X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44558
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Indywidualny Program Edukacyino-Terapeutyczny dla ucznia przedszkola

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
DLA UCZNIA PRZEDSZKOLA

Imię i nazwisko ucznia
Franek
Data urodzenia
2013r.
Nazwa przedszkola
Przedszkole Samorządowe w Białymstoku
Grupa
4-latki
Data opracowania IPET
23.10.2017 r.
Etap edukacyjny, na jaki opracowano IPET
Cały okres edukacji przedszkolnej
Podstawa opracowania IPET i objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Przewodniczący zespołu
Dyrektor Przedszkola
Koordynator zespołu
Nauczyciel terapeuta
Zespół powołany zarządzeniem dyrektora szkoły opracowujący IPET
nauczyciel wychowawca
nauczyciel wychowawca
nauczyciel logopeda
nauczyciel terapeuta

Niniejszy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia został opracowany przez zespół nauczycieli i specjalistów na bazie obowiązujących przepisów prawa, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
Celem oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych jest rozwój we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka, minimalizowanie zaburzeń rozwojowych, kompensowanie i wyrównywanie deficytów oraz rozwijanie i wzmacnianie potencjałów rozwojowych.

ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY
Mocne strony dziecka:
Słabe strony dziecka:
- zazwyczaj jest pogodny i wesoły;
- bawi się wśród rówieśników;
- stosuje zwroty grzecznościowe;
- labilność emocjonalna;
- wykazuje reakcje niewłaściwe do sytuacji;
- nie dzieli się z innymi;
- nie potrafi czekać na swoja kolej;
- kontakty z rówieśnikami często kończą się agresją z jego strony (bicie, gryzienie);
- nie przestrzega zasad i umów przyjętych w grupie;
- często nie reaguje na polecenia nauczycielek

ROZWÓJ MOTORYCZNY
Mocne strony dziecka:
Słabe strony dziecka:
- jest żywiołowy i ruchliwy;
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych;
- chętnie podejmuje działania plastyczno-techniczne;
- ograniczona sprawność ze względu na wrodzoną wadę prawej ręki;
- chód chwiejny, kołyszący, zaburzenia równowagi;
- ma trudności w rzucaniu i łapaniu piłki;
- nieprawidłowy chwyt narzędzia do rysowania;
- niski poziom umiejętności grafomotorycznych

MOWA I KOMUNIKACJA

Mocne strony dziecka:
Słabe strony dziecka:
- skutecznie używa komunikacji niewerbalnej;
- odpowiada na proste pytania;
- opóźniony rozwój mowy;
- mowa w dużym stopniu niezrozumiała;
- ubogi słownik mowy czynnej - używanie głównie pojedynczych słów;

ROZWÓJ UMYSŁOWY

Mocne strony dziecka:
Słabe strony dziecka:
- rozpoznaje i wskazuje części ciała, kolory i niektóre kształty;
- układa obrazki z 4-6 części;
- różnicuje pojęcia „dużo-mało”
- bardzo niski poziom koncentracji;
- niski poziom motywacji wewnętrznej;
- często nie rozumie zadań i poleceń;
- nie liczy na poziomie wieku;
- nie rozumie określeń przestrzennych i czasowych;
- zazwyczaj nie doprowadza rozpoczętej pracy do końca

SAMOOBSŁUGA

Mocne strony dziecka:
Słabe strony dziecka:
- samodzielność w toalecie;
- samodzielne mycie rąk i zębów;
- wymaga pomocy przy ubieraniu się i rozbieraniu;
- ma trudności w sprawnym posługiwaniu się sztućcami.

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY
Pełniona funkcja
Zadania

Przewodniczący:

dyrektor przedszkola
–powołanie zespołu edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczego;
–zwoływanie zebrań zespołu edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczego;
– określenie rodzaju i czasu trwania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dziecka;
– ustalenie harmonogramu zajęć dziecka;
Koordynator:

nauczyciel terapeuta
– czuwanie nad pracą zespołu edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczego;
– odpowiedzialność za poprawność IPET dziecka;

Nauczyciele
wychowawcy:

