X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44431
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

mgr Magdalena Demska-Barrie
nauczyciel j. angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 5 w Jarocinie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu:
1 września 2017r.
Data zakończenia stażu:
31 maja 2020r.

CELE:
• doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej,
• tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów,
• dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela języka angielskiego z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę,
• podniesienie jakości własnego warsztatu pracy, a przez to jakości pracy szkoły,
• wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacujnej w pracy pedagogicznej,
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

L.P. ZADANIA DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN SPODZIEWANE EFEKTY
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
Analiza włsanych umiejętności
Założenie teczki
Sierpień/wrzesień 2017
• Znajomoć procedur
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego
• Autorefleksja
• Teczka
2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły

Prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązku nauczyciela
Cały okres stażu
• Znajomość treści Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego, itp
• Systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej
• Zapis dokumentów na dysku oraz wydruk.
3. Bieżąca dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Systematyczne kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny pracy

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Cały okres stażu

Czerwiec 2020
• Dokumenty
• Dyplomy
• Zaświadczenia
• Inne

Pozytywna ocena dorobku zawodowego

4. Opracowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania
Opracowanie ostatecznego sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
Semestralnie
Czerwiec 2020
• Sprawozdanie

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
L.P. ZADANIA DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI ZADAŃ TERMIN DOWODY REALIZACJI

§8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
2. Udział w formach doskonalenia zawodowego (warszaty metodyczne, konferencje, szkolenia, kursy doskonalące).
3. Pogłębianie wiedzy metodycznej i dydaktycznej poprzez studiowanie fachowej literatury oraz korzystanie z Internetu.
4. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
5. Opracowanie i kompletowanie pomocy dydaktcznych, scenariuszy lekcji.
6. Gromadzenie dokumentacji potwierdzająej realizację planu rozwoju zawodowego.
7. Bieżąca analiza własnej pracy (ewaluacja, autorefleksja, wnioskowanie, rozmowa z kolegami z pracy, wdrażanie zmian).
8. Praca z uczniem słabym oraz uczniem zdolnym (zajęcia dodatkowe, opracowanie materiałów dostosowanych do potrzeb ucznia).
Sierpień/wrzesień
2017r.
Okres całego stażu
Notatki

Zaświadczenia

Notatki, baza stron internetowych

Dokument do wglądu publicznego
Osobista teczka materiałów dodatkowych
Teczka, notatki

Notatki

Zajęcia dodatkowe dokumentowane w e-dzienniku
Osobista teczka materiałów dodatkowych

§8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Korzystanie ze sprzetów elektronicznej do prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz własnej.
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów na stronie internetowej.
3. Wykorzystanie programów komputerowych do tworzenia materiałów dydaktycznych.
4. Gromadzenie danych oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych przy pomocy internetu.
5. Korzystanie z komputerowych i internetowych programów edukacyjnych.
Okres całego stażu
Dokumentacja szkolna

Strona szkoły

Własna teczka pomocy dydaktycznych

Adnotacja w e-dzienniku

Adnotacja w e-dzienniku

§8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Udostępnienie opracowanych przez siebie materiałów.
2. Prowadzenie lekcji otwartych.
3. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
4. Spotkania z nauczycielami dotyczące odbytych szkoleń.
5. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Okres całego stażu
Strona internetowa

Baza materiałów dodatkowych, adnotacja w e-dzienniku

Notatki

Notatki, zaświadczenia
Notatki, zdjęcia

§8 ust. 2
pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. 1. Organizowanie wycieczek turystycznych, wyjść do kina, itp.
2. Opracowanie programu zajęć kółka języka angielskiego.
Okres całego stażu
Opracowane dokumenty, zaświadczenia

§8 ust. 2
pkt. 4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
1. Złożenie wniosku na kandydata na egzaminatora.
2. Uczestnictwo w kursie na egzaminatora
3. Przystąpienie do egzaminu.
Sierpień 2017r

Październik 2017r
Zaświadczenie

§8 ust. 2
pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Promowanie szkoły w Dniu Otwartych Drzwi, podczas Festynu Rodzinnego, i innych.
3. Przeprowadzanie ankiet wsród rodziców i uczniów (dotyczące np. sytuacji rodzinnej, opinii o szkole, mnie jako wychowawcy).
4. Sprawowanie opieki nad powierzoną klasą lekcyjną, sprzetem.
5. Prowadzenie zajęć dodatkowych.
6. Organizacja konkursów szkolnych.
Okres całego stażu
Zaświadczenia

§8 ust. 2
pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Pradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
2. Współpraca z nauczycielami z innych szkół.
3. Współpraca z JOK – zbiórka pieniędzy na chore dziecko.
4. Współpraca z Domem Dziecka w Górze.
5. Współpraca z higienistką szkolną.
Okres całego stażu
Wrzesień 2017r.
Zaświadczenia, zdjęcia

§8 ust. 2
pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Rozpoznanie sytuacji wychowanków.
2. Aktywna współpraca z rodzicami.
3. Rozmowa z uczniami i opiekunami.
4. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
5. Udział w spotkaniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacja zaleceń.
6. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
7. Studiowanie literatury dotyczącej w/w tematyki. Okres całego stażu Opis i analiza przypadków
Notatki

Notatki, lista obecności

Notatki, potwierdzenie
Bibliografia, baza stron

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.