X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44638
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół w Chojnicach

Plan rozwoju zawodowego

na stopień nauczyciela dyplomowanego
Iwona Dominiak
nauczyciel języka angielskiego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020r.

1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie nauczanego przedmiotów.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393.)

§8, ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Poznanie procedury awansu zawodowego
Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.)
Śledzenie ewentualnych zmian w przepisach prawa oświatowego.
Złożenie wniosku o kontynuację stażu.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego dostosowanego do potrzeb placowki.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

V.-VIII.
2017r.

Cały okres stażu
IX.2018r.
IX.2018r.
V.2020r.
Zgromadzone materiały

Wniosek o kontynuację stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji

Doskonalenie własnego
warsztatu pracy
Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).
Aktywne uczestnictwo w: posiedzeniach zespołu przedmiotowego, warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa.
Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych.
Lektura czasopism anglojęzycznych.
Opieka nad salą językową.

Cały okres stażu

Listy obecności
Listy obecności
Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Promocja szkoły w środowisku, działania integrujące społeczność szkolną
Udział w akcjach na rzecz potrzebujących przy współpracy z innymi wychowawcami, Samorządem Szkolnym i instytucjami pozaszkolnymi.
Prezentacja osiągnięć uczniów w mediach, lokalnej prasie, na stronach internetowych
Udział przy organizowaniu uroczystości szkolnych.
Udział i organizacja wycieczek szkolnych i oraz opieka nad uczniami
Udział w zadaniach dydaktyczno- wychowawczych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem uczniów w szkole

Cały okres staźu

Sprawozdanie
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Systematyczne przypominanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej, m.in:
Statut Szkoły,
Program Profilaktyczno-Wychowawczy,
Wewnątrzkolne Ocenianinie,
Przedmiotowy System Oceniania
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

§8, ust. 2, pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Wykorzystanie w pracy internetu Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej
w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.
Cały okres stażu
Notatki

Zgromadzone materiały

Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Przygotowywanie analizy testów zerowych, diagnostycznych, matur próbnych.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych (słowniki, encyklopedie).
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych
Wykorzystywanie dziennika elektronicznego jako narzędzie do prowadzenia dokumentacji szkolnej, jak i kontaktów z rodzicami uczniów.
Publikowanie i dzielenie się wiedzą przedmiotową na stronie internetowej szkoły.
Publikowanie informacji na temat przeprowadzanych konkursów na stronie internetowej szkoły (regulaminy, sprawozdania).
Cały okres stażu
Zgromadzone materiały

Notatki

Zapisy tematów
w elektronicznym dziennikach lekcyjnych
Potwierdzeni dyrektora szkoły

§ 8 ust.2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.
Cały okres stażu Konspekty, scenariusze
karty pracy, zapisy w dziennikach zajęć
Ankieta dla nauczycieli i uczniów
Zdjęcia na stronie internetowej
Protokoły z posiedzeń
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie na portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
Opublikowanie na portalu edukacyjnym materiałów do wykorzystania podczas przedmiotowych zajęć lekcyjnych.

Cały okres stażu
Potwierdzenie publikacji
Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli.
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Protokoły spotkań.

§ 8 ust.2, pkt 4, lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Organizacja zajęć pozalekcyjnych Opracowanie programu i prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego dla uczniów szkoły. Cały okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt 4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
Organizacja i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych
Organizacja i współorganizowanie konkursów o zasięgu szkolnym i lokalnym
Aktywny udział w „Pikniku Samorządowca”
Aktywny udział w „Drzwiach Otwartych”
Organizowania warsztatów przedmiotowych Cały okres stażu Karty wycieczek, notatki
Protokół z konkursu
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Zdjęcia

§ 8 ust.2, pkt 4, lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Współpraca z pielęgniarką szkolną
Spotkania z pielęgniarką szkolną
Cały okres stażu Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Współpraca z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji ,
Spotkania i rozmowy indywidualne lub telefoniczne z pracownikami PPP (uzyskiwanie informacji dotyczących uczniów z opiniami i orzeczeniami)
Spotkania, rozmowy indywidualne lub telefoniczne z pracownikami instytucji (rozpoznawanie trudności i sytuacji uczniów)
Współpraca z pracownikami KPP, organizowanie spotkań i prelekcji dla uczniów
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Wpisy
w dzienniku
Notatki

Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

Cały okres stażu
Zaświadczenia
Certyfikaty

§8 ust 2 pkt 4 lit. f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Ukończenie szkolenia na egzaminatora maturalnego z języka angielskiego
Złożenie wniosku na szkolenie dla egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskie do OKE
Ukończenie szkolenia oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu uprawniającego do wykonywania funkcji egzaminatora maturalnego

X.2018r. – V.2020r. Kserokopia złożonych dokumentów Zaświadczenie z OKE
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Współpraca z pedagogiem szkolnym
Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów i rodziców uczniów.
Cały okres stażu
Potwierdzenie pedagoga szkolnego

Współpraca z rodzicami
Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowaniu (spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, telefoniczne)
Cały okres stażu
Wpisy w dziennikach lekcyjnych

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała:
Iwona Dominiak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.