– organizowanie zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zaleceniami zawartymi w IPET dziecka;
– udzielanie wskazówek rodzicowi oraz informowanie go o przebiegu procesu edukacyjno- terapeutycznego;
– udział w spotkanych zespołu edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczego;
– stała wymiana informacji na temat dziecka z pozostałymi członkami zespołu;
– stała obserwacja dziecka;
– dokonywanie analizy i ewentualnych zmian w IPET;
– rozwijanie umiejętności samoobsługowych;
- prowadzenie pracy indywidualnej w zakresie stymulowania funkcji słuchowych i wzrokowych poprzez prace na materiale obrazkowym oraz podnoszenia sprawności graficznej poprzez rysowanie, kalkowanie przez folię, dorysowywanie brakujących elementów, rysowanie pośladzie kropkowym, korygowanie uchwytu kredki;
- stosowanie do dziecka krótkich, prostych komunikatów i sprawdzanie ich rozumienia;
- polecenia kierowane do dziecka wspomagać pokazem, demonstracją;
- niepożądane zachowania wygaszać ignorując lub wyrażając niezadowolenie, a zauważać i wzmacniać przejawy właściwych zachowań;
- stosować odpowiedni system motywacyjny i modyfikować go w razie potrzeby;

Nauczyciel
logopeda:

– udział w spotkanych zespołu edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczego;
– stała wymiana informacji na temat dziecka z pozostałymi członkami zespołu;
– dokonywanie analizy i ewentualnych zmian w IPET;
- praca z dzieckiem w formie indywidualnej;
- zwracanie się do dziecka tak, aby mogło widzieć, słyszeć, naśladować (m.in. praca z lustrem);
- wykorzystywanie zabawowych, codziennych sytuacji poprzez podkreślanie ważnych słów mimiką, zmianą intonacji;
- opowiadanie, opisywanie, wyjaśnianie tego co się dzieje (również na materiale obrazkowym w miarę możliwości dziecka);
- stosowanie zabaw interakcyjnych w celu utrzymania koncentracji na podjętym działaniu;
- śpiewanie prostych piosenek, o stałym powtarzającym się układzie rytmicznym i słownym;
- wzmacnianie układu oddechowego;
- ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
- ćwiczenia emisyjno-głosowe;
- wzbogacanie słownictwa czynnego dziecka;
- poprawa wymowy dziecka;

Nauczyciel
terapeuta

– udział w spotkanych zespołu edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczego;
– stała wymiana informacji na temat dziecka z pozostałymi członkami zespołu;
– dokonywanie analizy i ewentualnych zmian w IPET;

Organizowanie i prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie:

1) Stymulowania funkcji wzrokowych i słuchowych:
- stosowanie prostych i krótkich komunikatów;
- rozwiązywanie zagadek słuchowych;
- ćwiczenia rytmiczne, rymowanki;
- ćwiczenie pamięci: powtarzanie wierszyków, wyliczanek;
- kojarzenie obrazka ze słowem;
- układanie figur, kształtów, szeregów;
- składanie pociętych obrazków;
- uzupełnianie obrazków;
- układanie puzzli;
- przerysowywanie figur;
- dobieranki obrazkowe;
- łączenie elementów pasujących

2) Podnoszenie sprawności grafomotorycznej, korygowania uchwytu narzędzia do rysowania, utrwalanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem kreślenia:
- rysowanie;
- kalkowanie;
- dorysowywanie elementów;
- nawlekanie, przewlekanie;
- ugniatanie, lepienie;
- zabawy paluszkowe;
- rytmiczne kreślenie wzorów;
- zachęcanie do samodzielności;

Działania wspierające rodziców:
współpraca rodzica z wychowawcą;
konsultacje i współpraca rodzica z logopedą;
stała współpraca rodzica z przedszkolem polegająca na informowaniu o wymaganiach edukacyjnych oraz postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka;
udział rodzica w zajęciach otwartych i zebraniach;

Formy udzielania dziecku pomocy edukacyjno-terapeutycznej:

Formy pomocy
Okres udzielania pomocy
Wymiar godzin
Nauczyciele realizujący zajęcia
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Rok szkolny 2017/2018
30 min/2 razy w tygodniu
Nauczyciel terapeuta

Terapia logopedyczna
Rok szkolny 2017/2018
30 min/2 razy w tygodniu
Nauczyciel logopeda

Podpisy:

Dyrektor: ........................................

Koordynator: ........................................

Członkowie zespołu: ........................................

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.