia informacji, wyjaśnień; prowadzenia prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego; poprawnego stosowania środków językowych służących do wyrażania różnorodnych intencji oraz stanów emocjonalnych, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej. Nauczyciel cały czas monitoruje pracę uczniów i po wykonaniu zadania wybiera jedną parę, która prezentuje dialog przed całą klasą.
7. Podsumowanie lekcji. Wspólna ewaluacja pracy na lekcji. Praca domowa uczniów: praca z tekstem czytanym, znajomość środków językowych. Pożegnanie klasy. Zakończenie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.